Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem

Saksdokument
Forskrift om rett til langtidsopphold
sykehjem
Arkivsak: 17/00364- 1
Arkivkode: 001
Saksbehandler: Gry Bakken
i
Saksgang
Møtedato
Eldrerådet
28.02.2017
Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg for helse og
velferd
28.02.2017
06.03.2017
Sammendrag
Med bakgrunn i lovendring om presisering av rett til sykehjemsplass kriterier og venteliste og
krav til å utarbeide en lokal forskrift om rett til sykehjemsopphold, fremmes med et forslag til
forskrift som anbefales lagt ut på høring.
Høringsfrist settes til 28. mars.
Rådmannens innstilling
Lokal forskrift for Nittedal kommune om rett til langtidsopphold i sykehjem legges ut på
høring.
Rådmannen i Nittedal
Anne - Birgitte Sveri
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur.
Vedlegg
1. Høringsforslag til forskrift om rett på langtidsopphold i sykehjem – kriterier og
ventelister, Nittedal kommune, Akershus
Øvrige dokumenter
1. Ingen
Øvrige dokumenter kan bestilles fra politisk sekretariat
[email protected]
Saksframstilling
BAKGRUNN FOR SAKEN
Bakgrunn for saken er en lovendring i pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 e og § 2-7, og
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Endringen trer i kraft 1. juli 2017.
Lovendringen pålegger kommunene å utarbeide en lokal forskrift som omhandler kriterier for
langtidsplass og venteliste.
I den lokale forskriften som legges fram har Nittedal kommune ikke inkludert bestemmelser
om boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen har ikke denne type
boliger eller planer om å etablere slike.
SAKSOPPLYSNINGER
Lovendringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder
retten til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester. Lovendringen presiserer at pasienter eller brukere har rett til slikt opphold dersom
det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan
sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Konsekvensene av lovendringen er som følger:
 Kommunen skal fastsette i forskrift kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem. Hensikten med slike kriterier er å bidra til bedre forutsigbarhet og mer
åpenhet rundt tildelingsprosessen.
 Den lokale forskriften skal regulerer søkere til langtidsopphold i sykehjem sin rett til å
stå på kommunens venteliste, dersom de ikke kan få plass umiddelbart. Dette gjelder
de pasientene og brukere som tilfredsstiller kriteriene for langtidsopphold, men som
med annen forsvarlig hjelp kan vente på en langtidsplass.
 Kommunens forskrift skal også inneholde bestemmelser om hvordan kommunen
sikrer forsvarlig oppfølging av de som står på venteliste.
 Retten til vedtak skal gi trygghet for at søkers behov er sett og at et tilbud om
sykehjemsplass er der når behovet oppstår.
Forslaget til forskrift som legges ut på høring er utarbeidet med utgangpunkt i et
grunnlagsarbeid med et utvalg andre kommuner på Romerike.
Lovendringen er en presisering av innholdet i helse- og omsorgstjenesteloven, hvor
hovedkriteriet er å gi forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester. Den er i tråd
med den praksisen kommunen har hatt og den tolkningen kommunen har gjort av loven. Det
som er nytt er at det opprettes en venteliste og at kriteriene for tildeling gjøres bedre kjent.
Tidligere har kommunen enten innvilget sykehjem umiddelbart, eller avslått og satt inn andre
tjenester. I praksis blir det slik som i dag, at de som ikke kan klare seg uten sykehjemsplass
får dette umiddelbart, mens de øvrige som fyller kriteriene vil få andre tjenester i påvente av
ledig plass.
I forskriften fremgår definisjonene av langtidsopphold og venteliste. Langtidsopphold i
sykehjem er fortrinnsvis et opphold for eldre over 67 år i kommunen, og vil være forbehold
pasienter og brukere som mest sannsynlig vil ha behovet livet ut. Forskriften gjelder
pasienter og brukere som har krav på helse- og omsorgstjenester i Nittedal kommune.
Lovendringen sidestiller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester med sykehjem.
Nittedal kommune har ikke denne type boliger og den foreslåtte forskriften for Nittedal er
derfor begrenset til å gjelde langtidsopphold i sykehjem.
I kriteriene for tildeling av langtidsopphold legger kommunen vekt på en helhetsvurdering av
om pasienten eller brukeren skal få vedtak om at vedkommende får tildelt langtidsopphold i
sykehjem. Denne bestemmelsen gir også regler om når pasienten eller brukeren likevel ikke
får langtidsopphold umiddelbart (venteliste), selv om vedkommende oppfyller kriteriene.
Forut for all tildeling av langtidsplass i sykehjem stilles det krav til god utredning og
vurdering av andre tiltak som kunne være aktuelle, samt oversikt over hva som er prøvd ut
på et lavere omsorgsnivå enn sykehjem.
I forarbeidene til lovendringen er det presisert at ventelisten ikke er en køordning, og
forskriften tydeliggjør dette. Det vil være den som til enhver tid har det største behovet som
skal tildeles langtidsplass når det blir ledig plass. Vurderingen av den enkelte skal være
basert på individuelle behov. Forskriften har ikke noen maksimumstid for å stå på venteliste.
Personer som kvalifiserer for langtidsopphold i sykehjem, men som blir satt på venteliste får
tildelt plass fortløpende ved ledighet selv om det er vanskelig for kommunen å forutsi når
dette vil skje. Ventelisten vil administreres av enhet for tildeling og forebyggende tjenester i
nært samarbeid med pårørende/verge og de aktuelle tjenestene.
Lovendringen krever at de kommunale forskriftene skal tre i kraft senest 1. juli 2017.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener presisering av rett til langtidsplass i sykehjem, rett til å stå på venteliste
og utarbeidelse av lokal forskrift kun representerer en ubetydelig endring av dagens praksis i
Nittedal kommune.
Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til lokal forskrift for langtidsplass i sykehjem legges
ut på høring.