FAU trafikksikkerhet

Kjære foreldre ved Bygdøy skole
Et nytt skoleår er igang og med dette øker ferdselen av barn langs veiene på Bygdøy,
kombinert med at biltrafikken tar seg kraftig opp visse tider på døgnet. FAU i samråd med
Bygdøy Skole ønsker derfor å sende en generell påminnelse om viktigheten av at vi alle
tenker på dette i vår daglige ferdsel. Vi ønsker å fremheve noen viktige punkter:

Vær varsom, de fleste tilførselsveiene til Bygdøy Skole har smale fortau og tidvis
stor biltrafikk. Og spesielt de minste barna har begrenset evne til å lese trafikkbildet

FAU ønsker at flest mulig av elevene går til skolen og ikke kjøres. All bilkjøringen
skaper farlige situasjoner og unødig trafikkaos utenfor skolen rett før 08.30. For de
yngste elevene anbefaler vi å danne gågrupper

Trygg Trafikk viser til at barn bør være 10-12 år gamle før de har forutsetning for å
sykle alene i et blandet tafikkbilde. Elever har mulighet til å avlegge en sykkelprøve i
slutten av 4. klasse, og dette gir et bedre grunnlag før man eventuelt begynner å sykle
til skolen i 5. klasse, om foreldrene tillater det

Vi benytter også muligheten til å oppfordre om å klarere sikten utenfor egen eiendom
ved å beskjære hekker o.l. for å tilrettelegge mest mulig for en oversiktelig
trafikkavvikling

Vi oppfordrer foreldre til å selv være gode rollemodeller ved å påse bruk av
sikkerhetsbelte og sittepute i bilen selv om avstanden er kort, samt viktigheten av
hjelm når man sykler/sparkesykler
Med vennlig hilsen FAU
Bygdøy skole