Oppgåveark - Matematikksenteret

Oppgåveark
Oppgåve 1
Kva for eitt av alternativa er 47  24 lik?
A 83
B 86
C 811
D 814
E 828
Oppgåveark
Oppgåve 2
6
12
Kva er 3  9 lik?
A 1218
B 915
C 1518
D 318
E Ingen av desse
Oppgåveark
Oppgåve 3
Kva er 216  216  216  216  216  216  216  216  216  216  216  216  216  216  216  216
(16 ledd)?
A 49
B 219
C 165
D 222
E 232
Oppgåveark
Oppgåve 4
Dersom x  0, så er
A x x
B
3
x
x lik
C
8
x
D
8
x3
E
8
x7
Oppgåveark
Oppgåve 5
Kva for eitt av tala er verken kvadrattal eller kubikktal?
A 613
B 512
C 411
D 310
E 29
Oppgåveark
Oppgåve 6
Kva for eitt av tala
A
2
B
3
3
2,
3
3,
4
C
4
4
4 og
D
5
5 er minst?
5
5
E To av dei er minst
Oppgåveark
Oppgåve 7
Kor mange ulike tal er det blant tala
63 , 23/2  33/2 , 21/2  31/3 ,
A 1
B 2
C 3
8  27 og
D 4
E 5
6
72 ?