Se invitasjon - Nasjonalt program for leverandørutvikling

Invitasjon til dialogmøte med
workshop - digitale trygghetsalarmer
________________________________________________________________________
Bakgrunn
Trondheim kommune skal nå digitalisere våre 4300 trygghetsalarmer og inviterer aktuelle
leverandører og andre interesserte til dialogmøte med workshop for å kunne gi
informasjon og diskutere muligheter for gjennomføring av anskaffelsen.
Trondheim kommune har etablert et eget program for velferdsteknologi for å utvikle og
implementere velferdsteknologiske tjenester. Vi ønsker at våre innbyggere skal føle seg
trygge og oppleve mestring, enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder.
Derfor er vår visjon: ​Trygg der du er!
Hovedprosjektet er etablering av fremtidige tjenester med velferdsteknologi med fokus på
tjenesteutvikling og -uttesting, anskaffelser, implementering og driftssetting av tjenester.
Trondheim kommune samarbeider også med NTNU, SINTEF og Innomed, for å bidra til et
utstrakt gründer- og utviklingssamarbeid og som en aktiv partner i forskningsprosjekter. Vi
har i dag et samarbeid med 6 ulike bedrifter, som jobber på ulike nivå i sin
utviklingsprosess med utvikling av teknologi innenfor helse og velferd. I samarbeid med
leverandørutviklingsprogrammet, NTNU og Trøndelag forskning og utvikling har vi også et
forskningsprosjekt om innovative offentlige anskaffelser.
Trondheim kommune er en del av nasjonalt velferdsteknologiprogram, både som en
avsluttet kommune i trygghets- og mestringsoppdraget og som en av fire
prosjektkommuner for avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer.
Trondheim kommune har tidligere gjennomført flere innovative anskaffelser innenfor
velferdsteknologiområdet. Vi tar med oss erfaringene fra dette inn i denne
dialogprosessen, og ønsker å være spesifikke på de utfordringene vi har inn i diskusjonen
med potensielle leverandører.
Vi skal nå anskaffe digitale trygghetsalarmer, røykvarslere, mobile trygghetsalarmer og
døralarmer. Disse teknologiene skal integreres med systemverktøyet i Helsevakta. Det
vurderes som sannsynlig at anskaffelsen vil ha en opsjon; løsning for avstandsoppfølging
for personer med kroniske sykdommer. Det vil på et senere tidspunkt bli utlyst
konkurranse for de øvrige velferdsteknologiske områdene.
Anskaffelsen gjennomføres av Trondheim kommune. Kommunene i Trondheimsområdet
(Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal) har opsjon på anskaffelsen.
Program
Dato
15. mars 2017
Tid
9.00 - 16.00
Sted
Thon hotel Prinsen
Påmeldingsfrist
8. mars 2017
Elektronisk påmelding
9.00
Registrering
9.30-9.45
Velkommen
9.45-10.15
Presentasjon og bli kjent!
10.15-10-50
Presentasjon av behovet fra Trondheim kommune
10.50-11.10
Presentasjon av anskaffelsen
11.10-11.30
Leverandørutviklingsprogrammet får ordet
11.30-12.30
Lunsj
12.30-14.30
Workshop (Se under for tema)
14.30-14.45
Pause
14.45-15.30
Diskusjon i plenum
Hva tar vi med oss fra workshopen og hva gjør vi
videre?
15.30-16.00
Oppsummering og avslutning
Side 2 av 3
Workshop
Vi kommer til å dele inn i grupper ut fra tema og metodikken vil være cafèdialog. Alle
deltakerne vil få mulighet til å delta i alle gruppene. Antallet grupper vil avhenge av antallet
påmeldte leverandører.
Brukerbehov; ​Aktuelle problemstillinger er knyttet til hvordan vi i større grad kan få
trygghetsalarmene tilpasset brukerbehovene - en knapp passer ikke til alle brukere. Det
etterspørres utstyr med et bedre design fra både innbyggere og ansatte. I 2015/16
gjennomførte vi i samarbeid med SINTEF et forskningsprosjekt knyttet til brukerbehov,
denne rapporten er en del av ​kunnskapsgrunnlaget​ for denne anskaffelsen.
Tekniske spørsmål; ​Anskaffelsen legger de tekniske anbefalingene fra helsedirektoratet
og direktoratet for ehelse til grunn. Aktuelle problemstillinger vil kunne være driftsmodeller
av forsystem, teknisk utstyr og kommunikasjon, gjennomføring av overgang fra 2g til 4g,
muligheter for redundans og backup, muligheter og utfordringer for integrasjoner og
standarder.
Anskaffelsen; ​Aktuelle problemstillinger vil blant annet være knyttet til konkurranseform
og gjennomføringsmodell. Vi ønsker også å undersøke hvordan markedet kan få
inngående kjennskap til behovene?
Innføringsprosjekt og overgangen til drift; ​Aktuelle problemstillinger vil være knyttet til
hvordan innføringsprosjektet kan gjennomføres. Hvordan kan man jobbe for å oppnå et
godt og gjensidig partnerskap? Hvordan kan man få til byttingen av et så stort antall
trygghetsalarmer?
Spørsmål? ​Send en e-post til ​[email protected]​ eller ta kontakt
med Kirsti Fossland Brørs på 917 37 471 / Ingar Børre Sandvik 952 61 378
Side 3 av 3