Invitasjon til oppstartsmøte Riktigere antibiotikabruk

Sykehjem i Helse Bergens opptaksområde
Fylkeslegen i Hordaland
Bergen, 14.02.17
Invitasjon til oppstartsmøte Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK)
Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten legger føringer for tiltak for bedre
antibiotikabruk i kommunale helseinstitusjoner. Ansvaret ligger hos kommunene, men
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har et nasjonalt faglig ansvar, og Regionalt
kompetansesenter for smittevern (RKS) i Helse Vest skal bistå sykehjemmene i regionen. I samarbeid
med Fylkesmannen i Hordaland inviterer vi derfor sykehjemmene i Helse Bergens opptaksområde til
et tverrfaglig oppstartsmøte for bedre antibiotikabruk.
Sted/dato: Scandic Bergen City Hotell, 20.04.17 kl. 09.30-16.
Formål med møtet er å bistå sykehjemmene å komme i gang med arbeidet for bedre antibiotikabruk.
Det vil ta for seg emner som antibiotikaresistens, diagnostikk og behandling av infeksjoner med
hovedvekt på urinveisinfeksjoner, samt gjennomgang av eget antibiotikabruk. Det vil bli
gruppearbeid og faglige innlegg. Detaljert program sendes ut ila. mars.
Hvert sykehjem kan melde på 2 - 3 deltakere fortrinnsvis med representasjon av flere faggrupper.
Målgruppe er de som har eller vil få roller og oppgaver ifm antibiotikabruk (lege, sykepleier,
farmasøyt, evt. andre).
Sykehjemslegers deltagelse på møtet godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og
etterutdanningen i allmennmedisin.
Deltakerantall er begrenset, ved overtegning vil vi fordele plasser.
Det er ingen deltakeravgift, lunsj- og pausemat er inkludert.
Påmeldingsfrist er 06.03.17
Påmelding skjer gjennom denne
lenken: http://www.deltager.no/antibiotikabruk_i_sykehjem_20042017
Håper å se dere den 20.04.!
Vennlig hilsen
Brita Skodvin (RKS) og Nicolay J Harbin (ASP)