SIKKERHETSDATABLAD SPYLEVÆSKEKONSENTRAT

SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
Side 1 av 11
SIKKERHETSDATABLAD
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning
av kjemikalier (REACH)
AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET/FORETAKET
Utgitt dato
Revisjonsdato
13.02.2009
08.03.2017
1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn
Synonymer
Artikkelnr.
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
Vindusspylevæske, Spylevæske, Spylervæske, Spylervæskekonsentrat
510000/500015/12920170
1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk
som det advares mot
Funksjon
Produktgruppe
Kjemikaliets bruksområde
Relevant identifiserte bruksområder
Rengjør ruter og lykter på kjøretøyer.
Spylevæske
Rengjøringsmiddel
SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)
SU22 Profesjonelle bruker Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning,
underholdning, tjenester, håndverkere)
PC4 Frostbeskyttelses- og Avisningsprodukter
PC6 Bilpleieprodukter***
PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte
produkter)
1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Distributør
Firmanavn
Besøksadresse
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
Telefaks
E-post
Hjemmeside
Org. nr.
Kontaktperson
CHEMSMART AS
Industriveien 24
Industriveien 24
2020
SKEDSMOKORSET
NORGE
63881810
63881811
[email protected]
http://www.chemsmart.no
983083072
Thor-Ivar Teige
1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon
112/ +47 22 59 13 00:https://helsenorge.no/giftinformasjon
AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 08.03.2017
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
Klassifisering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]
Stoffets/blandingens farlige
egenskaper
Side 2 av 11
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
Menneskers helse:
Damper kan forårsake irritasjon, hodepine, uvelhet samt virke bedøvende og
ha andre effekter på sentralnervesystemet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Svie i
munn og svelg, uvelhet, brekninger, svimmelhet, hodepine og risiko for
bevistløshet.
Fysiske og kjemiske farer:
Meget brannfarlig væske og damp., Damper er tyngre enn luft og kan spre
seg langs gulvene. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Potensielle miljøvirkninger:
I følge tilgjengelige data er dette produktet ikke skadelig for miljøet.
2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)
Varselord
Faresetninger
Sikkerhetssetninger
Supplerende etikett informasjon
Fare
H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. P280 Benytt vernehansker / verneklær
/ vernebriller / ansiktsskjerm. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater,
gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes
straks. Skyll / dusj huden med vann. P370+P378 Ved brann: Slukk med
alkoholmotstandsdyktig skum, karbondioksid eller tørr sand.
Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: Etanol
2.3 Andre farer
PBT / vPvB
Farebeskrivelse
Andre farer
Resultater av PBT og vPvB bedømmelser står evt. oppført i avsnitt 12.5.
Inneholder organisk løsningsmiddel
Meget brannfarlig.
Ingen kjente farer.
AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn
Etanol
4-metylpentan-2-on,
metylisobutylketon
Identifikasjon
CAS-nr.: 64-17-5
EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5
Registreringsnummer: 012119457610-43
CAS-nr.: 108-10-1
EC-nr.: 203-550-1
Indeksnr.: 606-004-00-4
Registreringsnummer: 012119473980-30
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Klassifisering
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
Innhold
85 %
Flam. Liq. 2; H225
Acute Tox. 4; H332
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Klassifisering merknader
CLP:Acute Tox. 4
(Inhalation); H332
5%
Revisjonsdato 08.03.2017
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
1,2-etandiol, etylenglykol
Oleylamin etoksilert
Komponentkommentarer
Side 3 av 11
CAS-nr.: 107-21-1
EC-nr.: 203-473-3
Indeksnr.: 603-027-00-1
Registreringsnummer: 012119456816-28
CAS-nr.: 26635-93-8
EC-nr.: 5000487
Acute tox. 4; H302
STOT RE 2; H373
CLP Klassifisering,
kommentarer:Acute Tox. 4
(Oral); H302
Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Hele teksten for H-setninger finnes i avsnitt 16.
