Kjell Wolff Direktør Bergen Kommune

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR
ETAT FOR FORVALTNING – HELSE OG OMSORG
KOMPETENT
|
ÅPEN
|
PÅLITELIG
|
SAMFUNNSENGASJERT
Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør
investeringsordninger være for å sikre bygging og rehabilitering av fremtidens
omsorgsboliger?
1. Hva trenger vi i dag?
2. Hva slag virkemidler trengs for å
realisere behovene i fremtiden?
Typer institusjonstilbud i Bergen i dag:
- 2242 sykehjemsplasser- 212 aldershjemsplasser
– ca 20 % til korttidsopphold
Differensierte plasser:
Omsorg+
• Samlokaliserte utleieboliger med heldøgnsomsorg som er tilrettelagt for
personer som har store og sammensatte hjelpebehov
• Stedlig bemanning 24/7
• Husleieavtale
• Egne tjenestevedtak
Utfordring:
Hva er forskjellen på Omsorg+ og sykehjem?
Menneskers behov for tjenester endrer seg mye, uavhengig av hvor de oppholder
seg – flytte tjenestene og ikke bruker/pasient
Nye bygg i Bergen kommende år:
• 3 nye sykehjem - 310 plasser
• 30 Omsorg+ boliger
Samtidig:
Avvikling 254 aldershjemsplasser
• Uhensiktsmessige, bygget i en tid med andre krav
• Lav standard
Avvikle dobbeltrom på sykehjem
Helt avhengig av tilskuddsordninger for å klare dette løftet kommende år
Hvilket behov for institusjonsplasser og kommunale
boliger vil vi ha i fremtiden?
1. Gjør anslag ut fra det vi vet i dag
2. Hvilken utvikling ser vi for oss fremover?
1.
2.
3.
4.
Nye teknologiske løsninger
Endringer i oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner
Endringer i befolkningens forventninger
Endringer i kommunens infrastruktur
3. I hvor stor grad kan vi påvirke/styre utviklingen?
Premisser fra staten:
«Hva er samhandlingsreformen»
• Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning.
• Forebygge framfor bare å reparere
• Tidlig innsats framfor sen innsats
• Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen
• Flytte tjenester nærmere der folk bor
• Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.
• Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
• Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning
«Samhandlingsreformen i kortversjon»
www.regjenringen.no
Hvem bygger vi sykehjem og Omsorg+ for i
kommende 5 årsperiode? (Ref. vedtatt plan)
• Mennesker med:
•
•
•
•
•
•
demens
store rusproblemer
utviklingshemming og omfattende pleie- og omsorgsbehov
alvorlig psykisk lidelse
sterkt nedsatt funksjonsevne
behov for medisinsk behandling
Er sykehjemmet på vei til å bli en behandlingsinstitusjon?
Kommunale prosjekt for å møte
fremtiden:
1. Smart omsorg
2. Kunnskapskommunen
Kunnskapskommunen
Bergen kommune, Universitetet i Bergen (UiB),
Høgskolen i Bergen (HiB), Uni Research Helse, Helse
Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og
Folkehelseinstituttet samarbeider om forskning,
utdanning og innovasjon i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene.
Flere omegnskommuner slutter seg til.
Bergen kommune ønsker å ta en aktiv rolle i forskning
Målet med samarbeidet er å styrke den
kunnskapsbaserte utviklingen av de kommunale helseog omsorgtjenestene. Mer kunnskapsbaserte tjenester
skal gi bedre kvalitet til byens innbyggere.
Fremtidens behov – stor usikkerhet:
- Mennesker med omfattende behov for tjenester ønsker å bo i eget hjem
- Forutsetter et forsvarlig og trygt tilbud
- Krevende for kommunen økonomisk og kompetansemessig
- Avhengig av tekniske løsninger
- Mer behandling skjer i 1. linjen – hvor mye skal overføres?
- Korttidsopphold på sykehjem
- Ulike akuttplasser (trygghetsplasser, ØHD mfl)
- Samarbeidstiltak mellom 1. og 2. linjen (respiratorbehandling, dialyse, legevakttjenester)
- Mer behandling fra 2. linjen poliklinisk og i brukers hjem
- Hvilke teknologiske hjelpemidler og behandlingsutstyr kommer?
- Mange kjøper selv trygghetsteknologi – alarmer tilknyttet alarmsentral
«Heldøgns omsorg – Heldøgns tjenester»
Nyttige begrep?
1. I eget hjem
2. I bolig med tilstedeværende personell 24/7 (Omsorg+)
3. I institusjon
Tjenesten skal være faglig forsvarlig jf HOL §4-1, uavhengig av hvor
tjenestene ytes.
Ny teknologi og bygningsmessige standarder flytter grenser.
De fleste moderne leiligheter er tilrettelagt for «heldøgns tjenester»
Hvordan få til en ønsket endring?
Avklaring om hva som er ønskelig?
• Ønsker vi at pasienter først behandles på sykehus for deretter å overføres til
etterbehandling i kommunal institusjon for så å reise til egen bolig?
• Skjer i økende grad etter samhandlingsreformen
• Medfører økt behov for behandling i kommunale institusjoner.
• Sykehjemmet: Fra boform for eldre mot et behandlingssted for voksne og eldre
• Ønsker vi at flere skal få behandling der de bor og unngå innleggelse i
institusjon?
• Økt behov for 2. linjetjenester utenfor sykehus, inkl telemedisin
• Telemedisin i 1. linjen
Virkemidler for å realisere behov –
Nå og i nær fremtid:
1. Finansiering som gir kommunen økonomiske muligheter til å innfri lovpålagte
oppgaver her og nå
• Tilskudd til rehabilitering og ombygging av gamle institusjoner helt nødvendig
2. Rydde i jungelen av ettårige tilskuddsmidler – får mer igjen om det satses mer
systematisk og langsiktig
3. Prinsipielle avklaringer: Behandlingsansvar for pasienter i 1. og 2. linjen.
Krevende å skriftliggjøre oppgavefordelingen
4. Debatt om grensen mellom privat og offentlig ansvar - forventningsavklaring
Virkemidler for å realisere behov - i fremtid:
1. Tilskuddsordninger som understøtter ønsket utvikling
• Utvikle ny teknologi og nye løsninger i samarbeid med forsknings- og innovasjonsmiljøer
• Prøve ut ny teknologi og dele kunnskap
• Implementering av ny teknologi og kunnskap
2. Etablere robuste forskningsmiljøer tilknyttet kommunene – sikre
finansiering
• Trenger mer kunnskap om hva som virker
• Organiseres i regionale sentre