innkalling - ADHD Norge

Nord-Trøndelag
I ADHD Norge Nord-Trøndelag
Sted:
Dag og Dato:
Klokken:
Store Møterom på lærings – og mestringssenteret, Arken, Levanger
Lørdag 11. mars 2017
12:00
§ 10.11
Fylkeslagene avholder sine årsmøter innen 15. mars. Årsmøtet innkalles av styret i fylkeslaget.
§ 10.12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Årsmøtenes sakliste skal omfatte
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Konstituering:
 Valg av møteleder
 Valg av referent
 Valg av 2 protokollunderskrivere
 Valg av tellekorps
Godkjenning av fylkeslagets årsmelding
Godkjenning av revidert regnskap
Behandling av innkomne saker
Godkjenne handlingsplan for inneværende år
Godkjenne budsjett for inneværende år
Valg etter forslag fra valgkomite
 Styreleder
 Styre- og varamedlemmer.
 Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og studieansvarlig.
 Delegat og varadelegat til ADHD Norge ung
 Valgkomite på minst 3 medlemmer og 1 varamedlem etter forslag fra styret.
 Revisor etter forslag fra styret
Årsmøte kan delegere til styret å velge delegater til landsmøte de årene det er landsmøte.
Årsmelding og regnskap med revisors beretning skal sendes hovedkontoret til orientering
innen 1. april. Protokoll fra årsmøtet skal sendes hovedkontoret til orientering innen 30. april.
Protokoll fra årsmøtet skal sendes hovedkontoret til orientering innen 30. april.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være fylkesstyret i hende senest 3 uker før årsmøtet, dvs 17.02.2017.
Dette sendes Mona Breding Lersveen, Lektor Musumsgate 8, 7650 Verdal. Evt på Epost: [email protected]
Sakspapirer kan lastes ned fra hjemmesiden og vil være tilgjengelig der senest 04.03.2017. Sakspapirer vil ligge
framme når dere ankommer årsmøtet årsmøtedagen, men de kan fåes tilsendt i forkant etter ønske ved å kontakte
Mona Breding Lersveen enten via epost: [email protected] eller på tlf 92035322
Mvh
ADHD NORGE, Nord Trøndelag Fylkeslag v/sekr. Mona B. Lersveen