3%
<1%
AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevistløs
person. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.
Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Ved store pustevansker: Kunstig
åndedrett eller oksygen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Ta av tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis
det skulle oppstå ubehag.
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom
dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon;
søk legehjelp.
Skyll munnen grundig med vann. Gi deretter rikelige mengder melk eller vann
forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs. Kontakt lege hvis større mengde
er svelget.
4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Informasjon til helsepersonell
Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Medisinsk behandling
Ingen informasjon tilgjengelig.
AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Passende brannslukningsmidler
Uegnete brannslukningsmidler
Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver eller
vanntåke.
Vann i samlet stråle.
5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer
Farlige forbrenningsprodukter
Meget brannfarlig, Damper kan allerede ved romtemperatur danne eksplosive
blandinger med luft.Klær som er blitt forurenset av stoffet utgjør en
brannrisiko.
Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).
5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr
Brannslukningsmetoder
Spesielt beskyttelsesutstyr for
brannmenn
Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter,
anbefales å bruke åndedrettsvern .
Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle.Fare for at lukkete
beholdere eksploderer under sterk varme.
Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklær.
AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Generelle tiltak
Begrens skadeomfanget dersom det ikke innebærer risiko.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 08.03.2017
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Side 4 av 11
Påse at egnet verneutstyr (herunder ånderettsvern) brukes ved fjerning av søl
i lukkede områder. Ventiler godt. Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Unngå
kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damp. Røyking og bruk
av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt. For personlig beskyttelse,
se avsnitt 8.
6.1.1. For ikke-innsatspersonell
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Ingen ytterligere informasjon foreligger.
6.1.2. For innsatspersonell
For innsatspersonell
Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8.
6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Unngå penetrasjon av undergrunnen. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær
avløpssystem.
6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder for opprydding og
rengjøring
Sørg for skikkelig ventilasjon. Begrens og samle spill med absorberende
materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt)
og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale
bestemmelser (se avsnitt 13).
6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger
Referanse til andre avsnitt: For personlig beskyttelse, se avsnitt 8. For
helsefare, se avsnitt 11. For økologiske farer, se avsnitt 12. For
avfallshåndtering, se avsnitt 13.
AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering
Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og
sikkerhetstiltak. Unngå kontakt med hud og øyne. Må bare anvendes på godt
ventilerte steder. Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i
arbeidsrom. Nøddusj og muligheter for øyeskylling skal finnes på
arbeidsplassen.
Beskyttende tiltak
Tiltak for å hindre brann
Råd om generell yrkeshygiene
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking
forbudt.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Vask
hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring
Annen informasjon
Krav til lagringsområder og containere:
Oppbevares på et område med oppløsningsmotstandsdyktig gulvbelegg. Hold
borte fra varme og antennelselskilder. Oppbevar beholderen på et tørt, kjølig
og godt gjennomlufted sted.
Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon:
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Damper kan danne
eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg
langs gulvene. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
Større mengder og lagerbeholdninger skal oppbevares i henhold til nasjonal
forskrifter om oppbevaring av brannfarlige væsker.
Betingelser for sikker oppbevaring
Råd angående samlagring
Lagringstemperatur
Holdes vekk fra oksiderende stoff, varme og flammer.
Verdi: ~ -60-30 °C
7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 08.03.2017
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
Spesielle bruksområder
Side 5 av 11
Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier
Komponentnavn
etanol, etylalkohol
4-metylpentan-2-on,
metylisobutylketon
1,2-etandiol, etylenglykol
Komponent
Bokstavkoder
Identifikasjon
CAS-nr.: 64-17-5
EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5
Registreringsnummer: 012119457610-43
CAS-nr.: 108-10-1
EC-nr.: 203-550-1
Indeksnr.: 606-004-00-4
Registreringsnummer: 012119473980-30
CAS-nr.: 107-21-1
EC-nr.: 203-473-3
Indeksnr.: 603-027-00-1
Registreringsnummer: 012119456816-28
1,2-etandiol, etylenglykol
HE5
Verdi
8 t.: 500 ppm
8 t.: 950 mg/m3
Norm år
8 t.: 83 mg/m3
8 t.: 20 ppm
15 min.: 208 mg/m3
15 min.: 50 ppm
8 t.: 52 mg/m3
8 t.: 20 ppm
15 min.: 104 mg/m3
15 min.: 40 ppm
8.2. Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Administrativ norm for eksponering skal
overholdes, og faren for innånding av damper skal gjøres minst mulig.
