Kirkebladet - Hamar kirkelige fellesråd

Kirkebladet
Vang og Hamar
menigheter
Nr 1/2017. 4. årg.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 4. april.
Ta vel imot konfirmanter og andre innsamlere.
Foto: Yohannes Mekonnen Shanka
Se side 7.
“Informasjon”
2 – PÅSKEHILSEN FRA BISKOPEN
Hamar biskops påskehilsen, 2017
I år markerer vi at det er 500 år siden
reformasjonen. Å reformere betyr å
forandre, og det ble helt klart store
endringer i både kirke og samfunn.
En av de store oppdagelsene til Martin
Luther og hans meningsfeller var betydningen av nåde. Mennesker blir
rettferdige for Gud ene og alene
gjennom Guds nåde slik som den ble
gitt oss gjennom Jesus Kristus. Og jeg
tenker at det knapt finnes et sterkere
avtrykk av nåde enn i budskapet fra den
hellige påsken i Jerusalem for 2000 år
siden.
Den stille uke er en bevegelse fra fest
og glede, gjennom måltidsfellesskap
med gode venner, til død, fortvilelse og
rådvillhet. Det er en realitetsbevegelse –
i denne uken gjennomlever Jesus mange
av sidene ved det å være menneske.
Derfor er det så sterkt at kjærligheten
viser seg så overmåte stor – Jesus reises
opp på påskedag! Død, fortvilelse og
rådvillhet vendes til liv, håp og glede!
Påsken står i kjærlighetens og nådens
tegn – og Jesus kommer oss i møte med
å si: «Frykt ikke!». Disse to enkle ordene
som det er så godt å høre!
Årets reformasjonsjubileum gir
anledning til å reflektere over det som
har vært – men det er like viktig å se
fremover. Arven fra reformasjonen, om
betydningen av nåde er like aktuelt i
dag som den gang. Vi trenger alle nåde
– samme hvor vi er i verden og samme
hvem vi er. Nåden er gratis – gitt oss
alle gjennom Jesus Kristus. Påsken er
det sterkeste vitnesbyrdet – et nådens
tegn.
Så la oss være nådige med hverandre
denne høytiden! Ved å se på hverandre
gjennom linsene av nåde kan vi skape
gode øyeblikk, for ofte er det faktisk
ikke mer som skal til!
Velsignet høytid!
Solveig Fiske
biskop
Temakveld for fordypning og fellesskap,
Vang kirkestue
Prest Yohannes Mekonnen Shanka innleder til gruppe-samtaler.
Enkel servering.
26.04. kl. 19.00 Skriften alene
24.05. kl. 19.00 Nåden alene
REDAKTØREN – 3
Redaktørens spalte:
Kirken går fra det ene jubileet til det andre
Sist år var det domkirkens 150-års jubileum.
Se omtale av jubileumsgudstjenesten på s. 1617. Her bare et lite spørsmål. Noen dager etter
den flotte feiringen 18. desember fikk jeg et
spørsmål fra en som var til stede: Hvor var
barna / ungdommen? Jeg ble delvis svar
skyldig, men:
1. Fem konfirmanter gjorde en fin innsats med
de oppgavene de var blitt tildelt: Kors- og
lysbærere, de samlet inn takkofferet og
sikkert andre oppgaver som en uoppmerksom skribent ikke så.
2. Som medieverdenens eneste utsendte til
jubileumsgudstjeneste (hvor var HA og
HD????), satt Kirkebladets utsendte på
bakerste benk. På gulvet ved siden av lå en
baby som stort sett var stille og rolig det
meste av gudstjenesten.
Men hvor var menighetens andre barn og
ungdommer? Det hadde jeg ikke svar på.
Reformasjonsjubileum
Det er 500 år siden reformasjonen startet.
Martin Luther så behov for endringer i datidens kirke og ifølge tradisjonen slo han opp
sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i
Tyskland. Dette fikk store konsekvenser for
Luther selv. Men i jubileumsåret skal vi tenke
på innhold og hvilken betydning det fikk for
kirken. Derfor er tema for jubileet NÅDE. Det
konkretiseres i tre undertema: "Frelsen er ikke
til salgs", "Mennesker er ikke til salgs" og
"Skaperverket er ikke til salgs".
