Balanse 31.12.2016

Trondhjems Tennisklub
Balanse pr. 31-12-2016
EIENDELER
Anleggsmidler
Utebaner Nidarø
Aksjer Trondheim Spektrum
Aksjer Lade Tennisarena AS
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kundefordringer
Bankinnskudd
Kundefordringer
Fordringer medlemmer
274.369,00
1.000,00
75.000,00
350.369,00
6.115,00
1.930.435,06
Sum omløpsmidler
1.936.550,06
Sum eiendeler
2.286.919,06
6.115,00
6.115,00
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Annen egenkapital
Overskudd 2016
1.744.106,38
452.629,70
Opptjent egenkapital
Gjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
10.191,88
79.991,10
Sum gjeld
90.182,98
Sum gjeld og egenkapital
2.286.919,06
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig MVA
Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger
Skyldig arbeidsgiveravgift
Skyldig skatt
Annen kortsiktig gjeld
Skyldig lønn
Skyldig feriepenger
2.196.736,08
-96,00
10.767,07
-479,19
0,00
10.191,88
261,94
79.729,16
79.991,10