SAUPSTAD SKOLE Følgende stillinger lyses ut:​Avdelingsleder 1

UTLYSNING AVDELINGSLEDELSE; SAUPSTAD SKOLE
Følgende stillinger lyses ut:​ Avdelingsleder 1.trinn, mottak skole og byovergripende
veilednings- og koordineringsansvar minoritetsspråk, avdelingsleder 2.-7.trinn skole og
avdelingsleder SFO
Lederteam må i tillegg til daglig drift til sammen dekke følgende områder:
Oppfølging av skolens utviklingsområder blant annet koordinering Universitetsskole.
Avdelingsledere har oppfølgingsansvar for hver sin avdeling og ansvar for å nå skolens mål
som helhet i samarbeid med lederteam, andre ansatte og eksterne. De er delegert
myndighet når det gjelder personal og økonomi. ​Fordeling av de oppgaver som er tillagt
avdelingsledere, må drøftes videre og kan forandres underveis ut fra skolens behov og
sentrale føringer.
Generelle kompetansekrav for avdelingsledere skole/SFO:
Relevant høyskoleutdanning, videreutdanning i skoleledelse, pedagogisk veiledning,
undervisningserfaring, ledererfaring i grunnskolen/SFO, erfaring med arbeid i et flerspråklig
miljø, skole-hjem-samarbeid og god ikt-kompetanse.
Personlig egnethet: Samarbeidsevner, fleksibilitet, kreativitet, lojalitet, struktur og orden
Avdelingsleder 1, 1.trinn og mottak skole, byovergripende veilednings- og
koordineringsansvar minoritetsspråk.
Avdelingsleder 1 har personalansvar for 16 tospråklige lærere, ansatte i mottak og lærere på
1.trinn; til sammen 23 ansatte.
Avdelingsleder 1 har veilednings- og koordineringsansvar for det minoritetsspråklige feltet i
Trondheim kommune
Avdelingsleder 1 har i tillegg oppfølgings- og videreutviklingsansvar ift. begynneropplæring,
overgang barnehage-skole, ressursuka på 2.trinn, foreldrekurs 1.trinn og dialogmøte på
2.trinn.
Avdelingsleder 2, 2.-7.trinn skole:​ Avdelingsleder 2 har personal- og veiledningsansvar for
lærere fra 2.-7.trinn, totalt 23 lærere, inkludert nytilsatte lærere og vikarer.
I stillingen inngår oppfølging av elevsaker på det sosialpedagogiske feltet, 20 % undervisning på 4.trinn,
foreldrekurs 4.trinn, overgang barneskole-ungdomsskole og grønt flagg-ansvar. Avdelingsleder 2 har
ansvar for oppfølging, gjennomføring og analyse av undersøkelser og kartleggingsprøver. Avdelingsleder 2
har ansvar for brann- og beredskapsplaner og samarbeid med vaktmester og renhold om drift av bygg.
Avdelingsleder 3, SFO:​ Avdelingsleder 3 har personal- og veiledningsansvar for 15 ansatte i SFO. I tillegg
har avdelingsleder 3 et ansvar for nytilsatte, som ikke er lærere samt oppfølgingsansvar for lærlinger b.u.,
praksisstudenter barnevern, utprøving NAV, språkpraksis o.l.. Avdelingsleder 3 har ansvar for oppfølging
og videreutvikling av helhetlig skoledag gjennom valgfag og forpliktende samarbeidsavtaler i lokalmiljøet,
med blant annet idrettslag og kulturskole. Her inngår samarbeid med Kolstad og Lilleby skole om utvikling
av gratis kjernetid SFO 2016-2019.
Lederteam må i tillegg til daglig drift til sammen dekke følgende områder: Oppfølging av
skolens utviklingsområder blant annet koordinering Universitetsskole.