Skoleeierskapets rolle i arbeidet med kultur for læring

Skoleeierskapets rolle i arbeidet med
kultur for læring
«Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svimlende kort den stund
vi mennesker er sammen» Junikveld, av Hans Børli
Skoleeiersrolle
(Femdimmensjonervedskolensomorganisasjon,Dahlin2005:72)
Tilre=eleggingforkollek?vt
utviklingsarbeid
(Irgens2010:136)
Samhandling
(Roald2010)
Senge-2006
«You cannot force
commitment. What you can
do … you nudge a little
here, inspire a little there,
and provide a role model.
Your primary influence is
the enviroment you
create».
Erfaringer
Gjort
Lært
Lurt
Definerteierskap?l
skoleutviklingsarbeidogFoUprosjektetpåskoleeierog
skoleledernivå.
Øktbevissthetomkring
organisasjonslæring
Bevisstgjør
Avklarerforventninger
Forplikter
Tydeliggjortogdefinert
målgruppa
«Oversa=»/strukturertog
?lpassetprosjektarbeideti
lokalestrategiog
framdriYsplan.Bearbeidetog
definertkommunale
målområder.
Lagt?lre=eforarenaerfor
dialogogrefleksjonmed
skoleutviklingsgruppeog
skoleledergruppee=er«Børlimetodikken»
Økerfokusetpåelevens
læringsutby=e
Vedbearbeidingog
struktureringavprosesspå
kommunaltnivåbyr
anledningenseg?låtenke
«heletanker»
Dennetypenmøtergir
anledningforåøvepåRoalds
prinsipperforlærendemøter.
Sikrersammenhengmellom
kommunensmålområder,
skolensmålse]ngeroge=er
hverttrinnoggruppers?ltak
forånåskolensmålse]ng.
Girstørreromforrefleksjon,
bygger?llitogdanner
grunnlagforkollek?vutvikling.
Erfaringer
Gjort
Lært
Lurt
Oppre=etkommunaltog
skoleviseutviklingsteam
Mobiliseringgirstørre
kapasitetogengasjement
Bredereperspek?v,flere
somu=alerseglikt,større
gjennomslagskraY.
Forventeligmereffek?v
implementering.
PP-tjenestensdeltakelse
stø=erutviklingav
systemarbeid.
PP-tjenestensdeltakelsei
allmennpedagogiskog
didak?skutviklingsarbeid
sikrerivaretakelseav
elevermedsærskilte
behov.
Gjort
Lært
Lurt
Te=oppfølgingavskoleri
samarbeidsmøter
Invitasjon?ldynamikki
strategiog
strukturarbeidet
Te=oppfølgingog
forventningopplevessom
stø=eoginteresse?l
forskjellforkravogmas
Sikrerkon?nuitetog
framdriYiarbeidet.
Involvertordfører,
varaordførerogpoli?sk
utvalgistrukturerog
strategier
Poli?sk-administra?v
Poli?skforankringstyrker
samarbeidstyrkesgjennom «styringsdialogen»
«verkstedarbeid»