PERSONALPLAN LEDELSE Lilleby skole 2017/18

PERSONALPLAN
LEDELSE
Lilleby skole
2017/18
Lilleby skole er en skole med rike tradisjoner fra 1911. Den gang et signalbygg i det folkerike
industriområdet i Østbyen som på det meste huset 1000 elever. I dag er Lilleby en liten skole i
Trondheimsmålestokk, men bydelen er igjen i vekst med betydelig boligutbygging og dermed prognoser
for en større elevtallsvekst.
Lilleby skole har bred variasjon i elevgrunnlaget. En tredel av elevene er flerspråklige og her snakkes i dag
mer enn 20 ulike språk.
ELEVTALLSPROGNOSER 2017 - 18:
Skoleåret 2017/ 2018 vil Lilleby skole ha rundt 180 - 190 elever. (152 Pr 01,02.17)
Skolestartere registrert for høsten 2017: 38
Skolefritidsordningen vil ut fra prognosen ha rundt 120 barn.
PROGNOSER ANSATTE 2017 – 18:
Lærere: 17
Barne- og ungdomsarbeidere / assistenter: 8
Lederteam: 3
Førstesekretær: 1
LEDERTEAM - AVDELINGSLEDELSE SKOLEÅRET 2017 / 18
Rektor 100 %
Avdelingslder skole 60 % (undervisning 40%)
Personalansvar:
Vikarer, nytilsatte
Fagansvar:
IKT/digitale ferdigheter, nasjonale prøver/kartlegginger
Grønt flagg / miljø
Elevråd
Fraværsoppfølging skole
Oppgaver lagt til avdelingsleder vil være veiledende og vil kunne påregnes endret etter senere behov.
Avdelingsleder SFO 100%
Personalansvar:
ansatte SFO (inkl assistenter med timer i både skole og SFO)
Fagansvar:
Tilrettelegging aktiviteter SFO
Miljøverksted
Oppfølging av prosjekt «Gratis kjernetid sfo»
Fraværsoppfølging SFO
KRAV TIL AVDELINGSLEDER
SKOLE:
Lærerutdanning minst tre år, skolelederutdanning, erfaring fra skoleledelse /faglederstilling, erfaring fra
oppgavene i stillingsbeskrivelsen over. Personlig egnethet vektlegges.
SFO:
Treårig pedagogisk høgskole, erfaring som sfo-leder, erfaring fra oppgavene i stillingsbeskrivelsen.
Personlig egnethet vektlegges.