Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016

Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 1/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Saksliste til Årsmøtet 09.03.2017 kl. 18.00 på Rødekorshuset i Seljord.
1.
Godkjenning av innkalling og møtets dagsorden
2.
Val av ordstyrer og referent
3.
Val av to til å underskrive protokollen
4.
Årsmelding frå styret 2016
5.
Regnskapet for 2016
6.
Budsjett 2017
7.
Kontingent 2018
8.
Innkomne saker
9.
Val- Valnemndas innstilling
10.
Val av to utsendingar til årsmøtet i NJFF-Telemark, Foreslår at styret fremmer
forslag på 2 repr. (navngitte) til årsmøtet
11.
Avslutning med middag og sosialt samvær
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 2/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Sak 4
Tillitsvalte i Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Leiar
Tor Erik Sivertsen
Nestleiar/jaktutval
Sondre Moen
Fiskeutval
Terje Haugland
Ungdomsutval
Tor Erik Sivertsen
Hytteutstyrsutval
Ken Jonas Kristoffersen
Kasserar
Åsmund Albrigt Myrstad
Sekretær
Per A Brekke
Styremedlem
Nils Tore Haugland
Vara
Arve Myrvang
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 3/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Sak 4
Årsmelding frå Styret i SJFL for 2016
Medlemmer/kontingent
SJFL har 171 medlemmer ved utgang av 2016, det er ein liten reduksjon i forhold til 2015
(174). Lokallagskontingenten har stått uendra dei siste åra. Slik var det også for 2016.
Styret går inn for at denne blir uendra også for 2018.
Styret
Styret har hatt 10 møter gjennom året. Det har vært et medlemsmøte med foredrag fra
Jeger og naturfotograf Halvor Sveen. Han heldt foredrag om hans møte med ulv, bjørn,
gaupe og jerv samt innslag med løshundjakt på elg.
Dugnader.
Notfiske, beising av hytte og båthus og innsetting ny ovn på Tjorbu har vært
dugnadsaktivitetar i 2016.
Eksterne møter
Det var 1 representantar på årsmøte til Telemark jeger og fiskeforeining som blei
arrangert i Vrådal.
Økonomi
Sjfl har hatt aktivitet som forventa. Sjå vedlagt driftsbudsjett og rekneskap.
Lokale
Leigeavtala på grendehuset utgikk i april 2016. På styremøtet 04.02.2016 vart det
bestemt å avslutte leigeforholdet på grendehuset, og skrive ny leigekontrakt på Raude
Kross-huset.
Tor Erik Sivertsen
Leiar Seljord jakt og fiskelag
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 4/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Jaktutvalet
Årets jaktsesong har likna mykje på fjorårets med litt i
overkant av 271 fugl sett og 25 skotne. Det er skotne 24
ryper og ein røy og det er sett 6 storfugl. Me har hatt 14
jegerar i terrenget fordelt på 21 dagar. Også i år var det
ingen som legde jakt i desember, med tydeleg nedgang i
november. Det er totalt selt 10 sesongkort og 7 dagskort.
Det er skotne over dobbelt så mange fugl som i fjor(11),
men det er stadig ikkje eit veldig høgt tal og må kunne
reknast som bærekraftig. Det er dessverre ikkje skutt
korp i år.
Til tross for interesse for vinterjakt av dei som kjøper kort
held SJFF fast ved å avslutte jakte 23. desember som i fjor og det er noko som me har
møtt forståelse for av dei som har spurt om vinterjakt.
Inntrykket ein sitt att me frå årets jaktutøvelse og gjengse oppfatninga frå naboterreng
er at bestanden av fugl er i betring. Det er ingen som har kjøpt jaktkort i 2016 som ikkje
har sett fugl. Det er også meldt om to observasjonar av hare, og meir interesse blant dei
som kjøper kort for også å jakte på detta. Det har ikkje komme fram problematiske forhold eller hendingar i forbindelse med jakta, ei heller frå grunneigarane.
I 2016 har det ikkje blitt organisert noko fellefangst etter mår eller røyskatt, ei heller jakt
på rev eller korp. Det har vore ein dialog med Kviteseid jeger og fisk angåande deira
prosjekt med «predatorjakt» der den som skyt mest predatorar av type rev, mår og liknande får ein premie. Det hadde vært liten deltakelse rundt detta. Me avtala om fortsatt
dialog dersom det skulle komme nye idear som viser seg å vera konstruktive i å fremje
og stimulere til auka predatorjakt blant lagas medlemmar.
