NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN J

ELEKTRISITETSVESEN
NORGES VASSDRAGS-OG
J. Otnes
ENKLE METODER TIL BRUK UNDER FELTARBEIDET
(Bidrag
til
Den 4.
Hydrologkonferanse
Nordiske
August
Reykjavik,
1964)
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIDIREKTORAT
BIBLIOTEKET
Rapport
nr.
fra
HYDROLOGISK
•
("(1/
1964
AVDELING
3NI-1
J.
Otnes.
ENKLE
METODER
1.
Griffins
Ved
Hydrologisk
avdeling,
for
har
i bruk
versjon
Røret
finnes
den
Dette
enkle,
lite
denne
også
røret
brukt
som
men
Det
i grove
Selve
registreringsprinsippet
ved
komme
vannstanden
skjellige
navnet
nyttige
muligens
får
gjennom
er
en liten
har
så alt for
omtale
uttrykt
ved
ønske
om
feltarbeide.
og et sirkulære
hvorledes
bygger
disse
avdeling,
hull
kan
anvendes:
er
observasjonene
stigende
i bunnen.
målestav
som
er
NVE.
på at ved
på en egen
registreringsmetoder
en egen
1955-60.
målerør",
nettopp
av tegningen,
inn i røret
i årene
målerøret,
at det
ved
trekk
også
røret
det.
Hydrologisk
registreres
i Afrika
enkelt
Dette
brukte
"Griffins
rimelig
fremgår
systematisert
arbeide
metoder
et meget
flomvannstand.
arrangøren
om nye
i bruk
og forfatteren
meget
hvor
konstruksjon
vann
vi tatt
anvendte
derfor
tenkt
vil
under
samtidig
forklarer
har
ved
først
synes
å få beretninger
gjengitt,
i U. S. A.
samme
konferansen,
Rørets
FELTARBEIDE.
av maksimal
en tid
person
kjent.
UNDER
NVE,
registrering
av det
etter
BRUK
Flomrør.
målerør
vært
TIL
vannstand
Kulminasjons-
inne
i røret.
For-
Ved å male
staven
med kalkmaling.
Denne
oppløselige
malingen
vaskes
bort etter
hvert
som vannstanden
stiger
og etterlater
seg
et skille
som gjør det mulig
å lese av kulminasjonsvannstanden
med ca. 1 cm nøyaktighet.
En strimmel
gir også bra
av vannfarget
avlesning.
papir
kan
festes
langs
stangen.
Dette
Pulverisert
kork kan helles
i bunnen
av røret,
gjerne
i egen boks
festet
på målestangen.
Etter
hvert
som vannstanden
stiger
vil
korkpulveret
flyte opp, og ved kulminasjonsvannstanden
vil en
del pulver
feste
seg på målestangen.
Dette blir sittende
inntil
avlesning
kan skje.
Av disse
grense
tre
metoder
og den
beste
Hydrologisk
uten
til
lås
det
ut som
korkpulveret
gir
den
skarpeste
avlesning.
avdeling
aluminium
men
ser
en pris
har
100 målerør
av kr.
og festeskruer.
150, - pr.
under
stykk
utarbeidelse.
komplett
De lages
med
klemmer,
3NI-2
Oslo,
NVE,
Hydrologisk
lo1l.63
avdeling.
Sirkulære.
Det trykkes
nå egne installasjonsskjema
og observasjonskort
for våre
Griffins
flomrør.
Installasjonsskjemaene
skal fylles
ut for hvert
enkelt
flomrør
som settes
opp, og et kopi av skjemaet
skal oppbevares
hos observatøren.
Originalen
sendes
til kontoret
og oppbevares
i
egen mappe
for flomrørene.
Det trykkes
egne kort for observasjonene.
Noen få av disse
frankeres
og leveres
til observatøren
ved de vannmerker
hvor flomrør
installeres.
Observatøren
må instrueres.
Flomvannstanden
skal leses
av etter
at flommen
har kulminert
og det skal foretas
avlesning
etter
hver flom
som har vært
så stor at den stiger
opp i røret.
