HAMAR KOMMUNE

Arealplan
BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR
STAFSBERGVEGEN 76
PlanID:
Arkivsak:
Arkivkode:
075600
16/1128-67 j.nr.84861/16
PLN 075600
Bestemmelsene er datert: 8.6.2016
Sist revidert/endret: 20.9.2016
Plankart er datert: 8.6.2016
Sist revidert: 20.9.2016
Kommunestyrets vedtak 26.10.2016
Behandling/saknr.:148/16
Vedtak:
Hamar kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Stafsbergvegen 76 slik
den foreligger i vedlagte plankart og bestemmelser med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 12-12 og i kommunelovens § 13.
Hamar kommunestyre ber Rådmannen gjennomføre en trafikkanalyse for
området snarest mulig og prioritere trafikksikkerheten til myke trafikanter. Det
søkes å finne en best mulig løsning på trafikkavviklingen i området, for å føre
biltrafikken ut i hoved ferdselsårene, slik Statens Vegvesen tilråder. Man må, så
langt det er mulig, prioritere syklende og gående i det eksisterende vegnettet
gjennom boligfeltet. Hensynet til barn og unge må ha førsteprioritet, da dette er
skoleveien til barn og unge til både Solvang, Rollsløkken, Børstad, Greveløkka,
Ajer og Katta. Kommunestyret forutsetter at vurderinger fra trafikkanalysen så
langt det er mulig innarbeides i prosjektet.
Planen opphever:
PlanID 197, Endret reguleringsplan for tomtefeltet Mælumsløkka øst, v.1964-09-19
(omfatter Maths Pedersens gt.)
PlanID 665, Reguleringsplan for Stafsbergvegen 84, vedtatt 2019-04-01
(omfatter nordre fortau ved krysset Maths Pedersensgt/Stafsbergvn)
PlanID 533, Reguleringsplan for Klukhagen, vedtatt 1999Kommunestyrets vedtak bekreftes:
________________________________
ordfører
Besøksadresse: Hamar Rådhus, Vangsvegen 51
Postadresse
Postboks 4063, 2306 Hamar
Telefon: 62 56 30 00
Telefax: 62 56 30 01
E-post: [email protected]
Web: www.hamar.kommune.no
Bankgiro: 1800 1670 723
Foretaksnr: 970 540 008
INNLEDNING
Hensikten med reguleringsplanen
Hovedhensikten med å lage dette planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av
tomten Stafsbergvegen 76 med nærbutikk og boliger. I tillegg er det ønskelig å bedre
de trafikale forholdene i området.
Forholdet til tidligere planvedtak og overordnede planer
Denne reguleringsplan og de tilhørende bestemmelser gjelder foran tidligere vedtatte
overordnede arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). I tillegg til denne
reguleringsplanens bestemmelser gjelder kommuneplanens arealdel med generelle
bestemmelser som bl.a. beskriver krav til arkitektur, estetikk og byform, parkering,
krav til boligbebyggelse og arealer for lek og rekreasjon.
Henvisning til aktuell lov og forskrift
I samsvar med bestemmelsene i Lov om kulturminner, skal man ved arbeid i marken,
dersom det oppdages mulige kulturminner, straks stanse arbeidet i den grad det
berører det mulige kulturminnet og dets sikringssone på 5 meter og varsle
kulturminnemyndigheten.
Forurensningsforskriftens kap. 2 klargjør krav til undersøkelser og tiltak ved
opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442 skal gjelde. Grenser
for tillatt støy er tilsvarende anbefalte verdier i tabell 2 i T- 1442 eller til enhver tid
gjeldende bestemmelse.
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.
Planområdet er inndelt i områder med følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5, 2. ledd, nr. 1):
- Område for bolig/forretning/kontor
- Område for lek
Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5, 2. ledd, nr. 1):
- Offentlig kjøreveg
- Offentlig gang- og sykkelvei
- Offentlig parkering (gateparkering)
- Annen veigrunn, tekniske anlegg
- Kollektivholdeplass kantstopp
Grønnstrukrur (pbl. § 12-5, 2. ledd, nr. 1):
- Friområde
Hensynssoner (pbl. § 11-8,12-6)
- Frisiktsoner
1 FELLESBESTEMMELSER
1.1 Plankrav
1.1.1 Utomhusplan
I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges utomhusplan
utformet av fagkyndig (landskaps)arkitekt i målestokk 1:200.
Planen skal vise plassering av fremtidige bygg og hvordan den ubebygde delen av
tomten skal planeres, utnyttes og opparbeides.
Planen skal påføres nye terrenghøyder som viser arrondering av tomta og forholdet
til nabotomter.
Prinsipper for avvanning og arealer for infiltrasjon og forsinking av overflatevann
samt areal for snøopplag skal vises på planen.
Planen skal vise forstøtningsmurer, gjerder, beplantning og opparbeidet areal for
veger, gangveger, parkering, lek og opphold. Plassering og utforming av valgt
avfallshåndtering skal vises.
Murer, kanter og dekker skal i størst mulig grad utføres med stedegne materialer av
god kvalitet. Bruk av mur høyere enn 0,7 meter tillates ikke mot offentlig
trafikkområde/friområde.
