Jordvern, by - og tettstedsutvikling

Jordvern, by - og tettstedsutvikling
Samplan 07.03.17
Magnhild Melandsø
Ass. Landbruksdirektør
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Grunnlaget for alt liv
Fotosyntesen
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
3
Jordbruksareal = Næringsareal
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Et par refleksjoner..
Hva er matnyttig..?
Steinrøysa Norge!
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse, omsorg og
sosialtjenester
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
5
Dyrka mark Norges viktigste
ressurs
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
6
1 m2 = 1 brød
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Jordvern!
Hva?
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Jordvern!
Hvorfor?
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Tilgang på mat – fundamentet i alles liv og i alle
samfunnsstrukturer – til alle tider
Mat – ikke som hvilken som
helst annen vare
Matproduksjon – ulikt alle andre
produksjoner
Ved god tilgang
Liten verdi
Ved dårlig tilgang
Uendelig stor verdi
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
I gitte situasjoner vil vi i Norge
(og andre land!!) skaffe oss mat
på bekostning av alle andre
hensyn.
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
10
Selvforsyningsgrad
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Befolkningsveksten i verden
Folkemengden i Norge 1950-2060,
antall i millioner
Verdens befolkning krever:
• 50% økning av matvareproduksjonen i 2030
• 100% økning av matvareproduksjonen i 2050
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Norge:
• 1 mill flere innbyggere i 2030
• Krever 20% økning av
matvareproduksjonen
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
For lite mat eller et fordelingsspørsmål?
35% av jordas befolkning er underernært
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
«Kampen om arealene»
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Situasjonsbilde 1990
Småskala arealstruktur –
storskala driftsstruktur
Situasjonsbilde 2016
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse, omsorg og
sosialtjenester
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Avveiningene
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Klimamål
• Mål om å bli et karbonnøytralt
samfunn
• Transportsektoren sitter på mye
av løsningen
• Arealbruk og transport i by- og
tettstedsutviklingen.
• Landbrukets rolle?
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Klima + landbruk = sant!
• Matsikkerhet – bærekraftig og
økt produksjon
• Miljøverdier og
økosystemtjenester
• Fornybar energileverandør
• Bioøkonomi
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
21
By- og tettstedsutvikling
By og tettsteder
• ¾ - bor i byer og tettsteder
• 0,7 % av landarealet
Hvordan vokse?
• Miljøvennlig transportformer
• Fortetting rundt kollektivknutepunkt
• Transformasjon
• Områder som må sikres mot nedbygging
→ Kompakte byer og tettsteder
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
22
Jordvern, klimamål, by – og tettstedsutvikling
– vanskelig å kombinere?
•
•
•
•
•
Jordvern for å sikre matproduksjon
Samordnet areal- og transportplanlegging som klimatiltak
Fortetting og transformasjon
Knutepunktutvikling
Eksempel fra Melhus
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Trondheimsregionen – dyrka mark
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Trondheimsregionen – dyrka mark og bebyggelse
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Melhus sentrum
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
26
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
27
Hovedbudskapet
• Gode og effektive planprosesser
• Bærekraftig areal – og samfunnsplanlegging
• Attraktive og klimavennlige by- og
tettstedsområder
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
28
Nasjonale forventninger i plansystemet
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
29
Bærekraftig areal- og
samfunnsplanlegging
Regjeringen gjør:
• Lavutslippssamfunnet 2050
• SPR for klimatilpasning
• Fylkesvise klimaprofiler
• Forvaltning av natur- og kulturminneverdier
Forventninger til kommunene og fylkeskommunene:
• Redusere klimagassutslipp og energibruk gjennom
plan og lokalisering.
• Forebygge risiko og sårbarhet i samfunns- og
arealplan og byggesak
• Vekstkraft og verdiskaping gjennom kompetanse,
innovasjon og arealer, hvor viktige natur- og
kulturminneverdier ivaretas.
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
30
Attraktive og klimavennlige by- og
tettsteder
Regjering gjør:
• Planretningslinjer, ulike satsinger, belønningsordninger, bymiljø- og byutviklingsavtaler,
områdeprogram og boligbyggingsstrategi
Forventninger til kommunene:
• Effektiv arealutnytting, utvikle velfungerende
knutepunkt, kollektivtransportilrettelegging,
sykkel og gange
• Tilstrekkelig og variert boligbygging.
• Trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljø, grønnstruktur og områder for lek, idrett
og nærfriluftsliv
• Utvikle levende by- og tettstedssentre gjennom
varierende funksjoner og møteplasser
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
31
Norges første bymiljøavtale signert 12.02.16
• Kontrakt mellom staten (SVV og
Jernbaneverket),
fylkeskommunen og kommunen
• Verdi: 3,76 mrd kroner (50%
OVERORDNET
MÅL
staten, 50 % lokalt – bompenger,
privat eller offentlig)
Veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykling og gåing
Varighet: 2016-2023.
-• «nullvekstmålet»
Reforhandles i 2018
• Gjelder for Trondheim
kommunes areal
:
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Bymiljøavtalen og Miljøpakken gjelder kun
Trondheim kommune.
Men, for å nå nullvekstmålet så må man se hele bo- og
arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen i sammenheng.
