Søknadsskjema - Norsk faglitterær forfatter

DET FAGLITTERÆRE FONDS OVERSETTERSTIPEND 2017
PO
SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND
Søknaden skal sendes rekommandert til: Det faglitterære fond, Postboks 172 Bogstadveien, 0323 Oslo. Søknaden kan også leveres til NFFs administrasjon. Du kan også
søke via «Min side», som du finner på www.nffo.no. Vi godtar ikke søknader sendt via e-post. Les «Retningslinjer for tildeling av stipend» og «Veiledning til utfylling
av søknad om prosjektstipend» før du fyller ut søknaden.
1. Personalia (alle punktene må fylles ut)
Etternavn og fornavn:
Adresse:
Eventuell(e) medforfatter(e) som også søker (les pkt. 1 i veiledningen):
Postnummer:
Poststed:
Fødselsnummer (11 sifre):
Skattekommune:
Telefon arbeid:
Telefon privat:
Arbeidsgiver:
Stilling:
E-post:
1.1
1.2 Statsborgerskap:
Norsk
Annet: Når flyttet du til Norge?
Konto for overføring av stipend:
1.3 Debutant:
Ja
Nei
(Se veiledning punkt 1.3)
Bor du fortsatt i Norge? Ja
Nei
1.4 Innvandrerbakgrunn?
Ja
Nei
(Se veiledning punkt 1.4)
2. Opplysninger om prosjektet
2.0 Prosjektets navn/arbeidstittel:
Språk det oversettes fra – til:
Originalverkets forfatter, tittel og sidetall:
Hvor mange måneder søker
du/dere om totalt?
Prosjektet ventes avsluttet innen
(Stipendet gjelder fra søknadstidspunktet)
måneder
(dd.mm.år)
Fordeling av månedsverk mellom ev. medoversettere:
Eks.: Søker 1: 2mv. Søker 2: 7mv.
Opprettholdes søknaden hvis stipend innvilges for færre
antall måneder enn det søkes om?
Har du tidligere fått stipend til dette prosjektet?
Ja
Nei
Hvis ja, hvor mange månedsverk?
Er det søkt annen støtte til prosjektet?
Ja
Nei
Hvis ja, oppgi kilde:
Er det innvilget annen støtte til prosjektet?
Ja
Nei
Hvis ja, oppgi kilde:
Ja
Nei
Hvis du ikke har avtale/kontakt med forlag eller skal gi ut på eget forlag / egenbokforlag må du oppgi en faglig referanse (Se veiledning punkt 2.8)
Faglig referanseperson:
Arbeidssted:
Direktetelefon:
E-post:
Foreligger det muntlig avtale med forlag?
Ja
Nei
Foreligger det skriftlig avtale med forlag?
Forlagets navn:
Kontaktperson i forlaget:
Direktetelefon:
E-post:
NB! Skjemaet har to sider. Snu arket!
Ja
Nei
3. Prosjektbeskrivelse – skal skrives på eget ark (maksimalt tre sider)
Redegjør for følgende:
• Kort beskrivelse av prosjektet.
• Innholdsfortegnelse.
• Vansklighetsgrad.
• Hvor langt du er kommet i prosjektet og hvor mye som gjenstår.
• Form, omfang, sjanger og planlagt sluttresultat/publiseringsform.
• Eventuelle medoversettere og hva den enkelte skal oversette.
• Målgrupper.
• Tidsplan.
• Vanskelighetsgrad på teksten og redegjørelse for hvorfor du trenger stipend.
• Stipendets betydning for realisering av prosjektet.
• Søkerens kvalifikasjoner.
• Motivasjon for prosjektet.
• Utgitte bøker/artikler.
Oppgi antall vedlegg (reduseres til et minimum, bør ikke overskride fem sider). Ikke legg ved cv, publikasjonsliste, halvferdig manus eller utkast.
Dato
Underskrift