Kjernen i reformasjonen er at mennesker blir
rettferdige for Gud ene og alene på grunn av
Guds nåde, slik den blir gitt oss gjennom Jesus
Kristus, Bibelen og troen. Den som har tatt
imot Guds nåde, er fri til å elske og tjene sin
neste, fri til å leve som et ansvarlig menneske i
samfunnet og fri til å være en god forvalter av
skaperverket.
Kåre Skagestad
TELEFONER
Sentralbord, kl. 10.00 – 14.00: 62 56 37 50
E-post: [email protected]
Kirkeverge Daniel Flugstad: 62 56 37 52
Kirkevergens kontor,
Anne Mette de Flon: 62 56 37 51
Driftsleder Tommy Johansen:
62 56 37 70 / 916 73 582
Menighetsleder Eli Brekne: 62 56 37 56
Diakon Siv Leirvik-Engevik: 93 04 72 43
Vang menighet
Kirkekontoret: 62 56 37 71
Sokneprest Irmelin Grimstad Bonden:
62 56 37 72 / 994 27 250
Leder Vang menighetsråd, Inger Marie
Steinsland Fæster: 909 67 697
Hamar menighet
Sokneprest Per Erik Stave Engdal:
62 56 37 61 / 414 21 856
Leder Hamar menighetsråd, Solveig Seem:
924 50 458
Redaksjonskomite for kirkebladet:
May-Hilde Hoelstad, Terje Gloppen,
Håkon Solvang, Solveig Byberg Flenvold,
Geir Bjørnar Smebye og
Kåre Skagestad (redaktør).
Bladets adresse er
[email protected] – Tlf 958 50 526
eller [email protected]
Produksjon: Printex Trykkeri, Hamar
Ønsker du å støtte Kirkens
SOS i Hedmark
og Oppland?
Send SMS til 2160 med
kodeord Alltid 3.
Takk for ditt bidrag på kr 150,til vårt viktige arbeid!
For mer informasjon:
www.kirkens-sos.no/ho
Innleveringsfrist til neste nr.:
2. mai 2017
4 – NYTT OM REDAKSJONEN:
TAKK, JENNY
Litt før jul fikk vi beskjed
om at Jenny Solveig
Aasbakk har funnet det
riktig å trekke seg fra
redaksjonskomiteen for
Kirkebladet. Gjennom
ca. 10 år har hun vært
med i redaksjonen først for Vang
Menighetsblad og de siste årene for
Kirkebladet for Vang og Hamar. Hun har
med sin kreativitet og interesse tilført
bladet allsidig og stor mengde stoff. Hun
har særlig hatt ønske om å bidra med
stoff for barn, men hun har også bidratt
med artikler som noe eldre lesere har hatt
glede av.
Fra redaksjonen vil vi takke deg, Jenny,
for trofast innsats for bladet gjennom alle
disse årene. En ting til: når inspirasjonen
kommer over deg og du ikke klarer å stå
imot, ja, da vet du adressen til Kirkebladet.
VELKOMMEN,
MAY-HILDE
Da Jenny trakk seg, var vi på leting etter
en erstatter. May-Hilde
Hoelstad takket ja da
hun fikk spørsmålet.
Hun sier om seg selv:
«Jeg er gift og har to
døtre. Vi er bosatt på
Ridabu, der jeg er oppvokst.
Etter å ha tatt artium
på Hamar katedralskole ble det noen år i
Oslo, der jeg blant annet tok en cand.mag.
i nordisk mellomfag, sosiologi og kriminologi ved universitetet.
Etter å ha jobbet noen år på Fylkesarbeidskontoret for Oslo og Akershus
begynte jeg som språkkonsulent for Norsk
Tekst AS, og deretter som tv-tekster.
Nå har jeg oversatt filmer og tv-program for SDI Media Scandinavia i 20 år, en
jobb jeg trives veldig godt med.
Det var hyggelig å bli spurt om å være
med i redaksjonen for Kirkebladet for
Vang og Hamar. Jeg håper jeg kan gjøre
en god jobb for bladet, som jeg har vært
en flittig leser av fra jeg var barn, da det
het Vang menighetsblad».
Takk for at du ville være med i redaksjonskomiteen. Vi gleder oss til å
samarbeide med deg.
