Informasjonshefte om eksamen til foresatte og elever

EKSAMEN 2017
Jordal skole
Utdanningsetaten
Jordal skole
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no
Skriftlig eksamen 16.05-24.05
 Elevene kommer opp i enten norsk, engelsk eller matematikk
 Eksamen i norsk består av en dag med hovedmål og en dag med sidemål.
 Elever som er fritatt for vurdering i sidemål har eksamen i norsk hovedmål begge dager.
Obligatorisk forberedelsesdag i forkant.
 Eksamen i engelsk og eksamen i matematikk består av en dag hver. Obligatorisk
forberedelsesdag i forkant.
 Eksamen varer i 5 timer + 15 min (utvidet tid + 1 time). Oppmøte kl. 08.30. oppstart kl. 09.00.
 Elever som er fritatt for vurdering i fagene kommer ikke opp til eksamen
 Elevene deles inn i grupper ut fra hvilket fag de kommer opp i, og elevene vil få en egen plan
for hele eksamensperioden.
Fredag 12. mai kl. 09.00 vil elevene få opplyst hvilket fag de er trukket ut i til skriftlig eksamen.
Utdanningsetaten
Jordal skole
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no
Datoer for skriftlig eksamen
Fredag
12. mai Opplysning om trekkfag kl.09.00
Mandag
15. mai Forberedelsesdag til eksamen i matematikk
Tirsdag
16. mai Eksamen i matematikk
Torsdag
18. mai Forberedelsesdag til eksamen i engelsk
Fredag
19. mai Eksamen i engelsk
Mandag
22. mai Forberedelsesdag til eksamen i norsk
Tirsdag
23. mai Eksamen i norsk hovedmål
Onsdag
24. mai Eksamen i norsk sidemål
Utdanningsetaten
Jordal skole
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no
Hjelpemidler til eksamen
FAG
MATEMATIKK
Hjelpemidler
Del 1:
NORSK
- skrivesaker
- passer
- linjal og
vinkelmåler
Del 2:
-
lærebok
kladdebok
regelsamling
kalkulator
pc
Utdanningsetaten
Jordal skole
ENGELSK
- lærebok, kladdebok, eksempeltekster,
skriverammer osv.
- pc
Nettressurser:
- Ordnett
- Clarify
- Sprakradet.no (språkrådet)
- Lexin - ordbøker
- Store Norske Leksikon
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no
Særskilt tilrettelegging
• Behov for utvidet tid eller eksamensoppgaven lest opp.
• Rektor og elev/foresatt bestemmer hvilke tiltak som er aktuelle (jf. Forskrift til opplæringslova
§ 3-20).
• Eleven må ha dokumentasjon, legeerklæring, uttalelse fra pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PPT) eller annen sakkyndig instans.
• Ta kontakt med faglærer eller ledelsen dersom du har spørsmål om tilrettelegging.
Utdanningsetaten
Jordal skole
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no
Muntlig eksamen 13.6 – 20.6
• Muntlig eksamen i ett av disse fagene: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag,
KRLE, spansk, tysk, fransk, norsk eller engelsk fordypning.
• Tidspunkt for muntlig eksamen er 15. og 20. juni fra kl. 09.00.
Elevene skal opp til eksamen kun en av dagene og kun i ett fag.
• Elevene på Jordal blir delt opp i 2 grupper.
• Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i 48 timer før eksamen.
• 24 timer før eksamen trekkes tema/problemstilling og eleven får veiledning fra lærer.
Utdanningsetaten
Jordal skole
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no
Datoer for muntlig eksamen
Tirsdag
13. juni
Opplysning om fag gruppe 1
Tirsdag
13. juni
Opplysning om fag gruppe 1
Onsdag
14. juni
Forberedelsesdag gruppe 1
Torsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
15. juni
16. Juni
19. Juni
20. Juni
Muntlig eksamen gruppe 1
Opplysning om fag gruppe 2
Forberedelsesdag eksamen gruppe 2
Muntlig eksamen gruppe 2
Standpunktkarakterer i muntlige fag blir offentliggjort mandag 12. juni.
Utdanningsetaten
Jordal skole
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no
Muntlig eksamen
 Du møter til eksamen senest 30 minutter før oppsatt tid.
 Eksamen varer i inntil 30 minutter pr elev. Maksimum 10 minutter til
fremføring/presentasjon og ca. 20 minutter til samtale om oppgaven og pensum i
etterkant.
 Eleven kan prøves i hele pensum i faget. Både faglærer og sensor kan stille spørsmål under
eksamen.
 Du får vite karakteren rett etter eksamen.
Utdanningsetaten
Jordal skole
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no
Klage på karakterer




Eleven kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.
Elever over 15 år har egen klagerett.
Elever under 15 år må ha foresattes samtykke i klagen.
Klagefristen er 10 dager, og fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte er gjort
kjent med karakteren (eller burde gjort dere kjent med den).
 Klagen sendes til rektor.
 Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans.
NB! Snakk med faglærer og be om en begrunnelse for karakteren før du eventuelt klager på
en standpunktkarakter.
Utdanningsetaten
Jordal skole
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no
Klage på skriftlig eksamen
 Du har rett til å se besvarelsen din og til å få framlagt retningslinjer for sensuren, hos rektor.
 Gi beskjed til rektor om du vil klage.
 Klagenemnd består av 3 medlemmer. Medlemmene i klagenemnda skal ikke ha sensurert
besvarelsen din tidligere, og de skal ikke jobbe ved den skolen du går på.
 Klagenemnda skal ta stilling til om karakteren du har fått, er urimelig. Hvis nemnda kommer
til at karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter.
 Etter klagebehandling er det ingen automatikk i at karakteren settes opp, den kan like
gjerne settes ned.
Utdanningsetaten
Jordal skole
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no
Klage på muntlig eksamen
 Ved muntlig eksamen kan du kun klage på formelle feil. Feilene må være slik at de kan ha
hatt betydning for resultatet.
 Rektor henter inn uttalelser fra sensor og faglærer, og sender disse sammen med sin egen
uttalelse til Fylkesmannen. Kopi av uttalelsene skal sendes til deg (eller foreldrene dine).
 Dersom du får medhold i klagen, opphever Fylkesmannen karakteren din.
 Hvis du ønsker det, kan det holdes ny eksamen for deg. Det skal trekkes fag på nytt og det
er ikke sikkert du blir trukket ut i det samme faget. Du får melding om faget med samme
frist som ved ordinær eksamen.
Utdanningsetaten
Jordal skole
Besøksadresse:
Strømsveien 4
0657 OSLO
Postadresse:
Pb 3 Vålerenga, 0627 OSLO
Telefon: 23 24 23 50
Telefaks: 23 24 23 60
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.jordal.osloskolen.no