Eldrerådet 13.03.17

Verdal kommune
Rådmannen
Eldrerådets medlemmer.
Deres ref:
Vår ref: INST 2015/7399
Dato: 08.03.2017
Innkalling til møte i Eldrerådet 13. mars 2017
Dere innkalles med dette til møte i Eldrerådet mandag 13. mars kl 0900 på møterommet i 3.
etasje, Rådhuset. Dere må påregne at møtet kan vare til kl 1130.
Til behandling:
1. Godkjenning av referat fra møte 21. februar.
2. Referater.
a) E-post fra lederen til leder av Komité mennesker og livskvalitet 27.2.17 ang.
samarbeid Eldrerådet – Komité mennesker og livskvalitet.
b) Motivasjonskonferansen Sykkel VM for eldre 2017 i Bergen 23. mars 2017.
Påmeldingsfrist: 14. mars 2017.
c) Referat fra møte 22.02.17 med brukerrepresentantene i prosjektet Helhetlig
pasientforløp i Verdal kommune.
Se vedlegg.
3. Bekymringsmelding omsorgsboliger Stekke.
Saken er utsatt fra forrige møte.
Vedlegg:
Bekymringsmelding datert 10.02.17 fra ressursgruppa nedsatt av
pensjonistforeninger v/Stein Aamdal til Verdal kommune v/kommunalsjef helse og
velferd.
4. Høring – forslag til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i
Verdal kommune.
Høringsfrist: 3. april 2017.
Vedlegg:
Forslag til lokal forskrift. (Ble utdelt i forrige møte slik at dere kunne forberede dere
godt til dette møtet.)
5. Høring – kartlegging og verdsetting av de viktigste friluftsområdene i Verdal.
Høringsfrist: 15. mars 2017.
Vedlegg:
E-post 28. februar fra Kulturtjenesten v/Frode Strand (videresendt dere 1. mars).
Postadresse:
Johannes Bruns gt. 2
7650 Verdal
Tlf. 74048200
Saksbehandler:
Inger Storstad
[email protected]
Tlf. 74048272
Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: [email protected]
Web: http://www.verdal.kommune.no
Verdal kommune - Rådmannen
6.
Side 2 av 2
Oppnevnelse av representant i arbeidsgruppen for Eldres Dag.
Eldrerådet bes oppnevne 1 repr. i arbeidsgruppen for Eldres Dag (sammen med repr.
fra Verdal Pensjonistlag).
Vedlegg:
E-postkorrespondanse mellom lederen og Verdal pensjonistlag v/Johs. Bjørgvik.
7. Brosjyren.
Rådmannen v/kommunalsjef helse og velferd, Anne Kari Haugdal, vil være til stede i hele
møtet, og svarer på eventuelle spørsmål.
Med hilsen
Inger Storstad
utvalgssekretær
Postadresse:
Johannes Bruns gt. 2
7650 Verdal
Tlf. 74048200
Saksbehandler:
Inger Storstad
[email protected]
Tlf. 74048272
Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: [email protected]
Web: http://www.verdal.kommune.no