Flere nye medarbeidere
for Kirkebladet
Redaksjonskomiteen har hatt en utfordring som vi ikke har maktet å gripe fatt i
på en god måte. Menighetsrådene har
derfor oppnevnt et økonomiutvalg. Det er
Berit Glesaasen Nyberg fra Hamar og Finn
Haugom fra Vang. Det var en del arbeid
som ikke var fulgt opp og som nå er på
gang. Det gjelder annonser til bladet, både
å følge opp annonsørene som vi allerede
har, men også få nye. Vi håper at dette vil
hjelpe på økonomien slik at Kirkebladet
har en fremtid uten at det skal gå på
bekostning av annet utadrettet arbeid.
Vi vil nok allerede i dette nummeret se en
endring.
Berit er med i Hamar Menighetsråd,
Finn har sittet i Vang menighetsråd og en
periode var han leder av Hamar Kirkelige
Fellesråd. Hjertelig velkommen til samarbeid om Kirkebladet, Berit og Finn.
Kåre Skagestad
Redaktør
JULEKRYBBER / JULESALG – 5
Julekrybber i Kulturhuset
Hamar menighet samarbeider med Hamar Kulturhus i adventstida.
Det har blant annet resultert i utstillingen «Julekrybber fra hele verden» i Passasjen, Kulturhusets 2. etg. Ekteparet Aslaug Sikveland
Haugen og Asbjørn Haugen har i løpet av de siste 20 årene samlet i
alt 350 julekrybber fra 68 forskjellige land.
Mandag 28. november fikk de frammøtte høre historien bak samlingen. Ekteparet startet med julekrybbesamling da de ble prestepar i
Rendalen og gjerne ville ha noe å vise bygdefolket som de inviterte
til advent i prestegården. Samlingen vokste og ble også med til
Ottestad der ekteparet nå er bosatt. De deler med glede sin samling
og julekrybbens historie med publikum, både i Kulturhuset og på
Misjonshuset.
Ida Kristin Lie fra Hamar menighet ønsket velkommen, og Aslaug
og Asbjørn fortalte om hvordan den aller første julekrybben i en stall
i Betlehem for over to tusen år siden på nytt ble feiret av Frans av
Assisi julenatt i 1223 i den lille byen Greccio i Italia. Frans av Assisi
har fått æren av å være «Julekrybbens far». Ryktet om Frans sin
feiring av julemesse med levende dyr og mennesker gjorde dypt inntrykk på alle som var til stede. Paven ba den berømte billedhuggeren
Arnolfo di Cambio skape et kunstverk som illustrerte juleevangeliet.
Den eldste bevarte julekrybben, en marmorkrybbe fra 1300-tallet,
finner vi i Santa Maria Maggiore-kirken i Italia. Til Skandinavia kom
tradisjonen med julekrybber for ca. hundre år siden.
Julekrybbeutstillingen i Kulturhuset ble vist i tre montere første
gang i 2015. I år var samlingen utvidet og vi så krybber fra mange
land. Det er å håpe at dette blir en tradisjon der vi kan se fram til
stadig flere store og små julekrybbekunstverk som hyller Barnet i
krybben.
Bjørg Herberg Gloppen
Julesalg / misjonsmesse
3. desember var det klart julesalg /
misjonsmesse i Storhamar kirke.
Drivkreftene bak julesalget, Marit
Johnsen, Ragnhild Lie og Ida Kristin Lie
med mange medarbeider hadde gjort alt
klart. Hjemmebakt til salg og til kafé ,
gaver til lotteri og åresalg. Men det startet
i kirkerommet der bl.a. noen fra kirkens
barnekor deltok. De som kom opplevde et
sosialt fellesskap og mulighet til å støtte
menighetens misjonsprosjekt i Thailand:
barnehage/førskole/skolefritidsordning
og stipend for skolegang der fattige og
marginaliserte blir prioritert. Resultatet
ble i overkant av 58.000 kroner. Takk til
alle som hadde tatt ansvar og til alle som
var innom og gjorde det til fin dag.
KS.
6 – BARN OG UNGE, TROSOPPLÆRING
”Himmel over livet”
Barn og unge i Hamar og Vang menigheter.
