Les hele dokumentet med kart her

6412 MOLDE
Telefon:
Foretaksregisteret:
NO 946 440 965 MVA
iht. adresseliste
J.nr. 534A/17
Molde, 07.03.17
Melding om planarbeid i vega kommune
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det om oppstart av arbeid med
reguleringsendring for reguleringsplan Viksåssjøen i Vega, vedtatt 19.06.2014.
Planarbeidet gjelder i hovedsak flytting og justering av veger og flytting og justering av noen
hyttefelt og boligtomter.
Formålene og bestemmelsene i
detaljreguleringsplanen vil være i tråd med
vedtatte reguleringsplan, og forventes ikke
å medføre vesentlige virkninger for miljø
og samfunn. Det vil derfor ikke bli
utarbeidet planprogram eller
konsekvensutredninger for
reguleringsplanen.
Planens avgrensning er vist på kartet
under, og forslag til endringer er vist på
reguleringsplanen på neste side.
5
30/1-5,12,21,27
5
30/13,21
30/13,21
5
30/37
5
30/55
30/13
13
10
30/5
Planarbeidet utføres av Landskapsarkitekt
MNLA Roger Tokle AS på vegne av King
Halibut AS
10
30/5
5
20
15
30/27
10
30/53
10
30/8
30/51
30/12
100,000
30/42
30/38
Ev. innspill til planoppstart sendes skriftlig til:
Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS, Julsundvegen 47 B, 6413 MOLDE
eller som E-post til:
[email protected]
innen 7. april 2017.
PARKER OG HAGER – TORG OG GÅGATER – BOLIGOMRÅDER – FRILUFTSOMRÅDER – SKOLER OG BARNEHAGER – IDRETTSANLEGG
GRAVLUNDER/KIRKEGÅRDER – STEINBRUDD/GRUSTAK – INDUSTRIOMRÅDER – FORMGIVNING OG NATURTILPASNING
PARKER OG HAGER – TORG OG GÅGATER – BOLIGOMRÅDER – FRILUFTSOMRÅDER – SKOLER OG BARNEHAGER – IDRETTSANLEGG
GRAVLUNDER/KIRKEGÅRDER – STEINBRUDD/GRUSTAK – INDUSTRIOMRÅDER – FORMGIVNING OG NATURTILPASNING