Presentasjon av bidragsytere til demokrati og

REFORMASJONEN
EN FORUTSETNING FOR DEMOKRATI OG VELFERD?
The Reformation - a prerequisite for democracy and welfare?
- program og presentasjon av bidragsytere Universitetets aula, Universitetet i Bergen, 7. mars 2017
KONFERANSE
REFORMASJONEN:
EN FORUTSETNING FOR DEMOKRATI OG VELFERD?
The Reformation - a prerequisite for democracy and welfare?
Kl. 10—16, Universitetets aula
31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin
Luther offentliggjorde sine berømte teser
mot avlatshandelen i Wittenberg. Dette
utløste reformasjonen som forandret store
deler av verden.
Bergen er Norges representant i et nettverk
av 68 europeiske byer (r2017.org). Bergen
kommune, Bergen domkirke menighet,
Bergen kirkelige fellesråd og Bjørgvin
bispedømme har sammen etablert
«Reformasjonsbyen Bergen 2017» og
inviterer alle til deltakelse i aktiviteter både
under selve Lutherfest-dagene 3.-7. mars og
i hele reformasjonsåret 2017.
Konferansen «Reformasjonen: en
forutsetning for demokrati og velferd? /
The Reformation - a prerequisite for
democracy and welfare?»
inngår som en sentral del i denne
markeringen og i drøftingen av
reformasjonen og dens virkninger.
Moderator: Jan Heiret, professor in history. 12.15 - 13.30 Nils Ivar Agøy, Høgskolen i Sør
Director of department of archaeology,
øst-Norge : «Luther, demokrati og vel
history, cultural studies and religion,
ferdsstat»
University of Bergen
Christian Anton Smedshaug: «Luther
og den nordiske modellen». Respons til
09.00 Registrering
Agøy & Smedshaug: Stein Kuhnle, UiB
10.00 Velkommen ved
13.30 - 13.45 Pause
dekan Margareth Hagen
13.45 - 15.00 Nils Gilje, UiB:
10.05 - 10.30 Einar Thomassen, UiB:
«Reformasjonens kulturelle betydning
“Reformation and its role in the world
for vitenskap og økonomi»
history of religions.”
Gunnar Winsnes Knutsen: «Toleranse
Oddvar Johan Jensen, NLA Høgskolen:
og intoleranse etter reformasjon.»
“The history of the Norwegian church”
Respons til Gilje og Knutsen: Lisbeth
10.30 - 11.30 Robert Woodberry, Baylor
Mikaelsson. Spørsmål
University Institute for Studies of
1500 - 15.45 Paneldebatt: «Reformasjonens
Religion, Washington DC:
betydning i dag og framtiden.» Agøy,
“Protestantic mission: a catalyst for
Smedshaug, Gilje, Knutsen, Kuhnle,
democracy?” Response to Robert
Mikaelsson, Thommasen
Woodberry: Istvan Keul, UiB
1540 - 16.00 Oppsummering.
11.30 - 12.15 Lunsj
Oddvar Johan Jensen
www.reformasjonsbyen.no
PROGRAM
PRESENTASJON AV BIDRAGSYTERE
Jan Heiret
Tittel: Instituttleder, Institutt for arkeologi,
historie, kultur- og religionsvitenskap
Arbeidssted: Universitetet i Bergen
Kompetanse/ utdanning:
Fagområde/ ressurs:
Faglige nettverk/ forsknings- og utviklingsarbeid: Forskergruppen «Demokrati,
styring, rett og arbeidsliv»
István Keul
Tittel: Professor
Arbeidssted: Universitetet i Bergen
Utdanning: Ph. d.
Fagområde: Religionsvitenskap
Faglig nettwerk: Norsk religionshistorisk
forening (NRF)
Oddvar Johan Jensen
Tittel: Professor
Arbeidssted: NLA Høgskolen, Bergen
Kompetanse/ utdanning: Historie grunnfag,
Cand.theol., prakticum, Dr.theol. på en
avhandling om Martin Luther.
Fagområde/ ressurs: Allmenn kirke- og
teologihistorie.
Faglige nettverk/ forsknings- og utviklingsarbeid: Luther-forskning. Hans Nielsen
Hauge.
Christian Anton Smedshaug
Tittel: Daglig leder/forfatter
Arbeidssted: AgriAnalyse
Kompetanse/ utdanning: Dr. scient
Fagområde/ ressurs: Økonomi, økologi,
historie
Faglige nettverk/ forsknings- og utviklingsarbeid: Politisk økonomi
Nils Ivar Agøy
Tittel: Professor i historie
Einar Thomassen
Arbeidssted: Høgskolen i Sørøst-Norge
Tittel: Professor
Kompetanse/ utdanning: Dr. philos.,
Arbeidssted: Universitetet i Bergen
Cand. philol., Cand. theol.
