Tittel: Å være pårørende til demenssyke i eget hjem. Forfatter

Tittel: Å være pårørende til demenssyke i eget hjem.
Forfatter: Hagen, P. I.
Referanse: Hagen, P. I. (2008). Å være pårørende til demenssyke i eget hjem. Nasjonalforeningen for Folkehelsen,
Demensforbundet / Høgskolen i Sør- Trøndelag
Sammendrag: Hensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge og analysere pårørendes erfaringer og
belastninger knyttet til omsorgen for personer med demens som bor hjemme.
Undersøkelsen er gjort blant medlemmer av demensforeninger i Norge med omsorgsansvar
for personer med demens. Resultatene er derfor representative for denne gruppen, men antas
også å være representative for andre med tilsvarende omsorgsansvar.
Relevant lenke: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2394401/Parorende_til_demenssyke.pdf?sequence=1&isAllowed=y