fylkeskommunalt utdanningsstipend 2009 for utdanningssektoren

FYLKESKOMMUNALT UTDANNINGSSTIPEND 2015
FOR UTDANNINGSSEKTOREN
SØKNADSSKJEMA
Navn:
_________________________________
Adresse:
_________________________________
_________________________________
Telefon:
____________
Fødselsdato: _____________
Arbeidssted:
____________________________
Stilling og stillingsprosent:
_____________________________
Utdanning som det søkes stipend til:
Antall studiepoeng eller utdanningens varighet:
Når beregnes utdanningen avsluttet:
Begrunnelse for hvorfor en ønsker å gjennomføre utdanningen:
Er utdanningen finansiert av skolen/arbeidsgiver?
Har du mottatt stipend tidligere?
I tilfelle til hva, hvilken sum og årstall?
Dato:
________________
Underskrift: ________________________________
Mailadresse:_________________________________