Eventuell støyskjerming av uteoppholdsarealer skal ivaretas ved lokal skjerming og
utformes i tråd med kommuneplanens arealdel, vedlegg 3, punkt 9 c.
Overflater på området og deres egenskaper med hensyn til infiltrasjon og avrenning
samt håndtering av overflatevann skal angis. Tiltakshaver skal redegjøre for hvordan
funksjon og kvalitet for overvannstiltak oppfyller krav til lokal overvannsdisponering i
byggteknisk forskrift - TEK 10.
Det må planlegges for tilkomst for brannvesenet iht. Hedmarken brannvesens
veileder om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap.
Utomhusplanen må vise at krav om universell utforming ivaretas. I forbindelse med
søknad om tillatelse til tiltak skal det også lages ett eller flere terrengsnitt gjennom
tomten og tilliggende tomter/gater som viser plassering av bygg og
terrengbehandling. Utomhusplan og terrengsnitt skal godkjennes av Hamar
kommune.
1.1.2 Kommunalteknisk plan
Det skal utarbeides kommunalteknisk plan for vei, vann, avløp, slokkevann, strøm,
telekommunikasjon og overvannshåndtering for området, som skal godkjennes av
Hamar kommune.
1.2 Tomtegrenser
Tomtegrenser som skal oppheves er vist på plankart.
1.3 Utførelse av ubebygde områder
Skjæringer og fyllinger med høyde over 0,5 meter fra eksisterende terreng skal vises
i situasjonsplan og søknad om byggetillatelse.
1.4 Energiforsyning
Krav til energi følger de til enhver tid gjeldende krav og bestemmelser til
energiforsyning nedfelt i lover og teknisk forskrift for bygg (for tiden TEK10), herunder
§14-7, om bruk av fornybar energi for minimum 60% av totalt energibruk.
Utbygger plikter å kontakte konsesjonshaver for distribusjon av elektrisitet for å
avklare muligheten for tilknytting til distribusjonsnettet.
1.5 Estetikk og utforming
Bygninger og anlegg skal utformes og gjøres rede for i henhold til Hamar kommunes
bestemmelser om «Estetikk, arkitektur og byform» i gjeldende kommuneplan (20112022).
1.6 Teknisk infrastruktur
Avstand fra bebyggelse til nærmeste hovedledning for vann og avløp skal være minst
2 meter. Overflatevann, takvann og drensvann skal løses ved lokal
overvannshåndtering. Påslipp til kommunalt ledningsnett må avklares før
rammetillatelse gis.
1.7 Grunnforhold
Før det gis tillatelse til tiltak må trygge grunnforhold på området være sikret ved en
uttalelse fra en geoteknisk sakkyndig.
1.8 Radon
Tiltak skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak jfr. til en hver tid
gjeldende teknisk forskrift (f.t. TEK 10, § 13-5).
1.9 Avkjørsel
Avkjørsel til planområdet skal løses fra Maths Pedersens gate og fra den sydlige del
av Stafsbergvegen, som vist i plankart.
Eksisterende avkjørsel til tomt 1/2334 fra Stafsbergvegen tillates ikke videreført ved
oppføring av ny bebyggelse. Stengning er vist på plankart
Det tillates ikke flere enn 1 stk avkjørsel til eventuell parkeringskjeller. Avkjørsel til
parkeringskjeller må ligge i sydlig del av Stafsbergvegen.
1.10 Sykkelparkering
Det skal tilrettelegges for sykkelparkering som skal opparbeides samtidig med
utomhusanlegget. Sykkelparkeringsplassene skal etableres i tilknytning til
inngangspartier og være opparbeidet før bygget tas i bruk. Sykkelparkering skal ikke
medregnes ved beregning av bebygd areal. I hht. kommuneplanen skal det
opparbeides:
- For boliger minimum 15 sykkelplasser pr. 1000 m2
- For kontor og forretning minimum 10 sykkelplasser per 1000 m2
1.11 Støy
Krav til innendørs og utendørs støynivå skal være oppfylt iht. retningslinjer for
behandling av støy, jf. Miljøvern-departementets rundskriv T-1442 (2012), eller
senere gjeldende retningslinje. Støydempende virkning av yttervegger mot gaten skal
sikres ved bruk av tilpasset utforming av vinduer og ventilasjon, samt innglassing av
balkonger. Det tillates ikke etablert støyskjermingstiltak, voll eller skjerm, langs
offentlig trafikkområde. Lokale skjermer som er nødvendige for å oppnå tilgang til
egnet uteplass skal vises ved søknad om rammetillatelse.
1.12 Universell utforming / tilgjengelighet
Bygninger og uteoppholdsareal må tilfredsstille krav til universell utforming og
tilgjengelighet gitt i plan- og bygningsloven, samt teknisk forskrift.
Planter og trær som kan gi allergiske reaksjoner skal ikke brukes.
1.14 Minste uteoppholdsareal (MUA)
Hver boenhet skal ha et areal på minimum 20 m2 til uteopphold. Felles arealer og
private arealer (balkong/terrasse) kan medregnes i arealet.