BARNEKOR I VANG OG HAMAR
MENIGHETER
Fra nyttår utvidet vi vårt
barnekortilbud i Vang og
Hamar. Etter at vår dyktige
korleder Hege Torvik
Nielsen sluttet ved juletider, har vi fått Tone Østli
som ny barnekorleder.
Tone er fra Ilseng. Hun har en mastergrad
i utøvende musikk fra UiA, og i 2010 fullførte hun sin Postgraduate diploma ved
Royal College of Music i London. Tone har
også ansvaret for barnekoret knyttet til
Ringsakeroperaen.
Våren 2017 skal korene være med på
Hamar Middelalderfestival i juni, synge på
gudstjenester i kirkene våre, og vi skal ha
en egen vårkonsert.
BARNEKORTILBUDET I VANG:
Korøvelser i Vang kirke på onsdager:
Vang kirkes barnekor 1: Et kortilbud for
barn i alderen 1.-3. trinn. Kl. 17:30-18:05.
Vang kirkes barnekor 2: Et kortilbud for
barn i alderen 4.trinn og oppover.
Kl. 18:15-19:00.
Nils Tore Enget er med som pianist.
BARNEKORTILBUDET I HAMAR:
Korøvelser i Storhamar kirke på
mandager:
Poco a Poco (1.- 3.trinn) kl. 17.30-18.05.
Amabile (4.-trinn og oppover) kl. 18.15 til
19.00.
Gudbrand Aasen er med som pianist.
Velkommen!
Mer informasjon og elektronisk påmelding
finner du på www.kirken-hamar.no.
Konfirmanter fra Vang på leir
53 konfirmanter, 5 fjorårskonfirmanter og
5 ledere reiste i februar til Lillehammer og
Håkons hall på konfirmantweekend. Det
ble en fin opplevelse. På bildet ser vi en
glad og sliten gjeng, klar for hjemreise.
Sammen med 900 andre konfirmanter
hadde Vang-konfirmantene aktiviteter,
gruppesamlinger, undervisning, fellessang og underholdning. Det begynte med
tenning av konfirmantilden i Lysgårdsbakken. Søndag var det tv-overført
gudstjeneste med biskop Solveig Fiske
i Håkons hall. Det går nå rykter om
salmesyngende 15-åringer i korridorene
på Ener ungdomsskole.
BARN OG UNGE, TROSOPPLÆRING – 7
Myldremandag Storhamar
Myldremandag i Storhamar kirke har blitt en
dag med masse aktiviteter og glade sangbarn! Nå har vi et ønske om å utvikle denne
mandagen ved å få med enda flere! Siste
mandag i april (24.04.) og i mai (29.05) inviterer vi store og små på vanlig norsk middag og
dessert kl. 16.00 – 17.30. (Kr 50,- pr. pers, og
100,- for familie). Påmelding til 930 47 243
(sms) innen kl. 12.00 samme dag.
Vi ønsker at alle som vil spise sammen skal få
mulighet til det, på tvers av alder og kultur.
Hvis dette blir bra, ønsker vi å fortsette etter
sommeren og da trenger vi frivillige til å
hjelpe til med å lage mat, dekke bord og
vaske opp. Dette er en veldig hyggelig frivillig
aktivitet å være med på. Marianne (kirketjener) og Siv (diakon)er tilstede hele tiden,
og handler inn og hjelper til!
Vi ønsker å ha deg med for å utvikle dette!
Ivrig barneklubb
møtes annenhver onsdag i Kirkestua i Vang til hobbyaktiviteter, matlaging,
lek, spill, bibelfortelling og sang.
Plan for våren: 22.03., 05.04., 19.04., 03.05., og 10.05. Den 05.04. er det
basar, som er åpen for alle, med loddsalg, servering, andakt av Marte
Sameien, sang av barna.
Kirken søker
hemmelige agenter!
KIRKEROTTENE LAGER
ROTTETEATER
Storhamar kirke
Mandag 27. mars kl. 18.00
Servering av pøler og kaker
i menighetsalen fra kl. 17.00.
Pris: Voksne kr. 50,Barn kr. 30,Forestillingen passer
godt for hele familien.
Alle er VELKOMMEN.
Er du 3.-klassing
i Hamar eller
Vang?
Liker du gåter,
mysterier og
spenning?
