Prøv Elm i nettleseren Hei, verden!

PrøvElminettleseren
Introduksjon
Elm
Introduksjon
DenneoppgavenerenlettomvisningtilElm.ViskalsepåhvaElmegentligerførvilasternedoginstallererenmasseting,
sådetenestevitrengererennettleser.
Elmkjørerinettleseren.InettleserenviserviframtingmednoesomheterHTML.DeterviktigåforståhvaHTMLer.Gjør
oppgavenHvorerHTML?Jegserdenikke!iWeb-kursetførstomduikkeharhørtomHTMLfør.
Hei,verden!
ÅpnenettsidenTryElm.Denneserslikut:
TrykkpåHello,World!tilhøyre,såfårviseetenkeltElm-program:
Hmm!Detgjordeikkesåmye.Skrevkunut"Hello,World!"Laossgjøredetlittmerspennende,oglæreElmnorsk.Jeg
heterTeodor,såjegendrerprogrammettilfølgende:
importHtmlexposing(text)
main=
text"Hei,Teodor!Godtåsedeg!"
Hvaheterdu?Hvavilduprogrammetskalskriveuttildeg?
Trykk Compile foråse!
DokumenteriHTMLogElm
HTMLogElmbyggeroppdokumentersomettre.Detbetyratelementerkanværeinneiandreelementer.Eksempel:
div
h1 :Storoverskrift
p :Førsteavsnitt.
p :Andreavsnitt.
div -elementetinneholdertreelementer: h1 , p og p .
DetteserslikutiHTML:
<div>
<h1>Storoverskrift</h1>
<p>Førsteavsnitt.</p>
<p>Andreavsnitt.</p>
</div>
ogslikutiElm:
div[]
[(h1[][text"Storoverskrift"])
,(p[][text"Førsteavsnitt."])
,(p[][text"Andreavsnitt."])
]
Vikommertilbaketilhva [] betyr.
Hvavildulage?
Tenkpåhvaduvillage,ogskrivsvaretmedElm!
Vildulagewebapplikasjon?
Vildulagespill?
Hvemskalbrukeappen/spilletditt?
Nårnoegårfeil
Obs!ElmsierifranårduskrivernoeElmikkeskjønner.Hvisjegskriver div feil,fårjegenfeilmelding:
Nårnoeikkefungerer,lesfeilmeldingenogseomdenkanhjelpedegårettefeilen!
Module`Html`doesnotexpose`divv` betyratHtml-modulenikkeinneholdernoenfunksjonsomheter
divv .
Maybeyouwantoneofthefollowing?div foreslåråbruke div istedet.Kanskjedetvarhvadumente?
Hvaharandrelaget?
Nåsomduhartenktlittpåhvaduvillage,laosssepåhvaandreharlaget.
Åpneelm-lang.org/try.Serdueksemplenetilhøyre?
Oppdatersidenforåfåtilbakekodensomdenvarførdubegynteåredigereden.
ÅpneButtons.
Kanduendretekstenpåknappenetil"Mer!"og"Mindre!"?
Kandufåpluss-knappentilåleggetil5hvergangdutrykker?
ÅpneClock.
Kandugjøreviserenkortere?
Kandugjøreviserenrosa?
Viserenharfraføravfargen #023963 .Enrosafargekanvære #F0F .Dukanfinneandrefargermeden
fargevelger.ViharbruktHex-kodentilfargen.
Hardufåttfleregodeideertilhvaduvilgjøre?
OppdaterElm-dokumentetdulagdeistadmednyeideer!
Jeglurerpåflereting!
Elmharmegetgoddokumentasjon:
Lesiguidennårduvillærenoenytt
Søkireferansennårdulurerpåhvaenfunksjongjør.
Lisens: CCBY-SA4.0 Forfatter: TeodorHeggelund