Vernehansker og -briller anbefales. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig
øyeskylling.
Varselsskilt
Forholdsregler for å hindre eksponering
Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering
Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til utvikling av damp.
Åndedrettsvern
Åndedrettsvern
Åndedrettsvern er ikke påkrevet ved normal bruk. Ved høy
damp/gasskonsentrasjon: gassmaske med filtertype A. STANDARD EN 149.
Håndvern
Håndvern
Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt.
Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi. PVC. Materialets tykkelse: > 0,2-0,
4 mm. Gjennombruddstid: > 480 min. STANDARD EN 374.
Øye- / ansiktsvern
Øyevern
Bruk vernebriller hvis det er fare for kontakt med øynene ved sprut.
STANDARD EN 166.
Hudvern
Annet hudvern enn håndvern
Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.
Hygiene / Miljø
Personlig beskyttelsesutrustning,
kommentarer
Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid
med leverandøren av personlig verneutstyr.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 08.03.2017
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
Spesifikke hygienetiltak
Side 6 av 11
Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av
toalett. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
Annen informasjon
Annen informasjon
Vask straks hud som er blitt tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt.
AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform
Farge
Lukt
Kommentarer, Luktgrense
Kommentarer, pH (handelsvare)
Kokepunkt / kokepunktintervall
Flammepunkt
Eksplosjonsgrense
Damptrykk
Damptetthet
Relativ tetthet
Løselighetsbeskrivelse
Løselighet i vann
Selvantennelighet
Viskositet
Væske. Lettflytende
Blå
Alkohollukt, behagelig (tilsatt lukt).
Ikke tilgjengelig.
Ikke anvendelig.
Verdi: 78 °C
Test referanse: Ethanol
Verdi: 15 °C
Verdi: 3,5-15 %
Testmetode: Ethanol
Verdi: 59 hPa
Test referanse: Ethanol
Test temperatur: 20 °C
Verdi: 1,6
Verdi: 0,814 g/cm³
Test temperatur: 20 °C
Fullstendig oppløselig i vann Løselig i: Organiske løsningsmidler
Løselig
Verdi: 425 °C
Testmetode: Ethanol
Verdi: 1,2 mPa.s
Test temperatur: 20 °C
9.2. Andre opplysninger
AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet
Stabil under anbefalte lagringsforhold.
10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet
Stabil under normale forhold.
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.
10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås
Varme.
10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås
Oksideringsmidler, Syrer, Peroksider.
10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Farlige spaltningsprodukter
Ingen informasjon tilgjengelig.
AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologisk informasjon
LD50 oral
Verdi: > 2000 mg/kg
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 08.03.2017
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
LC50 innånding
Side 7 av 11
Test referanse: Beregningsmetode
Verdi: > 20 mg/l
Test referanse: Beregningsmetode
Toksikologiske data fra komponenter
Komponent
LD50 oral
LD50 dermal
LC50 innånding
CMR effekter
Generell luftveiene eller huden
sensibilisering
Kommentarer
Komponent
LD50 oral
LD50 dermal
LD50 dermal
LC50 innånding
Komponent
LD50 oral
LD50 dermal
Etanol
Verdi: 7060 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte
Verdi: > 20000 mg/m³
Forsøksdyreart: Kanin
Verdi: 124,7 mg/l
Forsøksdyreart: Rotte
Varighet: 4 timer
Kjønnscelle mutagenitet : Prøver i død tilstand viste ikke mutageniske
virkninger. Prøver i levende tilstand viste ingen mutageniske virkninger.