Observasjonene
skrives
på egne kort som sendes
inn til kontoret
av observatøren
så snart
han
har fått avlest
flommen.
En del flomrør
vil i tiden framover
bli satt opp uten forbindelse
noen vannmerkeskala
og uten fast observatør.
Disse
flomrør
nummer
som et vannmerke.
Avlesningene
på disse
må tas av
tjenestemenn
på vanlige
tjenestereiser.
Observasjonene
skal
noteres
på de trykte
kort og sendes
inn til kontoret
som bilag
rapporten
fra reisen.
med
får egne
våre
også da
til uke-
Flommålene
skal forsynes
med hengelås.
Vi bør her påse at alle
låsene
er like,
slik at vi kan komme
inn i alle rør ved å bruke
samme
nøkkel.
Denne
skal også være
den samme
som går til våre nyeste
limnigrafhus.
Med tiden
er det meningen
forsynes
med et målerør.
fordele
over flere
år.
Det
installerer
målerør
ved de
brysomme
å foreta
og hvor
sjoner.
Rørene
tenkes
skalaen
at de aller
fleste
av våre
vannmerker
skal
Dette
arbeid
må vi av økonomiske
grunner
er derfor
av betydning
at vi i første
rekke
vannmerker
hvor flomobservasjoner
er
det er av særlig
viktighet
å få slike
observa-
bør festes
godt til elvebredden.
Forskjellige
festemetoder
kan
anvendt.
De kan festes
til den samme
stokk
som vannmerkestår på eller
de kan boltes
direkte
til fjell eller
separat
stokk.
Flomrørene
skal settes
opp
komme.
De bør ikke stilles
vanligvis
kan registreres.
På en annen
side er det av
flommer
kan registreres.
blir for høy til å dekkes
av
trappetrinn.
i den sone hvor en venter
at flommen
skal
høyere
enn at hvrt års maksimalflom
Derved
vil vi få bedre
serier
til statistikk.
særlig
stor viktighet
at de ekstremt
store
I de elver
hvor flomsonen
på denne måten
ett rør bør det settes
opp flere
flomrør
i
Det ser foreløpig
ut som pulverisert
Denne
kan vi selv lage ved å finraspe
for at vi får et lite lager
av pulverisert
og fordeles
i poser
til observatørene.
Vi håper
at alle
system
opprettet
kork gir best avtrykk
for avlesning.
vanlig
kork,
men det bør sørges
kork som kan tas med på reiser
tjenestemenn
vil gå inn for å få dette nye avlesningsog satt i drift
så greit
og effektivt
som mulig.
J.
Otnes.
3NI-3
Norges
vassdragsog elektrisitetsvesen
Hydrologisk
avdeling
INSTALLASJONSS
JEMA FOR GRIFF1NS
FLO
Skisse
Elv
Obse
av observasjonseted
Sted
• • • • •
Oppsatt
RØR
194
Nr
Av. •
• •
vatør
Adresse
Er flomrøret
Telef.
satt opp ved siden
av en vannstandsskala
Registrerer
det samme vannstand som denne skalaen
(I dette tilfelle
gis flomrøret
samrne navn og nr. som vannmerket)
Hvorledes
er røret
festet
Beskrivelse
av fastmerke
Flomrørets
nullpunkt
er
Flornrørets
nullpunkt
ligger
m. under/over
rn. o, h.
Flomrørets
(orn mulig
nullpunkt svarer til
bør dette tall tilsvare
Hvorledes
sendes
Anmerkninger......
rn. på, vannmerket
en hel meter)
observasjonene
*•
•
fastmerket
*•
4
til kontoret
•
#
•
••
•
#
•
• *
• ø •
3NI-4
Avsender:
Adresse:
Anmerkninger:
Til
Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen
Hydrologisk avdeling
FORSIDE
AVLESNING
PÅ FLOMRØR
Rørets nr.
Observasjonssted
Aviest den
19
Av
:
m.
