Finnmark fylkeskommune

SAKSPROTOKOLL
NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
201601111
Britt Hjørdis Somby
Saksgang
1 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel 2015 2019
Møtedato
07.03.2017
Saknr
9/17
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel 2015 - 2019 har behandlet saken i
møte 07.03.2017 sak 9/17
Møtebehandling
Kari Lene Olsen fremmet på vegne av Ap følgende forslag:
Tillegg til kulepkt. 2:
…. opprettholdes, med større politisk deltakelse
Votering
Fylkesrådmannens innstilling
Forslag fra Ap v/Kari Lene Olsen
enstemmig vedtatt
enstemmig vedtatt
Vedtak, enstemmig;
Finnmark fylkeskommune går inn for å opprettholde dagens foretaksmodell, som betyr at:
 dagens organisasjonsform med et regionalt beslutningsnivå og lokale helseforetak
opprettholdes.
 dagens styreform med eget styre for det regionale helseforetaket og egne styrer for
lokale helseforetak opprettholdes, med større politisk deltakelse
side 1 av 1