Artisan™ Colloidal Iron Stain Kit Kode AR307

Artisan™
Colloidal Iron Stain Kit
Kode AR307
Tiltenkt bruk
Til in vitro-diagnostisk bruk.
Colloidal Iron Stain Kit er beregnet til bruk i laboratorier for å identifisere, med lysmikroskopi, karboksylert og sulfert mukopolysakkarider og
glykoproteinmucin i vevsprøver.1-2 Rutinemessig behandlede prøver (parafininnstøpte) kan benyttes. Foretrukket fiksativ er nøytralt bufret
formalin. Den kliniske tolkningen av farging eller mangel på farging må suppleres med morfologiske studier og bruk av egnede kontroller og
skal evalueres av en kvalifisert patolog i sammenheng med pasientens anamnese og andre diagnostiske prøver. Alle reagenser i Colloidal
Iron Stain Kit er optimalt forberedt for bruk på Dakos Artisan Link Staining System og krever ingen blanding eller fortynning.
Sammendrag og forklaring
Colloidal Iron Stain Kit brukes til å identifisere karboksylerte og sulferte mukopolysakkarider og glykoproteinmucin.
Prosedyreprinsipp
Ved bruk av ovnstørket lysmikroskopi, er sure og nøytrale muciner ikke synlige i hematoksylin- og eosinprepareringer. Kolloidale jernioner
absorberes, ved lav pH, hovedsakelig av karboksylerte og sulferte mucosubstanser.² Colloidal Iron Stain Kit er en modifisering av den
originale Müller- Mowry-prosedyren.²
Colloidal Iron Stain Kit er optimalisert til bruk på Artisan Link Staining System med eller uten Artisan Clearing Solution. Vasketrinn følger alle
fargingstrinn. Etter farging blir de lufttørkede objektglassene fjernet fra instrumentet, rengjort med xylen eller xylenerstatning og montert med
riktige monteringsmidler. Resultatene tolkes ved bruk av et standard lysmikroskop.
Kontrollvev: Tynntarm
Reagenser som følger med
Colloidal Iron Stain Kit består av ni bruksklare dispenserpakker, unntatt der det bemerkes, som inneholder:
Eddiksyre 12 %
Eddiksyre i deionisert vann (5 pakker)
Colloidal Iron Solution
Jernklorid i deionisert vann
Kaliumferrocyanid 10 %
Kaliumferrocyanid i deionisert vann
Saltsyre 10 %
Saltsyre i deionisert vann
Nuclear Fast Red
Aluminiumkaliumsulfat, 0,1 % Nuclear Fast Red i deionisert vann
Dako leverer disse reagensene med optimal formulering for bruk i henhold til de gitte instruksjonene for farging på preparerte
vevsnitt. Eventuelle avvik fra de anbefalte testprosedyrer kan oppheve erklærte forventede resultater.
Materialer som er nødvendige, men som ikke følger med
1. Mikroskopobjektglass
2. Artisan Link Staining System
3. Wash Solution (kode AR102)
4. Artisan Clearing Solution (kode AR309) valgfri.
(127417-001)
P04021NO_01/AR307/2015.05 s. 1/3
Forholdsregler
1. For profesjonelle brukere.
2. Minimaliser mikrobiell kontaminering av reagenser, ellers kan det forekomme økning i ikke-spesifikk farging.
3. Reagenspakker kan inneholde rester av løsningen etter å ha fullført det foreskrevne antall tester.
4. Andre inkubasjonstider og temperaturer enn de som er spesifisert, vil kunne gi feilaktige resultater. Brukeren må godkjenne eventuelle
endringer i den fabrikkutgitte prosedyren.
5. Oppbevar reagenspakker stående når de ikke er i bruk på instrumentet.
6. Hold reagenspakker borte fra direkte sollys og fra varmegenererende kilder.
7. Jako zasadę naleŜy przyjąć zakaz pracy z produktem osobom w wieku poniŜej 18 lat. UŜytkownicy muszą być dokładnie przeszkoleni
w zakresie prawidłowych procedur roboczych, niebezpiecznych właściwości produktu i niezbędnych instrukcji bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje zawiera Karta Charakterystyki Substancji.
8. Bruk egnet personlig verneutstyr for å unngå kontakt med øyne og hud.
9. Ubrukt løsning skal avhendes i henhold til lokale og nasjonale forskrifter.
10. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning for profesjonelle brukere.
Uwaga
Acetic Acid 12%: 10-30% Eddiksyre
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315
Działa draŜniąco na skórę.
P280
Stosować rękawice ochronne. Nosić okulary ochronne lub ochronę twarzy. Stosować odzieŜ ochronną.