Kreftfremkallende: Dyreforsøk viste ingen kreftfremkallende virkninger.
Reproduksjonstoksisitet: Anses ikke for å være reproduksjonsskadelig.
Resultat:
ikke sensibiliserende (Marsvin) (Maksimeringstest)
ikke sensibiliserende (Mus) (OECD Test-retningslinje 429)
Fosterskadelighet:
Oppfattes ikke som teratogent
4-metylpentan-2-on, metylisobutylketon
Verdi: 2080 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte
Verdi: 2850 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte
Verdi: > 16000 mg/kg
Forsøksdyreart: Kanin
Verdi: > 17 mg/l
Forsøksdyreart: Rotte
Varighet: 4 timer
1,2-etandiol, etylenglykol
Verdi: 7712 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte
Verdi: > 10600 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte
Potensielle akutte effekter
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Kan gi svie i nese og svelg,kvalme,hodepine, nedsatt reaksjonsevne og ved
store konsentrasjoner bevisstløshet.
Avfetter huden og kan gi hudsprekker og ved langvarig eller gjentatt kontakt
eksem.
Gir alvorlig øyeirritasjon. Sprut i øynene gir sterk svie. Damper virker
irriterende.
Svie i munn og svelg, uvelhet, brekninger, svimmelhet, hodepine og risiko
for bevistløshet.
Forsinket / Repeterende
Allergi
Kroniske effekter
Ikke kjent.
Ikke kjent.
Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft
Arvestoffskader
Denne informasjon kan finnes i dette sikkerhetsdatablad under data for de
enkelte komponenter.
Denne informasjon kan finnes i dette sikkerhetsdatablad under data for de
enkelte komponenter.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 08.03.2017
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
Fosterskadelige egenskaper
Reproduksjonsskader
Side 8 av 11
Oppfattes ikke som teratogent
Denne informasjon kan finnes i dette sikkerhetsdatablad under data for de
enkelte komponenter.
AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Annen økotoksikologisk informasjon,
fisk
Annen økotoksikologisk informasjon,
alger og planter
Oleylamin etoksilert (26635-93-8):
LC50 fisk 1: 0,25 mg/l (96 timer - Onchorhyncus mykiss, Regnbueørret)
Oleylamin etoksilert (26635-93-8):
IC50 Alge: < 1 mg/l (28 dager, metode: OECD 301F)
EC50 Daphnia 1: 0,49 mg/l (48 timer - Daphnia magna)
Toksikologiske data fra komponenter
Komponent
Akutt akvatisk, fisk
Akutt akvatisk, alge
Akutt akvatisk, Daphnia
Mobilitetsbeskrivelse
Biologisk nedbrytbarhet
Resultat av PBT vurderingen på
komponenten
vPvB vurderingsresultat
Økologisk tilleggsinformasjon
Komponent
Akutt akvatisk, fisk
Akutt akvatisk, alge
Akutt akvatisk, Daphnia
Biologisk nedbrytbarhet
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)
Komponent
Akutt akvatisk, fisk
Etanol
Verdi: 13500 mg/l
Testmetode: LC50
Art: Pimephales promelas
Varighet: 96 timer
Verdi: > 10,9 mg/l
Testmetode: IC50
Art: Skeletonema costatum
Varighet: 72 timer
Verdi: 54000 mg/l
Testmetode: EC50
Art: Daphnia magna
Varighet: 48 timer
Mobilitetsbeskrivelse: Produktet er vannløselig.
Verdi: 85 %
Testmetode: OECD 301D
Ingen data tilgjengelig.
Ingen data tilgjengelig.
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Unngå penetrasjon av undergrunnen.
