Kultur for læring

Kultur for læring
«En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin
for å få vara med på livet!»
Alf Prøysen, «Visa om livet»
fra «Jinter je har møtt»
Foto Johan Brun - Hedmarksmuseets fotoarkiv
Kultur for læring
Fylkesmannsinstruksen
- virke til gagn og beste for fylket og ta de initiativ
som finnes påkrevd
2
42
41,5
Grunnskolepoeng - fylkesvis
41
40,5
40
39,5
39
38,5
38
37,5
Senter for praksisrettet
utdanningsforskning
Grunnskolepoeng - regionvis
Sosial bakgrunn og grunnskolepoeng
Kilde: SSB
Kultur for læring
Fylkesmannen i Hedmark
Andel på trygde- og stønadsordninger som 24åringer
Andel
Fullført vgo
Ikke fullført vgo
2,8 %
20,5 %
Kultur for læring
• Målsetting
• Arbeidsform
• FoU-prosjekt
Kultur for læring
Hvordan kan vi organisere samhandlingen mellom aktørene for å få til
Kultur for læring?
•
•
•
•
•
Etablere møteplasser – klart mandat
Gjensidig forpliktende samarbeid
Forventningsavklaring
Regionvise aktører inn som representanter
Langsiktig implementering, stabilitet i strukturen
Kultur for læring
Hvordan er det å arbeide innenfor oppvekst – og utdanningssektoren i
Hedmark når kulturen for læring er optimal på alle arenaer?
•
•
•
•
Vi trekker i samme retning
Anerkjenne hverandres yrkesutøvelse
Vi gjør hverandre gode i fellesskap
Forum for samordning av utvikling i skole- og barnehagesektor er
etablert, vi trenger et fellesforum - et NAV, - nå er det flere små uten
samhandling og med fragmenterte mål
• Alle aktører har avklarte roller, funksjon og mandat og deltar i tråd
med dette
• Fylkesmannen i Hedmark er en medvirkende part, ikke bare et
kontrollorgan, bidrar med veiledning og bruker ressursene i
samarbeid med stat og kommune
Kultur for læring
Hva opplever barn, unge og foreldre når det er en god kultur for læring
i Hedmark?
• Helhet i samarbeidet mellom ulike aktører
• Fokus på muligheter og ikke vansker/utfordringer
• Barna har gode resultater, god kompetanse og mestrer livet i og
utenfor skolen
• Foreldre behersker rollen sin bedre
• Foreldre møter tjenester som er samordnede
• Barn som strever får optimal hjelp av fagfolk
• Gode overganger mellom barnehage og skole og mellom
skoleslagene
Kultur for læring
Mål: Alle barn og unge i Hedmark vokser opp i en kultur for
læring
…opne dører mot
verda og
framtida
Samfunnsnivå
Regionnivå
…utvikle
kunnskap,
dugleik og
holdningar
Nærmiljø
…respekt for
menneskeverdet
Familie
…fremje danning
og lærelyst
Kultur for læring
Hva er kultur for læring?
Mål: Alle barn og unge i Hedmark vokser opp i en kultur for
læring
Arbeidsform: Alle aktuelle parter i Hedmark samarbeider på en
slik måte at ny utvikling av den enkelte skjer kontinuerlig. Alle
har den samme målsettingen (som over) og alle samarbeider.
FoU-prosjekt
Kultur for læring
Samordnet innsats for barn og unge i Hedmark
Oppvekstforum
Styringsgruppe
Faggruppe
• Fylkesmannen v/fylkesmannen - leder
• 4 ordførere (1 fra hver region)
• Hedmark fylkeskommunen
• KS-leder, Hedmark/Oppland
• NHO-styremedlem, Hedmark
• LO, Hedmark
• Fylkesmannen v/oppvekst- og utdanningsavdelingen
• 4 barnehage-/skolefaglige (1 fra hver region)
• KS, Hedmark og Oppland
• Høgskolen i Hedmark
• Foreldreutvalget for grunnopplæringen
• Utdanningsforbundet, Hedmark
Kultur for læring
Hva er kultur for læring?
Mål: Alle barn og unge i Hedmark vokser opp i en kultur for
læring
Arbeidsform: Alle aktuelle parter i Hedmark samarbeider på en
slik måte at ny utvikling av den enkelte skjer kontinuerlig. Alle
har den samme målsettingen (som over) og alle samarbeider.
FoU-prosjekt:
- samarbeid med Høyskolen i Hedmark v/SePu
- tilbud til alle kommuner i Hedmark
- oppstart denne høsten
Forsknings- og utviklingsprosjektet
Dette er tenkt på følgende måte:
1.Kartleggingsfasen
2.Tilførsel av analysekompetanse. Primært mot skoleledere, men
også mot lærere.
3.Skoler/kommuner går sine runder for å finne ut hvilket felt en
måtte ønske å jobbe med.
4.Kommuner inngår avtaler med fagmiljøer om tilførsel av
kunnskap. Det er tenkt å jobbe med dette i profesjonelle
læringsfellesskap. Om det blir på en og en skole, i en kommune
eller på kryss og tvers av kommunene bestemmer
kommunene.
5.Ny kartlegging om to år. Fører til forskning.
Hvilken nytte kan lærere og skoleledere ha av
forbedringsarbeidet Kultur for læring
• Lærere får mulighet til kompetanseheving innenfor praksisrelaterte
områder sammen med kollegaer.
• Lærere og skoleledere skal delta i nettverk der de skal lære av
hverandre.
• Det skal utvikles en nettportal for alle grunnskoler i Hedmark der
lærere kan hente ut undervisningsopplegg, læremidler og kunnskap
om undervisning og elevenes læring
• Det vil bli arrangert seminarer og konferanser for lærere og
skoleledere
• Det skal gjennomføres kartleggingsundersøkelser der skoleledere
og lærere raskt vil få tilgang til data om egen skole og klasse.
• Lærere og skoleledere skal utvikle kompetanse i å omsette data til
ny pedagogisk praksis.
Hva nå?
• Nettverk