Vedlegg 3: Rammeplan for trafikkopplæring og

Vedlegg 3
RAMMEPLAN FOR TRAFIKKOPPLÆRING OG
TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I
Barnehagane
Grunnskulen 1.-7.
kl. og SFO
Ungdomsskulen 8.10. kl.
EID
Det haldningsskapande arbeidet i barnehagane må skje i nært
samarbeid med foreldra til borna t.d. på føljande måte når borna er ute
i trafikken:
• Korleis ein kryssar ein veg – sjå seg for
• Korleis ein går langs vegen – rett side, bruk av fortau, refleks
• Samarbeid med politi/lensmannsetat/Statens vegvesen
• Muntleg og skriftleg informasjon til foreldra om
trafikktryggingstema
• TARKUS (beltedyret og vennene hans) – rollespel med div.
materiell der tema er trafikkopplæring
• Refleks og bilbelte
Skulen og SFO 1.-4 kl.
Skuleskyss og skuleveg med 6-åringar
• Fokus på sikker skuleveg (skuleskyss og skuleveg) til 6åringane i samarbeid med Politiet
• Øve seg på å gå skulevegen (rett side, gangfelt, kryssing,
refleksbruk)
• 4. kl – oppførsel i trafikken – praktiske øvingar i samband med
uteskule
• Gå gjennom skilt/trafikkreglar i lag med Politiet. Praktiske
øvingar ute
• Bilbelte
• Informasjon på foreldremøte
Skulen 5.-7. kl.
Sykling og tryggleik
• Sykling og tryggleik
• Haldningar og åtferd i trafikken
• Trafikkreglar og konsekvens av dei
• Trafikkundervisning intergrert i andre fag t.d. natur og miljø,
data m.m. – statistikk
• Hjelm, refleks og bilbelte
• Alle kl. – framferd i skulebussane – reglar for åtferd
• 8. kl. Trafikkfarlege vegar/situasjonar – registrering/statistikk
• 9. kl. Ung i trafikken blir UT med tema:
o Fart
o Rus og trafikk
o Hjelm, belte og refleks
o Samarbeid i trafikken
• 10. kl. 16 år – trafikalt grunnkurs og øvingskøyring