Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Sakshandsamar: Tom Dybwad
Telefon: 57643123
E-post: [email protected]
Vår dato
10.03.2017
Dykkar dato
Vår referanse
2017/1077Dykkar referanse
Til adressatar i følgje liste
Ytamo naturreservat - melding om oppstart av verneprosess (utviding) etter
naturmangfaldlova etter prosedyren for frivillig vern
Dette brevet markerer oppstart av arbeid med vern etter naturmangfaldlova med utviding av
Ytamo naturreservat Luster kommune, etter prosedyre for frivillig vern. Frist for å kome med
merknad før utarbeiding av høyringsframlegget er 5. april 2017.
Bakgrunn
Sidan St.meld. 25 (2002-2003) har frivillig vern, saman med vern på statsgrunn, vore ein av
hovudstrategiane for vidare vern av skog i Noreg. Frivillig vern inneber at det er grunneigarane, i
samarbeid med skogeigarlaget, som tilbyr staten areal for mogleg vern. Dersom verneverdiane er så
store at miljøvernstyresmaktene finn det interessant, vert det så starta forhandlingar mellom staten
og grunneigarane. Det vert då forhandla både om avgrensing, verneforskrift og pris, og det vert ikkje
inngått avtale om vern med mindre partane vert samde.
Områdevern er likevel ikkje berre ei sak mellom grunneigarar og miljøstyresmakter. Som for
tradisjonelle verneprosessar er det difor viktig med ei offentleg høyring der også andre instansar og
samfunnsinteresser kan kome med merknader. Naturmangfaldlova §§ 41 og 42 krev også at alle som
vernet vedkjem vert informerte når vernearbeidet tek til, slik at dei i god tid før høyringa er best
mogleg informerte om korleis det planlagde verneområdet vil kunne gripe inn i deira interesser.
Dette er ikkje mindre viktig ved frivillig vern, der forhandlingane med grunneigarane allereie har
kome langt når den formelle delen av prosessen startar opp.
Føremålet med dette brevet er såleis å informere om prosessen som no startar opp etter
naturmangfaldlova, og å innleie til god medverknad frå aktuelle partar og få innspel til arbeidet med
vernesaka.
Aktuelt verneområde
Den planlagde utvidinga av Ytamo naturreservat (sjå vedlagt kart) ligg i Luster kommune.
Grunneigarane i området har underskrive avtale om vern som naturreservat
Den planlagde utvidinga av Ytamo naturreservat omfattar i alt ca. 270 da.
Verneverdiar i området
Verneverdiane i utvidingsområdet i Ytamo er kartlagde av Miljøfaglig Utredning v/ Geir Gaarder i
2016:
«Det er utskilt to kjerneområder, begge gamle og dels rike edellauvskoger i midtre/søndre del av området, med
verdi viktig - B og lokalt viktig - C. 5 rødlistearter er hittil påvist, ei karplante og fire lavarter, der to har status
sårbar og tre er nær truet.
Telefon 57 64 30 00
Organisasjonsnummer N-974 763 907
Nettstad fylkesmannen.no/sfj
E-post [email protected]
Besøksadresse
Hovudkontor: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
Landbruksavdelinga: Fjellvegen 11, 6800 Førde
Postadresse
Hovudkontor: Njøsavegen, 2 6863 Leikanger
Landbruksavdelinga: Postboks 14, 6801 Førde
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
2/6
Området vurderes å få en ganske god arrondering, da det er en direkte forlengelse av eksisterende verneområde,
samtidig som vassdrag og snaufjell danner grensa mot andre kanter. Med grunnlag i mangelanalyser for
skogvern (Fremstad m.fl. 2002, 2003, 2010) så dekker området opp enkelte mindre mangler knyttet til gammel
edellauvskog og rødlistearter. Isolert sett er det vanskelig å gi området høyere enn 1 poeng og regne det som
lokalt verdifullt, men det bør sees i sammenheng med det nærliggende etablerte Ytamo naturreservat. Dette
inneholder noe av de samme kvalitetene, men vesentlig større areal med verdifulle miljøer og med større
mangfold av krevende og rødlistede arter. Utvidelsesforslaget vil i så måte styrke verdiene i reservatet litt.»