=BYUTVIKLINGSAVTALER
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Interkommunal arealplan for
Trondheimsregionen (IKAP)
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Interkommunal arealplan for
Trondheimsregionen (IKAP)
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Kilde IKAP 2
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Massedeponi på dyrka mark
• Generelt utgangspunkt: kritisk til deponi som berører
verdifullt jordbruksareal.
– Må være helt klare agronomiske fordeler med å tilføre
masse
– Vanskelig å istandsette arealene til samme kvalitet,
prosesser som tar svært lang tid, usikkerhet knyttet til
produktiviteten i etterkant.
– Viktig med gode bestemmelser
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Vurdert etter ulike
kriterier: naturtype, vilt,
jordbruk, skogbruk,
landskap, vannmiljø,
friluftsliv, naturressurser,
beliggenhet,
framkommelighet,
nærmiljø, etterbruk,
kapasitet
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
38
Byvekstavtale (KMD + SD)
• Bymiljøavtale + byutviklingsavtale =
byvekstavtale
• Boliger i tilknytning til
kollektivknutepunkt
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Noen viktige prosesser og satsinger
1. Byutredning
2. Superbuss
3. Jernbanesatsning
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Eksempel på tenking som bør utvikles for
tog/buss i et regionalt - og byperspektiv
•
•
•
Folk og samfunn
Omstiging i regionale knutepunkter gir et bedre kollektivtilbud for samme
ressursinnsats.
Rutekilometrene som spares ved bedre samordning kan gi dobbel frekvens på
matelinjene
Eksempel:
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
«Robuste knutepunkt»
Bjørvika-eksemplet:
Bygging av 12.500
arbeidsplasser konsentrert i
Bjørvika i stedet for fordelt i
Oslo, sparer byen for 7.300
bilturer og 12 tonn CO2 per
døgn.
Kilde: TØI rapport 1285/2013
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
«Robuste knutepunkt»
Superbuss-terminal på Rotvoll
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Illustrasjon: Rambøll
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Dyrka og dyrkbar jord i Trondheim
44
Kommuneplan Trondheim
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
45
Boligforsyning
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
46
Behandling i bystyret
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
47
Avgjørelse i KMD
KPA Trondheim
For å nå målene om byfortetting og høy boligbygging er det viktig
at kommunen styrer utbyggingrekkefølgen for nye boligområder og
legger vekt på å utnytte potensialet for utbygging, fortetting og
transformasjon i allerede omdisponerte områder før nye områder
tas i bruk.
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
48
Lade
Nyhavna
Øya
Rotvoll
Overvik
Campus
Granåsen
Tempe
Sorgenfri
Sluppen
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
49
Rotvoll
Overvik
Granåsen gård
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
50
Granåsen gård:
• 1300 nye boliger
• Jordbruksareal i dag
• Krav om etablering av
Brundalsforbindelsen
• Innsigelser fra
MVA/SHA/OUA pga
nærmiljø og trafikk
• Midlertidig veg ned til
Ingvald Ystegaards veg
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
51
Overvik:
• 2400 nye boliger
• Jordbruksareal i dag
• Ingen eksisterende
infrastruktur
(teknisk/sosial)
• Innsigelser fra SVV,
FMST, STFK pga
manglende veg, gangsykkel, kollektiv, støy
• Innsigelse LBA
• Krav om etablering av
Brundalsforbindelsen
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
52
Rotvoll øvre:
•
•
•
•
2000 nye boliger
Jordbruksareal i dag
Veg på alle sider
Store utfordringer med
støy og luft
• Infrastruktur
• Krav om etablering av
Brundalsforbindelsen
• Høring vinter 2016/17
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
53
Lade
• Stor boligutbygging
• Fortetting på gamle
industritomter
• Haakon VII’s
gjennomgangsveg
• Vanskelig kollektivsituasjon
• Utfordrende støyog luftkvalitet
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
54
Nyhavna:
• Fra industri til næring og
bolig
• Krav om 3-5000 boliger
• Superbuss gjennom
området?
• Utbygging over 20-40 år
• Mange eiere: Utfordring
med helhetlig utbygging
• Bokvalitet, Barn og unge
• Utflytting av eksisterende
virksomheter
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Tempe/Sorgenfri/Sluppen
Tempe mm:
• Omformingsområde
• Langs kollektivakse
• Kollektivknutepunkt
Sluppen
• Riktig ut i fra fortettingsstrategi
• Stor boligutbygging
• Utfordring med trafikk,
støy, luftkvalitet
• Planlegging ikke i gang
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
56
Grønn strek
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
57
Grønn strek – slik ble det!
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
58
Hvordan styrke jordvernet?
• Politikeropplæring
• Utvidet meldeplikt for kommunene
• Utvidet ansvar for fylkeskommunen
• Opsjonsavtaler
• Vernebestemmelse i jordloven
• Nydyrking
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Sammen!
Samtidig!
Samme vei!
60
En klump jord
av Harald Sverdrup
En klump jord er en helligdom,
på like fot med Stonehenge, Keopspyramiden,
- Milanos katedral og Taj Mahal.
En klump jord vi ikke har drept og strødd for
ørkenvinder,
har et fruktbart mørke, tett av liv,
verdifullere enn børsen
i New York, London og Tokyo.
TAKK FOR MEG!
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
61
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
62
Til diskusjon…..utfordringer?
• Jordvern. Vektlegges dette i by- og tettstedsutviklinga?
• Klimahensyn kontra jordvern? Motstrid eller felles agenda
• Fortetting med kvalitet. Hvordan?
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap