Norsk Friidretts 9. ungdomsting

NorskFriidretts9.ungdomsting
QualityEdvardGrieghotellBergen,fredag24.mars2017kl.17-19
1) Godkjenningavmøte-ogdagsorden:
a) Godkjenningavdefremmøtterepresentanter
b) Godkjenningavsaksliste
c) Valgavreferent/tellekorpsogordstyrer.
d) Valgavpersonersomgodkjennerreferat.
e) Opplysningavhvilkedeltakeresomsittermedstemmerett.
f) Godkjenningavatdeltakeremedobservatørrettkandeltaigruppearbeidet.
2) Ungdomskomiteen2015-2017:presentasjonavungdomskomiteensarbeid
periodenv/MathiasLuddeVangsnes
3) GjennomgangavinnsendtesakertilUngdomstinget
4) GjennomgangavrelevanteTingsakertilHovedtinget.
i) Gjennomgangavsakeripåhovedtingetsomsespåsomrelevantefor
ungdommen.Ungdomskomiteenharenrepresentantmedtaleogforslagsrett
somskalvelges.
5) Gruppearbeid:Ungdomskomiteenfremover.
1) Visjon,hovedmålogdelmål.
2) Gruppearbeidedaktuellesaker.
a) Atletix
b) Antidoping
c) Rekrutering
d) Ungdommeligfriidrett
Ordeterfritt