Fylkesmannen ser det som verdfullt å utvide Ytamo naturreservat mot nord. I tillegg til det Miljøfaglig
utredning –rapporten tek opp, meiner vi at steinura ned mot elva med lite skog er av
kvartærgeologisk verdi.
Verneform
Som ei utviding av Ytamo naturreservat er naturreservat den aktuelle verneforma i området.
Naturreservat er ei streng verneform etter naturmangfaldlova, og § 37 i lova seier kva som er
grunnlaget for eit naturreservat:
Ǥ 37.(naturreservater)
Som naturreservat kan vernes områder som
a) inneholder truet, sjeldan eller sårbar natur
b) representerer en bestemt type natur
c) på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold
d) utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller
e) har særskilt naturvitenskaplig verdi
Som naturreservat kan også vernes et område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive
gjenopprettingstiltak å få verneverdier som nevnt i første ledd.
I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et
naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften kan det gis
bestemmelser om vern av kulturminner i reservatet.
Treffes vedtak om reservat som krever aktive gjenopprettingstiltak, eller vedtak om reservat der bruk
er en forutsetning for å ivareta verneformålet, skal det samtidig med vernevedtaket legges frem et
utkast til plan for skjøtsel for å sikre verneformålet. Planen kan omfatte avtale om bruk av arealer,
enkeltelementer og driftsformer. Planen eller avtalen kan inneholde bestemmelser om økonomisk
godtgjørelse til private som bidrar til områdets skjøtsel.»
Verneforskrift og grenser
Ved oppretting av eit naturreservat vert det utarbeidd særskilde verneforskrifter som fortel kva for
restriksjonar som vert lagde på aktivitetar i området. Vi legg til grunn av verneforskrifta vil vere den
same som for Ytamo naturreservat i dag. Det inneber forbod mot tekniske inngrep, hogst og
motorferdsel. Vanleg friluftsliv, fiske og vanlegvis også jakt vil vere lov. Eigedomstilhøva vert ikkje
endra ved oppretting av naturreservat. Kartet som er lagt ved viser grensene for utvidinga slik
tilbodet er pr. i dag, og kan fram til høyring bli endra båe vegar, dvs. både utviding og innskrenking.
Erstatning
Etter § 50 i naturmangfaldlova har eigar eller rettshavar i område som vert verna som naturreservat
rett til erstatning for økonomisk tap når vernet fører til vanskeleggjering av igangverande bruk. Ved
frivillig vern følgjer ein derimot ikkje den ordinære framgangsmåten ved fastsetjing av erstatning
som er omtalt i § 51. Frivillig vern er basert på at partane har vorte samde, også om erstatninga.
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
3/6
Difor kan erstatningssummane utbetalast så snart området er verna, utan å vente på dei fristane som
er omtalte i § 51.
Namn
Namn på verneområdet er ein del av verneplanprosessen, og sidan utvidinga gjeld Ytamo
naturreservat vil dette namnet bli ståande.
Saksgang vidare
Dette brevet saman med annonser i lokalavisa og kunngjering på internett markerer oppstart av
verneplanarbeidet.
For å følgje opp Stortinget si satsing på frivillig vern i budsjettet for i år, og for at ikkje grunneigarane
skal måtte vente unødig på erstatningsutbetalingane, er det sterkt ønskjeleg at utvidinga av Ytamo
naturreservat kan vedtakast ved kgl.res. i år. Dette føreset ein relativt stram tidsplan, der
Fylkesmannen bør sende ut høyringsframlegget allereie kort tid over påske med høyringsfrist rundt
15. juni. På den måten reknar Fylkesmannen med å få sendt tilrådinga vår til Miljødirektoratet innan
1. august. Dette er naudsynt sidan Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet vil få eit stort
tal saker frå heile landet, og som det vil ta tid å handsame i dei ulike departementa og andre sentrale
instansane som skogreservata vedkjem.
Frist for å kome med førebelse innspel og merknader til melding om oppstart av arbeidet vert sett til
5. april 2017.
Fylkesmannen legg opp til å arrangere opne møte eller synfaringar i det omfanget grunneigarane og
andre interesserte ønskjer. Det kan vere aktuelt både før og etter at verneframlegget vert sendt ut.
Høyringsframlegget, med verneforskrift og avgrensing, vil i alle høve vere det som grunneigarane og
staten har vorte samde om. Dette framlegget vil bli sendt på høyring til alle grunneigarar,
organisasjonar og organ på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå som på ulike måtar har interesse i saka
og det arealet som er tenkt. Det vil då bli sett ein frist i juni 2017 for å kome med merknader til
framlegget.