1.15 Overvann
Overvann skal håndteres og fordrøyes innenfor planområdet.
1.16 Vegetasjon/trær
Store trær i områdene BLK og GF bør bevares så langt mulig.
1.17 Skilt og reklame
For skilt og reklameinnretninger gjelder bestemmelsene i Hamar kommuneplan
vedlegg 3.
2 AREALFORMÅL (pbl § 12-5)
2.1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 2. ledd, nr. 1)
2.1.1 Bolig/forretning/kontor
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist i plankart.
Tillatt maksimal utnyttelsesgrad i område er %-BRA = 195%.
I 1.etasje skal bruk være forretning/kontor, i øvrige etasjer skal bruk være bolig.
Tillatt maksimalt areal for forretning/kontor er BRA = 1.600 m2. Bruk er begrenset til
nærbutikk. Kontorformålet skal være tilknyttet forretningsformålet med bruk
begrenset til nærbutikk.
Bebyggelsen innenfor delområdene B1 – B4 er begrenset til maksimale høyder som
angitt i plankart (kotehøyder i meter over havet):
B1: 188,5
B2: 195,5
B3: 199
B4: 202
Privat uteopphold
Hver boenhet skal ha et areal på minimum 6 m2 til privat uteopphold. Arealet skal
være solrikt.
2.1.2 Lekeplass
Lekeplassen eies, brukes og vedlikeholdes felles av alle boligeiere innenfor
planområdet. Den skal være allment tilgjengelig som sosialt møtested i kvartalet.
Utforming skal være tilpasset særlig for barn i en alder 1-6 år. Utforming skal være
universell, slik at flest mulig, også barn med nedsatte funksjonsevner, kan delta i
leken på likeverdig måte, men også by på fysiske, kreative og sanselig stimulerende
opplevelser (jf. veileder nr. 381.301).
Den visuelle utforming skal ha god kvalitet. Utforming med utstyr og vegetasjon skal
vises i utomhusplan.
Minimum krav til utstyr av lekeplassen skal være:
- minimum størrelse på areal med fast dekke: 20%
- minimum størrelse på lekeareal med støtdempende materiale: 10 m2
- minimum antall lekeutstyr: 3 stykk (for eksempel huske, klatremulighet, o.l.
- minimum antall benker: 3 stykk
Ved utforming av området skal Sintef/Byggforsk veileder for lekeplasser legges til
grunn (veileder nr. 381.301).
2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 2.ledd nr. 2)
2.2.1 Veg
Kjøreveier er regulert til formål offentlig kjørevei. Det skal etableres muligheter for å
snu (vendehammer) i østenden av SKV3. I byggesaksbehandlingen kan eksakt
utforming og plassering justeres innenfor GF3.
2.2.2 Gang- og sykkelvei
Areal for gang- og sykkelvei langs Nic. Hellands gate og Stafsbergvegen er regulert
til formål offentlig gang- og sykkelvei.
2.2.3 Parkering
Areal langs Maths Pedersensgate er regulert til formål offentlig parkering
(kantparkering).
2.2.4 Annen veigrunn, tekniske anlegg
Sideareal til veier er regulert til offentlig formål annen veigrunn, tekniske anlegg.
2.3 Grønnstruktur (pbl § 12-5 2.ledd nr. 2)
2.3.1 Friområde
Områder som ikke skal bebygges er regulert til felles friområder. Friområdene GF1
og GF2 tilknyttet lekeplassen BLK skal være allment tilgjengelig for å sikre
gjennomgang for gående.
3 HENSYNSSONER (pbl § 11-8 jf. § 12-6)
3.1 Frisikt
Frisikt ved kryss er regulert til 10 x 72 meter, frisikt ved avkjørsler er regulert til 4 x 24
meter. På byggeområde BFK er frisiktsone regulert til hensynssone frisikt.
Sikthindringer (som busker, trær og gjerder) er ikke tillatt over 0,5 m innenfor vist
sikringssone. Oppstammede trær er tillatt.
4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
4.1 Plan for kommunaltekniske anlegg
Før området opparbeides skal det foreligge en godkjent plan for kommunaltekniske
anlegg.
4.2 Plan for utomhus
Før det igangsettes opparbeidelse av utearealer skal det foreligge godkjent plan for
utomhusanlegg for hele planområdet.
4.3 Utomhusarealer
Utomhusarealer bør opparbeides samtidig med byggearbeidene for øvrig, og skal
være ferdigstilt senest 1 år etter at brukstillatelse er gitt og før ferdigattest utstedes.
4.4 Vei, fortau, parkering
Veier, fortau og parkering bør opparbeides samtidig med byggearbeidene for øvrig,
og skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis.
4.5 Bebyggelse
Boligbebyggelsen i etasjene 2 – (inntil) 5 skal ferdigstilles senest 5 år etter
ferdigstilling av forretningslokalet i 1. etasje.
Parkering under bakken skal etableres samtidig med 1 etasje.
4.6 Fylkesveg
Før tiltak som berører fylkesvegnettet settes i gang skal byggeplan for tiltaket være
godkjent av Statens vegvesen.