Årsmøte Arendal Guttemusikkorps tirsdag 7. mars 2017

Årsmøte Arendal Guttemusikkorps tirsdag 7. mars 2017
Tidspunkt: kl 19.00
Sted: Moltemyr skole
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å underskrive møteprotokollen/referat
Godkjenning av innkalling og saksliste
Årsrapport
Regnskap
Vedtekter, gjennomgang og revidering.
Innkomne saker
Valg
 Styre
 Støttelag
 Valgkomite
 Revisor