Vedlegg 2 - Eid kommune

Fylkesmannen i S&FJ
Stårheim bygdelag
Stårheim bygdelag
Stårheim bygdelag
Statens vegvesen
Fylkesmannen i S&FJ
Eid Råd for
funksjonshemma
v/Kari Rygg Fjørstad
FAU Hjelle skule
Haugen og Dalen
bygdeutviklingslag
15/932-7
16/331-13
16/331-13
16/331-13
15/932-6
15/932-7
15/932-8
15/2100-2
Samandrag
18.05.2016
18.05.2016
16/1094
22.01.2016
Tryggare kryssing på bakketopp i kryss RV15 x FV661 x KV70. Ønskje om redusert fartsgrense og opphøgd overgang
slik som på Tennebø i Vågsøy.
Ønskjer tiltak i høve til farleg skuleveg frå Roti til Nordfjordeid skule. Må sjå på m.a. kryssing av Skipenes bru, samt
uoversiktlege og smale parti på fylkesveg 663.
Innspelet takast med i vidare arbeid overfor Sogn og Fjordane fylke, samt Statens vegvesen.
Ønskjer tiltak i høve til farleg skuleveg frå Taklo. Må m.a. vurdere tiltak i høve til møteplassar, fartsavgrensing.
Innspelet takast med i vidare arbeid overfor Sogn og Fjordane fylke.
16.05.2014 Trygg skuleveg for skuleborn på Nor og Kviane langs FV663.
20.08.2015 Viktig å sikre ein mest mogeleg samanhengande grøntstruktur med G/S-vegar som bitt saman
skule,idr.anlegg,leikeplassar og andre grøntanlegg.
21.04.2016 Redusert fartsgrense rundt Stårheimsdalen til 60 km/t.
21.04.2016 Trafikktryggleik Rv15-Fv661-Myrold-Remmedalen. Smal veg. Ønskje om gangveg. Ønskje om veglys.
21.04.2016 Farleg strekning langs FV661 på Nygård der det manglar rekkverk. Behov for tiltak.
03.08.2015 Ingen merknader
20.08.2015 Viktig å sikre ein mest mogeleg samanhengande grøntstruktur med G/S-vegar som bitt saman
skule,idr.anlegg,leikeplassar og andre grøntanlegg.
20.08.2015 Kontinuerlig tilrettelegging og vedlikehald av anlegg for funksjonshemma er viktig.
Dato
16/1094
14/936-2
Avsendar
Saksnr i
Acos
Fylkeskommunale vegar
Samandrag av innspel til trafikktryggingstiltak etter vegkategori – fylkes-, riks- og europavegar.
Kommunedelplan for veg og trafikktrygging – innspel 2016/2017
1
Eid Råd for
funksjonshemma
v/Kari Rygg Fjørstad
Midthjell og Lefdal
grendalag
Sudstranda grendalag
v/Kari Laila Skrede
Stårheim bygdelag
15/932-8
16/21016-3
14/1861-2
15/932-10
15/2100-2
15/864-9
15/572-23
14/1522-1
FAU Nordfjordeid
skule
Eid kommune
v/ordførar
Haugen og Dalen
bygdeutviklingslag
Eid IL Skigruppa
v/Reidar Hunvik
Eid kommune
Statens vegvesen
Fylkesmannen i S&FJ
15/932-6
15/932-7
15/1821-2
27.05.2015
Nesbygda grendalag
02.11.2016
10.11.2014
16.11.2015
22.01.2016
13.08.2015
07.05.2015
03.09.2014
25.04.2016
20.08.2015
03.08.2015
20.08.2015
Dato
Avsendar
Saksnr i
Acos
15/864-3
Riks- og europavegar
2
Ønskje om busstopp på Lote pga busselskapet kun stoppar på tilrettelagde busstopp. Medfører at elevar må gå langs
sterkt trafikkert veg i periodar. Hyppigare ferjeavgangar med tida. Er teke opp med Statens vegvesen og S&Fj.
Fylkeskommune.
Innspelet takast med i vidare arbeid overfor Sogn og Fjordane fylke, samt Statens vegvesen som vegeigar.
Etablering av ny busslomme ved den nye fleirbrukshallen med avkøyrsle frå E39/Rv15. Ønskjer redusert fartsgrense
ved fotgjengarovergang E39/Rv15/Bankgata.
Tryggare kryssing på bakketopp i kryss RV15 x FV661 x KV70. Ønskje om redusert fartsgrense og opphøgd overgang
slik som på Tennebø i Vågsøy.
Bygge skibru over oppkjørselen på fellesanlegget Tua.
G/S-veg langs Rv15 frå tømmerkaia på Naustdal til Stårheim sentrum, samt vidare vestover mot Høynes. Farleg å
vere fotgjengar/syklist i dette området med 80-fartsgrense. Trygge tilkomstar til busshaldeplassar er mangelvare.
Ønskje om politisk sak om reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv15 til Stårheim.
Jobbar for flytting av farleg busslomme i Lefdal, ev. bygging av tilkomst til eksist. busslomme. Farleg tilkomst langs
RV15 i Lefdal.
Ønskje om opparbeiding av gangveg av gangveg i Holmøyane langs RV15/E39.
Innspel i høve uttale rutevise utgreiingar NTP 2018-2027 (sak 088/15) vedk. tilknyting med G/S-vegar vidare austover
langs E39 frå Nor bru.
Ingen merknader
Viktig å sikre ein mest mogeleg samanhengande grøntstruktur med G/S-vegar som bitt saman
skule,idr.anlegg,leikeplassar og andre grøntanlegg.
Kontinuerlig tilrettelegging og vedlikehald av anlegg for funksjonshemma er viktig.
Samandrag
Kommunedelplan for veg og trafikktrygging – innspel 2016/2017