Helge Eide Områdedirektør Interessepolitikk KS

Fremtidens omsorgsboliger
Helge Eide, Områdedirektør interessepolitikk, KS
Hva slags fremtid planlegger vi for?
Verktøy for fremskrivninger og beregnet behov gode nok?
Tabell fra «Strategi for utvikling av eiendommer til helse og
omsorg i Tromsø 2012–2032
Hva slags boliger og omsorgstilbud trenger vi?
Foto: Anne
Gamme
Bilder fra rapport er smått
alltid godt KS FOU
Demenslandsby
Nederland
Fosslia
bosenter
sto ferdig
bygd i 2002
Stjørdal
Gode fellesarealer gir mer aktivitet
Her kommer flere eksempelbilder på bygg som er rehabilitert ved hjelp
av tilskuddsordningen – venter på dem.
Rehabilitering av bygg
Foto: Økernhjemmet, gjengitt med
tillatelse
Nye løsninger – hvordan kan vi tilrettelegge?
•
•
•
•
Rom for nye løsninger
Viktig å utløse private initiativ
Kommunene kan tilrettelegge
Hva kan vi lære av våre nordiske
kollegaer?
Incentivene
• Tilskuddsordninger
• Netto tilvekst
• Mer fleksibel bruk av midler