Til debatt 2017

Til debatt 2017
Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler
Trøndelag, strategikonferansen 8. mars 2017
Hege Mygland, avdelingsdirektør, KS Forhandling
«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
Hvem leverer de kommunale tjenestene?
Ulike tariffavtaler – hvem vedtar – hva skjer ved uenighet?
Medlemsdialog
Debatthefte
Strategikonferanser
Fylkesmøte
Mandat
H
O
V
E
D
S
T
Y
R
E
T
Avtale
Vedtakelse
Tvisteløsning ved brudd
HTA
Mellomoppgjøret
Hovedstyret
Mekling
Hovedavtalen
Uravstemning
Inn i 2018oppgjøret
Kommunelegeavtalen
Barnehageavtalen
Arbeidstidsavtalen
(sfs 2213)
Hovedstyret
Hovedstyret
Sentral
nemnd
Inn i 2018oppgjøret
Mellomoppgjøret 2017
Lønnsforhandlingene 2017
Forutsetningene lagt i 2016
Lønnsvekst i 2016:
Prisvekst – anslag for 2017
• Bygge på den økonomiske situasjonen
på forhandlingstidspunktet
• Lønnsutviklingen i industrien og i
offentlig sektor og en troverdig ramme i
frontfaget
• Avsatt 0,9% til lokale forhandlinger pr.
01.09.2017
• NHO / frontfaget: 1 ¾ - 2 %
• Industriarbeider 2 %,
• Industrifunksjonærer opp til 2 ¼
• Øvrige store områdene om lag 2,5 %.
• Kommunal sektor: 2,5 %
• KPI-anslag for 2017:2 %.
• Forventninger om styrket kronekurs vil
redusere prisveksten.
Lønnsoppgjøret 2017 – fortsatt moderat lønnsvekst
2,2 prosent er allerede disponert
Overheng
0,9 %
Lønnsglidning
0,2 %
Sentrale tillegg pr. 1.8
0,8 %
Lokale forhandlinger pr. 1.9 0,3 %
NHO – LO/YS
forhandler først
-> FRONTFAGET
Overheng….hva er det?
Nytt år
LØNNSNIVÅ
LØNN
Årslønnssnitt
2018
Årslønnssnitt 2017
1.1.2017
Overheng
1.8.2017
31.12.2017
1.5.2018
31.12.2018
TID
Mellomoppgjøret 2017
Hvordan kan en eventuell endret
disponibel ramme brukes til å
justere den lokale potten?
Pensjon – en løypemelding
I staten – lovbestemt tjenestepensjon – endringer må vedtas i
Stortinget
I kommunesektoren – avtalefestet tjenestepensjon – endringer
må fremforhandles mellom partene
Sykepleiere og undervisningspersonalet har pensjonsordninger i
Statens Pensjonskasse
Pensjonsordning basert på følgende prinsipper:
•
•
•
•
alderspensjonen i folketrygden
begrenser kostnadsveksten
er tilpasset arbeidslinjen
legger bedre til rette for mobilitet mellom
offentlig og privat sektor
• gjør kostnadene mer forutsigbare
Hovedavtalen - en rammeavtale som utløper 31.12.2017
Hovedavtalen
• «Arbeidslivets grunnlov!
• Angir rammene for hvordan partene skal forholde seg til hverandre
• Inngått for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivå
• Utvikling av kvalitativt gode tjenester tilpasset brukernes behov forutsetter gode
prosesser og tillitsvalgtes medvirkning.
• Hovedavtale i KS-området har funnet sin form
• Mål 2018: 4-årig avtale?
Er det behov for endringer i
Hovedavtalen? I så fall – hvilke endringer?
Særavtaler:
Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen, Barnehageavtalen (m.v)
Utfordringer i legetjenesten
• Rekruttering
• Nok leger til legevakta
• Forholdet til spesialisthelsetjenesten
• Kompetansekrav
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale
Om
lærerrollen
«Legg til rette for flere
samarbeidsarenaer på
tvers av skoler og
kommuner»
«Styrk teamene på
skolen»
«Fellestiden bør i større
grad brukes på arbeid som
styrker kvaliteten på
lærernes undervisning»
«Skoleledelsens rolle som
mentor for profesjonelle
yrkesutøvere i et
profesjonsfellesskap, bør
styrkes»
• Elevenes læringsutbytte
Mål for
arbeidstidsavtale
fra 2018
• Profesjonsutvikling og –fellesskap
• Fleksibilitet
• Faglig utvikling og skoleutvikling
• Samarbeid mellom lærere
• For- og etterarbeid
• Handlingsrom for skoleleder som pedagogisk
og administrativ leder
Særavtale for barnehage, SFO, skole
De fleste foreldrene er fornøyde
med eget barns barnehage. 59
prosent sier at de er svært
fornøyde, mens 34 prosent er
ganske fornøyde, viser en
undersøkelse utført for
Utdanningsdirektoratet
Barnehageavtalen - veien videre
Hva har skjedd etter forhandlingene i 2015
• Arbeidsgruppe med Utdanningsforbundet
• Medlemsdialog
• Nye forhandlinger i 2017 – hvilke forventninger har vi?
Hege Bilde med alle spørsmål
Særavtalene
Ser kommunen /
fylkeskommunen behov for
særskilte endringer i
særavtalene som har utløp i
2017?
I så fall – hvilke?