Sondre Moen
Leiar Jaktutval
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 5/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Årsrapport aversjonsdressur 2016
FYLKE:_Telemark____________________ ÅR:_______2016____________
Forening:_Seljord_SJFL
instr:Vegard Løkamoen
Odd Høydahl_____________________
Hundetyper
Sum antall
1. gangs bevis
Sum antall
fornyete bevis
Stående fuglehunder
3
1
Apporterende og støtende hunder jakt
2
Drivende hunder jakt
2
Spisshunder jakt
10
Andre hunderaser
3
Blandingshunder
2
Samlet antall:
22
2
3
Merk:
Lokale foreiningar/klubbar sender samla aktivitetsrapport til fylkeslaget ved sesongens
slutt og seinast innan 30.11. Alle fylkeslag utarbeider aktivitetsrapport som sendes NJFF
sentralt innan 31.12. Samla årsrapport vil bli utarbeida på grunnlag av innkomne
opplysningar og presenterast på NJFFs nettsider.
Odd Høydahl
Leiar Aversjonsdressur
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 6/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Årsrapport Fiske 2016
Fiskeutvalet har i år styra med :
· Pilkedag på Gjevarvatn
·
Sjøaurefisketur i Valle med ungdommar
·
Fiskedag på Kjos i Åmotsdal
·
Fiskeforvaltning av Lifjell
·
Vassprøvetaking
·
Tilrettelegging for kalking
·
Fiskekortsal
·
Diverse
Isfisketur Gjevarvatn.
Rundt 30 deltakarar
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 7/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Sjøaurefisketur i Valle med ungdommar
6 ungdommar
Fiskedag på Kjos i Åmotsdal
35-40 deltakarar
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 8/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Fiskeforvaltning av Lifjell.
Fiskeforvaltning av Lifjell er den desidert største og mest krevjande oppgåve
fiskeutvalet har. Laget forpliktar seg til forvaltning av 19 vatn, der mange av vatna er
truga av overbefolkning. Beitegrunnlaget i desse vatna er utmagra, gyteforholda er gode
og utfiskinga er liten. For å betre forholda må ein jobbe strukturert og langsiktig.
Det er fyrste året det har blitt sett ut at fisk i Tvitjønnan som er for ``stor`` 400-500 gram.
Loggføring
Det skal førast logg på antall fisk som blir tatt opp i kva for vatn. Spesielle merknader
som storleik skal og førast.
Notfiske
Notfiskeprosjektet blei starta planlagt hausten 2013. Nota blei bestilt og frakta opp
vinterstid i 2014. I år har det vore fiska med not to helger i privat regi. Motoren er teke i
bruk og fungerer bra til dette bruket. Kunne ha vore noko sterkare, men gjer det mogleg
å fiske i motvind. Heile Store Tjorbu er fiska rundt, og den einaste plassen som er egna
grunna botnforhold er ved kvitebekk. Bøteutstyr må bestillast då det blir slitasje på nota.
Notfisket vil halde fram i Store og vesle Tjorbu i 2017.
Foreløpig framdriftsplan notfiske.
— 2017 Vesle Tjorbu, Store Tjorbu
— 2018-2021 Store Holmetjønn, Vesle Hometjønn.
— 2022-2023 Hønsevatna , Eiungsbu
— 2024-2026- Blomtjønnan
— 2027-Mørketjønn
— 2028-Damtjønn
Motor og not må flyttast vinterstid. Planlagt flytting vil bli til Store Holmetjønn vinteren
2018.
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 9/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Bekkeruse
Bekkeruser blei sett ut hausten 2016 ved Tvitjønnan, bekken mellom tjønnane, og i øvre
del der bekken frå Grantjønn endar, samt Kvitebekk som renn ned i Store Tjorbu og i
bekken mellom Vesle og Store Tjorbu. Dette er hittil den mest suksessrike
fangstmetoden. Rusene er enkle og sette opp og enkle og tømme. Medlemane fekk
tilbod om å tømme dei ein gong i veka. Rusene blir lagra i garnskåpet på Tvitjønnan og i
garnskåpet på Tjorbu. Flom er ei utfordring også tidleg isleggin
Resultat fangst
· År 2013 – 182 fisk Tvitjønnan
·
År 2014 – 308 fisk Tvitjønnan
·
År 2015 – 104 fisk i ruse.( Tvitjønnan) 455 fisk i not og garn/stong/oter og
strømming i Tjorbuvatna.
·
År 2016 – 208 fisk i ruse på Tvitjønnan, Tjorbuvatna 369 fisk ruse, garn og not.
Eiungsbu 90 fisk på stong. Totalt registrert fisk 667 stk.