4-metylpentan-2-on, metylisobutylketon
Verdi: 505 mg/l
Testmetode: LC50
Art: Pimephales promelas
Varighet: 96 timer
Verdi: 136 mg/l
Testmetode: IC50
Varighet: 72 timer
Verdi: 170 mg/l
Testmetode: EC50
Art: Daphnia magna
Varighet: 48 timer
Verdi: 84 %
Testperiode: 15 dager
Testmetode: OECD 301C
Verdi: 2,4
1,2-etandiol, etylenglykol
Verdi: 18500 mg/l
Testmetode: LC50
Art: Onchorhyncus mykiss, Regnbueørre
Varighet: 96 timer
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 08.03.2017
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
Akutt akvatisk, Daphnia
Persistens og nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet
Biologisk oksygenforbruk (BOD)
Bioakkumulering
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)
Side 9 av 11
Verdi: 51000 mg/l
Testmetode: EC50
Art: Daphnia magna
Varighet: 48 timer
Lett biologisk nedbrytbar.
Verdi: 83-96 %
Testmetode: MITI-test
Verdi: 56 %
Testperiode: ThOD 28d
Testmetode: OECD 301C
Log Pow: 1,31
Verdi: 10
Kommentarer: Fisk 1
12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhets
beskrivelse
Biologisk lett nedbrytbar i vann.
12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulasjonspotensial
Produktet er ikke bioakkumulerende.
12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet
Produktet er vannløselig.
12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat
vPvB vurderingsresultat
Produktet er ikke klassifisert som PBT.
Produktet er ikke klassifisert som vPvB.
12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen
informasjon
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet
Farlig avfallsprodukt
Farlig avfall emballasje
Produktet er klassifisert som farlig
avfall
Avfallskode EAL
EAL Emballasje
Produktet er klassifisert som farlig avfall i følge avfallsforskriften. Kontakt
lokale myndigheter ved hantering av avfall. Forhindre utslipp i avløp.
Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. Kontakt lokalt
avfallsdeponi eller kommuneadministrasjonen for informasjon.
Forurenset emballasje skal håndteres på samme måte som produktet.
Ja
EAL: 200129 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
EAL: 15 01 02 - emballasje av plast
AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. FN-nummer
ADR / RID / ADN
RID
IMDG
ICAO/IATA
1993
1993
1993
1993
14.2. FN-forsendelsesnavn
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S.
BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S.
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
14.3. Transportfareklasse(r)
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 08.03.2017
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
ADR / RID / ADN
RID
IMDG
ICAO/IATA
Side 10 av 11
3
3
3
3
14.4. Emballasjegruppe
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
II
II
II
II
14.5. Miljøfarer
ADR
RID
Marin forurensning
Nei
Nei.
Nei
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler
Ikke anvendelig.
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger
Ikke anvendelig.
ADR / RID - Annen informasjon
Farenr.
33
AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen
Deklarasjonsnr.
Kommentarer
321748
Leverandørinformasjon og data fra "Database av registrerte stoffer" fra Det
europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble brukt til å lage dette
sikkerhetsdatabladet."
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er
gjennomført
Nei
AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Leverandørens anmerkninger
Klassifisering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]
Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).
Informasjonen i dette sikkerhetsdatablad er gitt ut i fra vår nåværende
kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Informasjonen som
er gitt om produktet er opplysninger som har samband med sikkerhet.
Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.
Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder
ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for
bearbeidelse, hvis ikke dette er spesifisert i teksten.
Flam. Liq. 2; H225;
Eye Irrit. 2; H319;
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 08.03.2017
SPYLEVÆSKEKONSENTRAT
Viktigste anvendelsesområder og
evt. begrensninger
Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert
Versjon
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad
Utarbeidet av
Side 11 av 11
Rengjøringsmiddel for frontruter, bakruter og lykter på kjøretøyer.
Endringer gjort i avsnitt; 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13 og 15.
14
CHEMSMART AS
Chemsmart AS
Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)
Revisjonsdato 08.03.2017