LM17-4 Program for nynorsk i lærarutdanningane

LM17-4
Program for nynorsk i lærarutdanningane
Kva gjeld saka
Landsmøtet handsamar nytt program for nynorsk i lærarutdanninga.
Saksutgreiing
I 2016 bestemte landsmøtet at me skulle setje ned ei nemnd for å utarbeide eit program for nynorsk i
lærarutdanningane. Nemnda vart sett ned av landsstyret på fyrste møte i perioden.
I nemnda sat:
Kine Gjertrud Svori (leiar)
Elise Tørring
Gunnhild Skjold
Håkon Remøy
Svein Soldal Eggerud
Nemnda har levert utkast til LST, og LST har handsama utkastet og gjort sine eigne endringsframlegg.
Framlegg til vedtak
Landsmøtet vedtek program for nynorsk i lærarutdanningane med eventuelle tillegg.