·
Total registrert fangst sida 2013
· 1261 fisk
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 10/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
·
Snittvekt ca 150 gram
·
Totalvekt 1261 * 0,150 kg = 189,15 kg
Det blei kjøpt inn to nye bekkeruser som skal brukast ved Tjorbuvatna frå sommaren
2016.
Flytting av fisk.
Det skal flyttast fisk til Grantjønn, Olavstjønn, Vestre Tjorbu, Langetjønn og Øvre
Grantjønn.
Dette skal skje ved bruk av bekkeruse. Utstyr til dette ligg i garnskapet på Tjorbu og
Tvitjønnan.
Det må føras logg på kor mange fisk som blir flytt til vatna. Det bør ikkje overskride meir
enn 10 fisk pr. daa.
Flytta fisk.
· 2015- Tvitjønnan til Grantjønn 11 fisk
·
2016- Store Tjorbu til Vestre Tjorbu 6 fisk.
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 11/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 12/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 13/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 14/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Garnfiske og teinefiske
Det finst garn og teiner på Vesle Tjorbu, garn på Tvitjønnan og Eiungsbu som
medlemmene kan nytte seg av. Dei er i middels god stand. Det må kjøpast inn nye garn
med mindre omfar enn 26. Dei fiskar for dårleg.
Vassprøvetaking og tilrettelegging for kalking.
Vassprøvene i år blei teke av Terje Haugland, Jon Bjørge og Rolf Haugland. Viktige
næringsdyr for auren forsvinn viss vatnets pH blir liggande under 6,0. Ved lågare pH
enn 4,7 klarer ofte ikkje auretyngelen å vekse opp. Dette kan gje store konsekvensar for
økosystema i vatna. Prøvene blei sendt til laboratoriet i Skien og viste gode resultat. Sjå
vedlegg 1.
Kalking blei gjennomført på normal måte. Helikopteret kom i juni/juli. Slik ca når det
passa.
Me måtte sette opp skilt og ringe og mase som vanleg. Sjå Vedlegg 1.
Fiskekortsal
Det blei selt 50 kort via nett. ( netto
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
3 281,25)
09. mars 2017
side 15/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Sms selte 1 stk. (netto 121,-) ( 34 kort i 2015)
Diverse
Fiskeutvalet har av utstyr.
· 1 not.
·
1 påhengsmotor 3,5hk
·
X antall garn.
·
4 bekkeruser.
·
2 oterar
·
9 flugestenger
·
20 haspelstenger
·
Diverse fiskeutstyr til forbruk.
·
Diverse remier/artikler
Planer for 2017
· Pilketur februar?
·
Havfisketur April?
·
Fisketur Kjos med Barnas turlag juni
·
Familiedag august Grunningsdalen
·
Bekkerusefiske haust
·
Notfiske/Tynningsfisketur oktober
·
Flytting av fisk juni/juli.-november Frå Tjorbu til Olavstjønn og Langetjønn/Vestre
Tjorbu. Frå Tvitjønnan til Grantjønn og Øvre Grantjønn .
·
Strømming på bekker Lifjell september/oktober viss fylkessekræteren har
moglegheit.
Terje Haugland
Leiar Fiskeutvalet
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 16/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Årsrapport for ungdomsgruppa året 2016
Ungdomsgruppa har i 2016 hatt redusert aktivitet i forhold til året før. Årsaka til dette er
fleire, men i all hovudsak dreier det seg om manglande tid og engasjement frå gruppas
leiar. Ungdomsarbeid er noko av det viktigaste vi jobbar med, så aktivitetane for 2017
må aukast.
Ungdomsgruppa har motteke i 2016 kr 15.000,- i tilskot frå fylkeskommunen. Dette er
pengar øyremerka til aktivitetar for barn og ungdom. Grunna manglande arrangement
fekk vi overført disse midlane til 2017.
Aktiviteter ungdomsgruppa har utført i 2016
Skytesimulatorkveldar
Pilketur til Gjevarvatn (saman med fiskeutvalet)
Sjøaurefiske i Valle (saman med fiskeutvalet)
Leirdueskyting i Kviteseid
Fiskedag i Kjos (saman med fiskeutvalet)
Det var også planlagt fleire jaktaktiviteter hausten 2016, men disse utgikk da vi ikkje
fekk tak i egna terreng.
Tor Erik Sivertsen
Leiar Ungdomsutvalet
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 17/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Hytteutval
Utleie:
Det har i løpet av året vært 43 overnattingar på Tjorbu og 13 overnattingar på Eiungsbu.