Kompetanse/ utdanning: Ph.d.
Fagområde/ ressurs: Moderne historie,
Fagområde/ ressurs: Religionsvitenskap
ideologiforskning, kirken og arbeiderFaglige nettverk/ forsknings- og utviklings- bevegelsen
arbeid: President i European Association for Faglige nettverk/ forsknings- og utviklingsthe Study of Religions
arbeid: Forskergruppe i politisk kultur
www.reformasjonsbyen.no
Robert Woodberry
Tittel: Professor
Arbeidssted: Baylor University
Kompetanse/ utdanning: Ph.d.
Fagområde/ ressurs: Sosiologi, historie,
statsvitenskap
Faglige nettverk/ forsknings- og utviklingsarbeid: Fakultetsmedlem, religionsvitenskapelig institutt, Baylor University
Stein Kuhnle
Tittel: Professor
Arbeidssted: Universitetet i Bergen/Institutt
for sammenliknende politikk
Kompetanse/ utdanning: Cand.polit.
Fagområde/ ressurs: sammenliknende
politikk/velferdsstatsutvikling
Faglige nettverk/ forsknings- og utviklingsarbeid: Sino-Nordic Welfare Research
network. http://www.uib.no/en/snow
Nils Gilje
Tittel: Professor, kulturvitenskap
Arbeidssted: Universitetet i Bergen
Kompetanse/ utdanning:
Fagområde/ ressurs: Kulturhistorie,
hekseprosessene i Norge, politisk idehistorie
Faglige nettverk/ forsknings- og utviklingsarbeid: Forskergruppen «Helse-, velferd- og
vitenskapshistorie»
Gunnar Winsnes Knutsen
Tittel: Professor
Arbeidssted: Universitetet i Bergen
Kompetanse/ utdanning: Dr. philos.
Fagområde/ ressurs: Tidlig moderne
historie
Faglige nettverk/ forsknings- og utviklingsarbeid: Folkekultur, inkvisisjon, religions
kriger
Lisbeth Mikaelsson
Tittel: Professor emerita
Arbeidssted: Universitetet i Bergen,
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap
Kompetanse/utdanning: dr. philos.
Fagområde: Religionsvitenskap, ekspertise
på norsk misjon, nyreligiøsitet, kvinne- og
kjønnstematikk, moderne pilegrimsbevegelse
Gå heller ikke glipp av: «Reformasjonen—en
vellykket eksportvare» i kveld, 7. mars kl. 19
-21, på Litteraturhuset i Bergen.
Med bl.a. Robert Woodberry, Heidi Westborg
Steel, Magne Supphellen, Kjell Nordstokke og
Oddvar Johan Jensen. Moderator:
Asbjørn Kristoffersen (Bergens Tidende)
BIDRAGSYTERE TIL LUTHERFESTDAGENE
Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Kyrkjesogelaget for Bjørgvin
bispedøme, Fritt Ord, H. Westfal-Larsen og
hustru Anna Westfal-Larsens almennyttige
fond, Sparebanken Vest Akasia, EGD, W.
Giertsen Hallsystem, Universitetet i
Bergen, Ørland Kultursenter
Arrangementet inngår som en del av
«Folkefest i reformasjonsbyen Bergen
3 –7 mars 2017»:
SAMARBEIDSPARTNERE PÅ LUTHERFESTDAGENE
Kontaktperson:
Prosjektleder, Ragna Sofie Grung Moe
Epost: [email protected] Mob: 952 77 371
Med forbehold om endringer.
Facebook: Reformasjonsbyen Bergen 2017
Hjemmeside: www.reformasjonsbyen.no
Kjøp billetter: ticketmaster.no Søkeord:
Reformasjonsbyen Bergen
20.02.17
Studenter fra Fakultet for kunst, musikk og
design (KMD), UiB og Bergen Arkitekthøgskole, KFUK-KFUM, Universitetet i Bergen,
NLA Høgskolen, Kirkens Bymisjon, Norsk
kirkeakademier, Bergen filharmoniske
orkester, Bergen kino, Bergen offentlige
bibliotek, Mellomkirkelig Råd, Digni, HimalPartner, SMM, Universitetsmuséet i Bergen,
Kirkekunstsamlingen, Museum Vest,
Evangelisk tysk-talende menighet i Oslo,
Tysklands Nasjonale Turist-kontor, Norsk-Tysk
vennskapsforening, Fortidsminneforeningen,
Bymuseet i Bergen.