Formannskapets vedtak

Smøla kommune
Arkiv:
H90
Arkivsaksnr:
2016/674-6
Saksbehandler:
Birgit Iversen Eckhoff
Saksframlegg
Utvalg
Smøla Formannskap
Livsløpsutvalget
Utvalgssak
34/17
Møtedato
07.03.2017
16.03.2017
Lokal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende boliger for heldøgns tjenester - høring
Vedlegg
1 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
2 Utkast - Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Saksopplysninger
Den 13. juni 2016 vedtok stortinget lovendring i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt
for heldøgns tjenester – kriterier og venteliste.
Lovendring i pasient og brukerrettighetsloven § 2 – 1 e første ledd tydeliggjør at pasient eller
bruker har rett til sykehjemsplass el opphold i tilsvarende bolig dersom dette etter en helse- og
omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre nødvendige og
forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Ny § 3 – 2 a andre ledd i helse- og omsorgstjensteloven innebærer en plikt for den enkelte
kommune å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Regjerningen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig etter at det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering av
forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene.
Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017. Dette innebærer at de kommunale
forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.
Forvaltningsloven kapittel VII Om forskrifter §§ 37 – 40 regulerer forskrifter. Lokale forskrifter
bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt
område, f. eks en kommune. De lokal forskriftene gis som regel av kommunestyret.
Smøla kommune har kunngjort oppstart med lokal forskrift på www.smola.kommune.no
20.2.2017.
Vurdering
Utkast til forskrift med kriterier
Utkast til forskrift er utarbeidet av enhetsleder helse- og omsorg i samarbeid med
avdelingsledere/saksbehandlere. Rådmannen vurderer at utkastet som foreligger gjenspeiler
lovendringenes formål når det gjelder pasient eller brukers rettighet, tydeliggjør kommunens
plikter samt behov i forhold til bl.a. saksbehandling.
Arbeidet med lokal forskrift for Smøla kommune er forankret i felles arbeid i
Samhandlingsutvalget i Orkide. En del kommuner har deltatt på kurs med lokal forskrift som
tema og delt sine erfaringer. Faglige kompetansemiljøer gir også kommunene anbefalinger i
forhold til hovedinnhold og oppbygging av lokal forskrift.
Retten til langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg
oppstår når dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet
som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Det er kriteriene i § 5 som skal inngå i denne vurderingen. Rådmannen vurdere at kriteriene eller
vurderingsmomentene i utkastet til forskrift er tydelige og omfatter de forhold som er vesentlige
for å vurderer forsvarlighet og nødvendighet.
Framdriftsplan/aktivitetsplan
Ny forskrift skal tre i kraft fra 1.7.2017. Forslag til framdriftsplan tar utgangspunkt i dette,
ordinær politisk møteplan samt krav til høringsfrist, 6 uker.
Rådmannen anbefaler det åpnes for en generell høring. Smøla pensjonistforening, eldrerådet, råd
for funksjonshemma, brukerutvalg for sykehjem og hjemmetjenester samt politiske partier
inviteres spesielt til å komme med høringsuttale.
21.2.2017
Kunngjøring oppstart www.smola.kommune.no
07.03.2017
Vedtak høring og framdriftsplan FSK
16.03.2017
Vedtak i FSK referatsak i LIV
18.04.2017
Høringsfrist
Vurdering av innspill, utarbeidelse av forskrift
08.06.2017
13.06.2017
22.6.2017
Vedtak lokal forskrift Livsløpsutvalget
Vedtak lokal forskrift Formannskapet
Vedtak lokal forskrift Kommunestyret
Kunngjøring lokalt og i Norsk Lovtidend
01.07.2017
Ny forskrift trer i kraft
Rådmannens innstilling
1. Vedlagte utkast til forskrift til kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende boliger for heldøgns tjenester vedtas sendt på høring med høringsfrist
18.4.2017.
Behandling i Smøla Formannskap - 07.03.2017,
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedlagte utkast til forskrift til kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende boliger for heldøgns tjenester vedtas sendt på høring med høringsfrist
18.4.2017.