Har bare fått gode tilbakemeldingar om hyttene og tilbodet som ligger der for våre
medlemmer. Det har gått hardt
utover veden på Tjorbu, så der er
det lite igjen, så det oppfordras ved
utleie og bruke veden med vett.
Ellers ser hyttene og båthusa bra
ut. Det er også laga utleielister i
dropbox, slik at alle i styret kan sjå
når hyttene er leid ut.
Kva er gjort:
Det er køyrd opp ved, ny vedomn
(montert), gass og anna forbruksmateriell til hyttene. Det er også
beisa på båthus store Tjorbu og
Holmetjønn, uthus og hytte Tjorbu.
Steinmur på utsida av Tjorbu er
også flytta nokre meter.
Framdrift:
Det er dialog, og satt ca pris på ved og transport,
så det vil bli satt i gang så fort det blir føre for
transport. Det vil også bli transportert opp nytt
batteri til Tjorbu og forbruksmateriell til hyttene i
same slengen, samt at søppel og gammal vedomn tas med i retur. Det planleggast også eit generelt skriv til leigetakar av hyttene. Utanom dette
vil det ikkje bli gjort så mykje meir da budsjettet
ikkje tillater det.
Bilda er ifrå vinteren 2014 på Tjorbu, måtte det
kome like mykje i år:)
Ken Jonas Kristoffersen
Leiar Hytteutvalet
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 18/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Sak 5
Årsregnskap 2016
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 19/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 20/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Sak 6
Budsjett 2017
Driftsinntekter
Medlemskontingentar
kr
14 000
Sal fiskekort
kr
6 500
Sal jaktkort
Utleige av hytter
200,- pr pers pr natt
kr
kr
12 000
10 000
Kurs og dugnads inntekter
kr
20 000
Tilskot
kr
50 000
Grasrothandelen
kr
18 000
Momsrefusjon
kr
5 000
Sum driftsinntekter
kr
135 500
Avskrivingar
kr
16 500
Leige av jakt fisketerreng
kr
20 000
Utgifter dugnad
kr
3 000
Hytteutgifter/vedlikehald
kr
20 000
Kontor og adm
kr
12 000
Driftskostnader båt
kr
2 000
Annonser
Forsikringar
kr
kr
1 500
6 000
Egne møte og aktivitet
kr
6 500
Eksterne møter aktivitet og kurs
kr
8 000
Bil/reise godtgjørsles
kr
2 000
Ungdomsgruppe
kr
15 000
Jaktutvalet
kr
Fiskeutval (
kr
5 000
Lønn honorar kursholdar
kr
12 000
Gåver, tilskot
kr
1 000
Skytesimulator
kr
5 000
Sum driftskostnader
kr
135 500
Resultat
kr
-
Skytesimulator
Driftskostnader
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
-
09. mars 2017
side 21/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Sak 7
Kontingent 2018.
Styret foreslår at lokallagskontigenten forblir uendra i 2018.
Sak 8
Innkomne saker
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 22/23
Årsrapport for Seljord Jakt og Fiskelag 2016
Sak 9
Valnemndas innstilling
Verv
Sist valt
Varighet
Valt når
Status
Forslag
Tor Erik
Sivertsen
Leiar
Tor Erik Sivertsen
2 år
2015
på val
Nestleiar/
Jaktutval
Sondre Moen
2 år
2016
Ikkje på val
Kasserar
Åsmund Myrstad
2 år
2015
på val
Sekretær
Per A Brekke
2 år
2016
Ikkje på val
2 år
2016
Ikkje på val
Ungdom
Konstituert (Tor Erik 2 år
Sivertsen)
2015
På val
Fiskeutval
Terje Haugland
2 år
2016
Ikkje på val Terje
Haugland
Hytte/utstyr
Ken
Jonas 2 år
Kristoffersen
2016
Ikkje på val
1.Varamedle
m
Arve Myrvang
2 år
2016
På val
???
Revisor
T. Aase
1 år
2016
På val
T. Aase
Revisor
A. Øygarden
1 år
2016
På val
A.
Øygarden
2 år
2016
På val
Styremedlem Nils Tore Haugland
Valnemnd
Valnemnd
Kjell Svaland
1 år
2016
På val
Valnemnd
Jan Helge Øygarden 2 år
2016
Ikkje på val
Åsmund
Myrstad
Arve
Myrvang
Sak 10
Utsendingar til Årsmøtet i Telemark NJFF
Styret har utpekt 2 utsendingar.
Avslutning med middag
Seljord Jakt og Fiskelag
3840 Seljord
09. mars 2017
side 23/23