Byåsen skole - helhetlig ledelse

Byåsen skole - helhetlig ledelse
Ved Byåsen skole framstår ledelsen helhetlig knyttet til pedagogikk, fritidspedagogikk,
organisasjon, fag, HR (personal) og økonomi. Teamet skal sammen løse alle enhetens
behov knyttet til helhetlig ledelse. Lederteamet skal til enhver tid inneha komplementære
egenskaper, knyttet til både kompetanse og preferanseprofil.
Lederteamet vil samlet sett måtte dekke mange ulike oppgaver. Dette handler bl.a. om
økonomi, faglig oppfølging (lesing, skriving, regning i alle fag), skoleutvikling, pedagogisk
utviklingsarbeid både i skole og SFO, læringsmiljøsaker, spesialundervisning, samarbeid
hjem/skole, praksisskole, bygg, renhold og kantine og forvaltningsarbeid. Disse oppgavene
fordeles i ledergruppa. Det er derfor viktig at gruppa samlet sett har kompetanse på alle
disse områdene. Ved ansettelse av avdelingsledere våren 2017 vil dette vektlegges. Det
samme vil skje ved eventuelle rekrutteringsbehov i framtida.
En søker ulike personer med ulik kompetanse og preferanseprofil, som samtidig står for
skolens felles verdigrunnlag, og som bidrar til å ramme inn skolens utvikling i en felles
retning. Ledelsen skal til enhver tid kunne ivareta viktig kontinuitet og kunnskap om enheten.
Enhetsleder/rektors rolle
Rektor har totalansvar for enheten, og et overordnet strategisk ansvar når det gjelder
pedagogikk, organisasjon, fag, HR og økonomi. Rektor har direkte ansvar for
personaloppfølging av avdelingsledere, merkantile og andre støttefunksjoner, som ikke
naturlig inngår under avdelingsleder.
Avdelingsledelse ved Byåsen skole
Avdelingslederne vil ha personaloppfølging av de ansatte på sin avdeling. Avdelingslederne
vil også har ansvaret for tilrettelegging av den daglige driften av avdelingene.
Avdelingslederne inngår samtidig i skolens helhetlige strategiske lederteam.
I skoleåret 2016/17 er ledelsen ved skolen organisert slik:
Ved innføringen av avdelingsledelse fra starten av skoleåret 2017/18 vil organiseringen
endres og bli slik:
Avdelingsledere ved Byåsen skole har noen oppgaver fordelt etter “avdeling” og noen
ansvarsoppgaver som er felles for hele enheten. Forholdet mellom andel ledelse og andel
undervisning og andre brukernære oppgaver, vil kunne justeres ut fra de samlede ressurser
skolen til enhver tid disponerer. Fordeling av daglig drifts- og utviklingsoppgaver vil også
revideres fra skoleår til skoleår, og vil være avhengig av hvilken kompetanse og egenskaper
som til enhver tid finnes i lederteam.
Oppgaver direkte knyttet til avdelingsledelse:
● Helhetlig personalansvar.
● Elevsaker og skole/hjem-samarbeid.
● Trinnrelatert oppfølging av fag og skolens satsingsområder.
● Daglig drift og ledelse av avdelingen.
Oppgaver knyttet til helhetlig ledelse på enhet - oppgaver på tvers av avdeling:
I lederteamet vil enkelte oppgaver og fagområder være tildelt enkeltpersoner. Disse
oppgavene fordeles fra skoleår til skoleår, funksjonelt mellom de som ivaretar stillingene, og
ut fra hvilken lederressurs vi til enhver tid rår over.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Systemarbeid knyttet til individuelle arbeidsplaner, timeplaner, personalplan og
fag-/timefordeling, sykefravær.
Ansvar for skolens ulike satsinger og fokusområder:
○ Ansvarlig for grunnleggende lese- og skriveopplæring.
○ Ansvarlig for skolens satsing på matematikk.
○ Kultursjef som leder den videre utviklingen av skolens kulturprofil og utvikling i
de praktiske og estetiske fagene.
○ Ansvarlig for IKT.
Utviklingsansvarlig for skolens generelle pedagogiske og organisatoriske utvikling.
Fra høsten med prosjektet Respekt 2.0 og fokus på klasseledelse og læringsmiljø.
Kvalitetsansvarlig med ansvar for gjennomføring og oppfølging av kartlegginger,
nasjonale prøver og andre undersøkelser.
SFO-ledelse og utvikling av fritidspedagogikk og tilbudet på SFO.
Vedlikehold og utvikling av skolens systemer og rutiner.
Medansvar for økonomi og budsjett.
Bygg, skolegård, renhold og utleie. HMS.
Ansvar for kvalifisering og oppfølging av vikarer