Etter at planen har vore på høyring, vil fylkesmannen oppsummere alle lokale innspel og reknar med
å sende si tilråding innan 1. august i år til sentrale styresmakter, som vil leggje planen fram til
endeleg avgjerd i Regjeringa (Kgl. res.).
Adresselister
Dette brevet er sendt ut til alle grunneigarar og rettshavarar innanfor det aktuelle området, lokale,
regionale og nasjonale organ og organisasjonar som kan ha interesse av planarbeidet.
Vi ber om forståing og orsaking for om det skulle vere feil og manglar ved adresselistene, og ber
samstundes om tilbakemelding på manglar eller feil adresse o.l. til Fylkesmannen ved
sakshandsamar.
Informasjon
Spørsmål om planarbeidet kan rettast til
- seniorrådgivar Tom Dybwad, tlf 57 64 31 23, e-post [email protected]
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
4/6
Skriftlege innspel sendast til
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger eller på e-post
[email protected]
Med helsing
Nils Erling Yndesdal
fylkesmiljøvernsjef
Tom Dybwad
seniorrådgjevar
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.
Vedlegg:
Kart over aktuelt utvidingsområde for Ytamo naturreservat
Adresseliste:
Grunneigarar:
August Johan Evensen (36/4), 6868 Gaupne
Svein Olav Skjæret (86/12), Myklemyr, 6871 Jostedal
Ole Arne Haugen (85/2), 6868 Gaupne
Andre:
Luster kommune, [email protected]
Luster Bondelag v/ Henny Karin Skildheim, Skildheim 6872 Luster, [email protected] Luster
Bonde- og Småbrukarlag v/ Kjell Edvin Vedvik, 6873 Marifjøra
Luster jakt- og fiskelag, [email protected]
Luster Turlag, [email protected]
Jostedal bygdelag v/ Anne Marte Snøtun, Haugåsen 1 , 6871 Jostedal
Statens naturoppsyn Breheimen v/ Liv Byrkjeland (e-post)
Sogn og Fjordane fylkeskommune, [email protected]
Sogn og Fjordane Politidistrikt, [email protected]
Høgskulen på Vestlandet v/ avd. for naturforvaltning, Sogn og Fjordane, [email protected]
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, [email protected]
Norges Jeger- og Fiskerforbund NJFF Sogn og Fjordane, [email protected]
Norges vassdrags- og energiverk, region vest, [email protected]
Sogn og Fjordane Bondelag, [email protected]
Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag v/fylkessekretær, [email protected]
Sogn og Fjordane Skogeigarlag, [email protected]
Sogn og Fjordane Skogselskap, [email protected]
Sogn og Fjordane Turlag, [email protected]
Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane, [email protected]
Sogn og Fjordane avd. NOF v/Anders Braanaas, [email protected]
Visit Sognefjorden, [email protected]
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
5/6
Statens vegvesen region vest, [email protected]
Forsvarsbygg, [email protected]
Norges jeger- og fiskerforbund, [email protected]
Technogarden (nødnett), [email protected]
NOTS, [email protected]
Stadnamntenesta på Vestlandet, [email protected]
Statnett, [email protected]
Avinor, [email protected]
Direktoratet for mineralforvaltning, [email protected]
Universitetsmuseet i Bergen, [email protected]
Den Norske Turistforening, DNT, [email protected]
Det Norske Skogselskap, [email protected]
Fortidsminneforeningen, [email protected]
Luftfartstilsynet, [email protected]
Norges geologiske undersøkelse (NGU), [email protected]
Norges Naturvernforbund, [email protected]
Norges Skogeierforbund, [email protected]
Norsk institutt for Naturforsking NINA, [email protected]
Norsk ornitologisk forening (NOF), [email protected]
Norsk Skogbruksforening NORSKOG, [email protected]
Riksantikvaren, [email protected]
SABIMA, [email protected]
Universitetet i Bergen, Geologisk institutt, [email protected]
Verdens Naturfond (WWF Norge), [email protected]
Kopi pr. e-post m/vedlegg:
Miljødirektoratet
Vestskog
Klima- og Miljødepartementet
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
6/6