P264
Dokładnie umyć ręce po uŜyciu.
P302 + P352 +
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć duŜą ilością wody z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ. Wyprać
P362-2 + P363
zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem.
P332 + P313
W przypadku wystąpienia podraŜnienia skóry: Zgłosić się do lekarza po poradę.
P305 + P351 +
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OstroŜnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
P338
jeŜeli są i moŜna je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313
Jeśli podraŜnienie oczu się utrzymuje: Zgłosić się do lekarza po poradę.
Fare
Hydrochloric Acid 10%: 10% Saltsyre
H314
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
P280
Stosować rękawice ochronne. Nosić okulary ochronne lub ochronę twarzy. Stosować odzieŜ ochronną.
P264
Dokładnie umyć ręce po uŜyciu.
P304 + P340 +
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeŜe
P310
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umoŜliwiającej swobodne oddychanie. Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUĆ lub z lekarzem.
P301 + P310 +
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 + P331
Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 +
VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Tilsølte klær må
P353 + P363 +
vaskes før de brukes på nytt. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P310
P305 + P351 +
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OstroŜnie płukać wodą przez kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe,
P338 + P310
jeŜeli są załoŜone i moŜna je łatwo usunąć. Kontynuować przepłukiwanie. Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUĆ lub z lekarzem.
P405
Przechowywać pod zamknięciem.
P501
Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Uwaga
Nuclear Fast Red: 5-10% Etanol
H373
Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt
eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
P260
Nie wdychać par.
P314
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501
Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur. Må ikke brukes etter utløpsdatoen. Hvis reagensene oppbevares under andre forhold enn de som er
spesifisert, skal forholdene verifiseres av brukeren. Det er ingen tydelige tegn som indikerer at dette produktet er ustabilt. Derfor må egnet
vev kjøres som kontroller for slik verifisering. Hvis det observeres uventet farging som ikke kan forklares med variasjoner i
laboratorieprosedyrer eller feil oppbevaring, ta kontakt med Dako teknisk støtte.
Instrumentprosedyre / fargingsprosedyre
Foreløpige kommentarer
Se Artisan Link Basic User Guide for detaljerte instruksjoner.
(127417-001)
P04021NO_01/AR307/2015.05 s. 2/3
Priming av reagenspakker
Før du begynner farging, skal reagenspakker primes og sjekkes for lekkasjer. Sjekk primingen av hver reagenspakke når et nytt sett brukes
og før dagens første fargingskjøring.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fjern den røde eller sorte forsendelseshetten fra dispenserkomponenten til reagenspakningen over et papirhåndkle, hvis det finnes,
ved forsiktig å trekke ned på hetten.
For å prime en reagenspakke når den først mottas, hold reagenspakken med dispenserkomponenten rettet nedover og bank lett på
siden av reagenspakken 2–3 ganger for å slippe ut eventuelle luftbobler som kan være fanget opp i dispenserkomponenten.
Komprimer og slipp stempelet 3–4 ganger i rask rekkefølge, mens du sørger for å absorbere eventuell sølt væske i et papirhåndkle,
absorberende gasbind eller lignende materiale, til en jevn strøm er oppnådd.
Unngå dispensering av overskytende reagensmengder under priming. Overdreven priming vil resultere i reagenstap, noe som kan føre
til at reagenspakken går tom for væske før det angitte antallet tester er utført.
Før hver bruk kan reagenspakker primes 1–2 ganger, mens man kontrollerer at strømmen er jevn.
Mens du holder reagenspakken i én hånd, skyv monteringsføringen på baksiden av reagenspakken inn i sporene på reagenskarusellen
til pakken er helt på plass.
Prosedyre
Se avsnittet Protokoll i Dako Link-programvaren for anbefalt detaljert prosedyre.
Etter at farging er fullført, vil objektglass være tørre. Dypp objektglass i xylen eller xylenerstatning og monter permanent.
Tolkning av farging
Karboksylert og sulfert mukopolysakkarider og glykoproteinmucin: .......................Mørkeblå
Kjerne: ..................................................................................................................Lyserosa
Cytoplasma: ..........................................................................................................Lyserosa
Feilsøking
Se avsnittet om vedlikehold og feilsøking i Artisan Link Basic User Guide eller ta kontakt med vår tekniske avdeling.
Referanser
1. Bancroft JD, Gamble, M, Theory and Practice of Histological Techniques, 5th edition, Churchill Livingstone, Inc., New York, NY, 2002
2. Carson, F, Hladik, C, Histotechnology A Self-Instructional Text, 3rd edition, American Society of Clinical Pathology Press, 2009
Utgave 05/15
(127417-001)
P04021NO_01/AR307/2015.05 s. 3/3