AvIest vannstand over rørets nullpunkt
Tilsvarer
Den
m. på vannmerket.
avleste flomvannstand antas å ha/har
den
helt sikkert
opptrådt
19
Kan klokkeslett angis
Var merket etter flommen tydelig på skalaen
Er flomrøret
gjort i stand til å registrere neste flom
BAKSIDE
Postkort for retur av obøervasjoner til kontoret.
oppbevares i eget kortarkiv etter stasjonsnummer.
Disse kortene
3N1-5
Lokk
Resteanordninger
r – –
3mrn hu11–>
Fjell
Mutter
Hull for hengelås
Sveises
Splittbolt
2" rOr
Males utvendig
Kile
Blikkboks med
pulverisert kork
-o
Stolpe, evt..boks for vannstandsskala
2cmA
Øre tilt-3mm
höydekontroll
Gjenget skrue
Hull for vann, 3mm
Målestav
Stram
retning
3/4"x 1
merket m
kutt for hver
10 cm.
Mutter
Snitt A–A
Mutter
—Mutterskrue
Halvklemmer
Norges Vassdr. og El.vesen
Den hydr. avd.
Mutter
3/4"gjenget skrue
Snitt B–B
,Betong
i halvklemme
Skisse av flommål.
Griffins målerOr.
Tegn nr. 1094
k
3N1-6
2.
Strømmålin
Figuren
enkle
nedenfor
,
strømm4linger
statshydrolog
avdeling,
til
d og kan
lett
Flatjord,
fast
når
som
for
å for-
çr utarbeidet
av
Hydrologisk
med
ved
Wiren
løper
e med
skruen
f.
er
og dreies
senket
en splitt
en del
Dette
siden
av hverandre
i en avstand
disse
hullene
så hugges
måtte
bare
som
ett borehull
settes
arbeid.
til
gjort
av ca.
festet
en wire
over
I stilling
et hjul
1. føres
stilling
isdekket.
langt
ble
det
videre
i riktig
under
tilstrekkelig,
gjennom.
b er
c.
sparer
isdekket
føres
det
opp i en spesialkonstruert
Ved
ved
flygelet
stilling
hull.i.
Nå trenges
er laget
en tid ved
a hengt
i isdekket,
arrangementet
kunne
Metoden,
er brukt
er ved
et hull
borehullet
et stort
isdekke.
som
Ott-stvømmålestenger.
låses
i denne
Dette
under
gjennom
av handtaket
fast
et n-iålearrangement
,4tt-flygel
løper
gjennom
viser
NVE;'
skjøtestang
ved
isdekke.
$teinar
Et alminnelig
som
under
ved
flygelet
hjelp
Flygelet
i hullet
ved
låses
g.
Tidligere
måtte
at hele
flygellengden
ved
10 cm.
å bore
en lage
to hull
Isrnassen
ved
mellom
bort.
for
å få plassert
flygelet.under.is-
dekket.
Bore-hull
Serien
"Rapporter
avdeling
ved
Adresse:
Hittil
Norges
Postboks
1,
J.
Otnes,
Nr,
2.
V.
Karl.én
Alfotbreen
Nr,
Nr
Hydrologisk
a.vdeling"
vassdrags-
utgis
av Hydrologisk
og elektrisitetsvesen,
5091,
Oslo
Enkle
metoder
3,
er utgitt:
Nr,
Nr,
fra
3
4
A
Tolian
og G.
1963
Litt
Østrern;
- 64
I.
Maskinell
avdeling,
NVE.
S.
Redegjørelse
eksperimentområde
under
feltarbeide,
akkumulasjon
(6 si
på
s.)
om maksimalflommer
av forskjellige
Roen:
Snøens
(13
behandling
Hagen;
til bruk
og statistisk
flomtyper,
databehandling
(13
ved
s„ )
Hydrologisk
(9 s, )
for
isundersøkelser
i Forra-Vassdraget
laboratorium,
NORGES VASSDRA136013 ENEROICXREKTORAT
i et spesielt
og i kulde-