eksempler på ferdig utfylte poster

NS 3420-BM:2017
Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BM Ventilasjonstekniske systemer
36 Luftbehandling
Postnr
Side 36-1
362 Kanalnett for luftbehandling
NS-kode / Spesifikasjon
36
Luftbehandling
36.362
Kanalnett for luftbehandling
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017.
36.362.1
BM7.111010
VENTILASJONSANLEGG - KOMPLETT
Rund sum
Luftsystem: Tillufts- og avtrekkssystem
Automatikkanlegg: Med ferdigkoblet
Aggregattype: Valgfri
Aggregatlokalisering: Innendørs
Gjenvinnertype: Valgfri
Lokalisering: Ventilasjonsrom i kjeller
Bygningssone som betjenes: Etasjene fra 2 til 4 kontorer
Systemidentifikasjon: System VA 1
Ventilert areal totalt: 3 000 m2
Krav til de enkelte romkategorier: Se dokument nr.
D003, romlister med inneklimakrav, belastninger
og reguleringstype
Tillufts-/avtrekksløsning: Balansert på romnivå
(tilluft i avtrekk i hvert kontorrom) Undertrykk i
kopirommene. For plassering av ventiler se
plantegningene med arbeidsplassløsning.
Dimensjonerende utetemperatur: -20 ºC, Sommer
+27 ºC
Dimensjonerende innetemperatur: Vinter +20 ºC
og Sommer +26 ºC
Dimensjonerende relativ luftfuktighet: 80% ved +26
ºC
Dimensjonerende luftmengde, tilluft og avtrekk: Se
dokument nr. D003
Styringsfunksjon for mengderegulering: CO2konsentrasjon i avtrekksluften
Brannstrategi: Se dokument nr. D004 Brannrapport
Energieffektivitet: Krav til SFP: kfr. Tek10.
Virkningsgrad for varmegjenvinner kfr. Tek 10
Støykrav til omgivelser: Iht. NS 8175 klasse C
Plassforhold: Plassering innendørs med maks
tilgjengelig høyde 3,3 m, bredde 3,5 m, lengde 6,0
m
Grensesnitt mot eksterne systemer:
Kondensatavløp: brutt avløp, sluk i teknisk rom.
Varmebatteri: sentralt vannbårent varmeanlegg,
maks. turtemperatur 60 ºC. Kjølebatteri: sentralt
isvannsanlegg 12 ºC. Elektrisk spenning 400 V.
Integrert bygningsautomasjonssystem se dokument
D005
RS
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling:
SN © 2017
NS 3420-BM:2017
Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BM Ventilasjonstekniske systemer
36 Luftbehandling
Postnr
Side 36-2
362 Kanalnett for luftbehandling
NS-kode / Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Funksjonsdeler: Kjølebatteri med dreneringspanne,
kondensatavløp til sluk. Filterkammer med
drenering.
Ytelser: Ingen krav utover Tek 10
Integrerte systemer: Integrert
bygningsautomasjonssystem se dokument D005
Tilbehør: Termometere plassert i
luftbehandlingsaggregatet: Foran varmegjenvinner
i tilluft, foran varmegjenvinner i avtrekk, etter
varmegjenvinner i tilluft, etter varmegjenvinner i
avkastluft, etter varmebatteri. termometere skal ha
+/- ºC nøyaktighet
Kanaltraseer: Se plan og snitt arkitekttegninger,
med merkede kanaltraseer
Krav til kanaler: Alle tilluftskanaler skal isoleres
med damptett isolasjon. Synlige isolerte kanaler i
bruksarealer skal mantles med hvit mantling.
Synlige uisolerte kanaler skal males hvit.
Luftinntak: Plasseres i nord-fasaden. Maks.
hastighet gjennom risten 2 m/s. Risten utføres i
eloksert aluminium.
Luftavkast: Plasseres på taket. Avkast vertikalt
opp. Utføres forsinket stål.
Lufttetthet: Iht. Tek 10
Innvendig renhet: Alle innvendige flater i kanaler og
luftbehandlingsaggregat skal oppfylle krav nivå 5 i
NS-INSTA 800
Merking: Aggregatet og alle komponenter merkes
iht. byggherrens merkesystem beskrevet i
dokument D006
Igangkjøring: Igangkjøring utføres av
entreprenøren. Rapport fra igangkjøring leveres før
ferdig befaring
Dokumentasjon: FDV-dokumentasjon iht. NS 3456
leveres før ferdigbefaring.
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Sum Kapittel 36 Luftbehandling:
SN © 2017