Tid Tema Veiledende læringsmål IUP Ressurser og

Tid
Uke
1
Uke
2-6
Tema
Vurdering
Desimaltall
Tema:
tall på tallinje (tidel, hundredel og
tusendel) (1 uke)
titallsystemet, tallmønster og tallgåter
(1 uke)
avrunding og overslag (1 uke)
addisjon og subtraksjon (1 uke)
multiplikasjon (1 uke)
Uke
6-7
Negative tall:
Uke
914
Brøk
Tema:
likeverdige brøker (1 uke)
brøk og desimaltall (1 uke)
addisjon og subtraksjon (2 uker)
tekstoppgaver (1 uke)
Veiledende
læringsmål
IUP
Vurdering av IUPmål fra høsten.
Eleven skal kunne
beskrive
plassverdisystemet
for desimaltall,
plassere heltall,
desimaltall og
brøker på tallinja
og forklare
sammenhengen
mellom de ulike
uttrykksformene,
sammenligne
brøker og addere
og subtrahere
positive og
negative hele tall
og desimaltall.
Ressurser
og aktiviteter
Vurdering
Kap. 1 Multi grunnbok 6a
Ukas tekst
Ukas øveord
Multi nettoppgaver
Kap. 3 i Multi grunnbok 6a
https://www.mattemestern.no/lessons/fra-desimaltalltil-helt-tall-408
Diktat av ukas ord uke 3.
Kan du dette? Vurdering av egen
kompetanse side 96 og 97.
Sjekk-ut fra timene
Side 15 -17 i Multi grunnbok 6a
Sjekk-ut fra timene
Kan du dette? Vurdering av egen
kompetanse side 36 og 37 (emnet
negativit tall).
Sjekk-ut fra timene.
Ukas tekst
Ukas ord
Kap. 6 Multi grunnbok 6b
Prøve
- addere og subtrahere
desimaltall
- desimaltall på en tallinje
Prøve
- omgjøring fra brøk til desimaltall
- addere og subtrahere brøker
-
Tid
Tema
Uke
16 –
19
Måling
Tema:
vekt
likevekt (algebra)
tekstoppgaver
regning med tid
å bestemme forhold
å regne ut forhold
Uke
2024
Geometri
Veiledende
læringsmål
IUP
Eleven skal kunne
velge
hensiktsmessige
måleenheter og
regne om mellom
ulike måleenheter
for masse og
volum.
Eleven skala kunne
analysere
egenskaper ved
tredimensjonale
figurer.
Ressurser
og aktiviteter
Vurdering
Differensiering
Sterke elever: forholdsregning, likevekt og
tekstoppgaver
Deler av kap 5 og side 128 – 137 i Multi grunnbok 6b
Svake elever: Kap. 5 i Multi grunnbok 6b
Multi 6a kapittel 4
Lage sylinder
Brette tredimensjonale figurer
Samtale om egenskapene til figurene
Ukas tekst om tredimensjonale figurer og ukas øveord
(kube, kjegle, sylinder, flate, todimensjonale figurer,
tredimensjonale figurer, plane flater, buede flater,
prisme)
Brett kuber
Tegne tredimensjonale figurer
Tegne tredimensjonale figurer fra forskjellige retninger.
Perspektiv tegning
Brette en kube.
Diktat (forklaringer på ukas øveord)
Test: Tegne tredimensjonale figurer.
Sjekk-ut: forklaring på tredimensjonale
figurer.