Bli med på Tårnagenthelg i
Hamar: 8. - 9. april
Vang: 22. - 23. april
Påmelding: www.kirken-hamar.no
8 – BARN OG UNGE, TROSOPPLÆRING
”Kirka mi”
Maria budskapsdag med 7-åringene i Vang
Torsdag 23. mars inviteres alle 7-åringer i
Vang sogn til Øvre Vang kirke kl. 16.3018.00. Der blir det først grilling for hele
familien på parkeringen ved samfunnshuset,
og så samling i kirken med forberedelse til
Maria budskapsdag. Søndag den 26. kl.
11.00 medvirker 7-åringene i gudstjenesten
i Øvre Vang kirke. Hva passer vel bedre enn
å feire Maria budskapsdag der, med det
flotte alterbildet av Maria og barnet?
I september var det skolestartgudstjeneste i
kirkene, nå håper vi å møte førsteklassingene igjen til lek, sang, fortelling og aktiviteter, sammen i kirken. Trosopplæringen i
Hamar og Vang menigheter har som mål at
barna hvert år skal få et møte med kirken
og lære om hva som skjer der. For 7-åringene i Vang er det feiringen av Maria budskapsdag som er møtepunktet. 7-åringer
skal ha fått invitasjon i posten. For påmelding se hjemmesiden for Den norske
kirke i Hamar.
Irmelin Bonden
Dugnad på kirkegården 2017
• VANG KIRKEGÅRD
Onsdag 19.april
• HAMAR KIRKEGÅRD
Torsdag 21.april
• HOL GRAVLUND
Onsdag 26.april
• ØVRE VANG KIRKEGÅRD
Torsdag 27.april
Kom når det passer mellom klokken 09.00
og 18.00. (Kom og gå når du vil).
Vi skal sørge for kaffe og ”litt å bite ti”
Vel møtt til innsats!
Hamar kirkelige fellesråd
Driftsavdelingen
BARN OG UNGE, TROSOPPLÆRING – 9
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2017:
4. april
Konfirmanter, unge og voksne kommer på
dørene for å samle inn penger til Kirkens
Nødhjelps arbeid med å skaffe rent vann.
Ja, vi elsker dette vannet
– Vannet smaker mye bedre, og klærne er
mye renere enn før, sier Richard Wilson,
før han tar en ny slurk av vannet fra
landsbyens nye brønn. Nå er livet enklere,
friskere og morsommere for Wilson.
tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire kanner
med vann skal fraktes fra brønnen og
hjem, og når kannene er fulle, er vekten på
80 kilo. Det er god trim for en 13-åring,
kanskje litt for mye av det gode, tenker
mange. Men vann må familien ha.
Den gode nyheten er altså at det nylig
har skjedd endringer i landsbyen Ikonda i
Tanzania, der Wilson bor. I landsbyen har
flere brønnbyggere fått opplæring, og en
ny brønn er på plass. Den har gjort køen
ved brønnen kortere og vannet renere.
Sykdommer som diaré og urinveisinfeksjon
er det også mye mindre av.
Bli en brønnbygger du også, ved å støtte
aksjonen og ved å bli med som
bøssebærer!
Vi trenger bøssebærere og sjåfører til
fasteaksjonen den 4. april.
Før kunne Wilson bruke mange timer på å
hente vann til familien. Køen ved brønnen
kunne være lang, og for hvert minutt med
venting ble det ett minutt mindre med fotballspilling sammen med vennene.
For en 13 år gammel gutt er det hardt å
akseptere.
Men vann må familien til Wilson ha, og
å skaffe vann er hans ansvar. Og det er et
• Kontakt oss dersom du kan være med:
Tlf. 62 52 37 50/e-post:
[email protected]
• Møt opp i Storhamar kirke kl. 16.30,
Kirkestua i Vang eller på Lunden skole
kl. 17.00
Send GAVE på sms til 2426 (200kr) Vipps
eller MobilePay til 2426, eller benytt
kontonummer 1594 22 87493.
Korrupsjon
Hver gang vi tar imot en bestikkelse, ødelegger vi hjertene våre,
personligheten vår og landet vårt.
Pave Frans på en av sine reiser.
10 – KONFIRMASJON
Konfirmasjon
Storhamar kirke lørdag 6. mai
Kl. 9.30:
Lasse Sterud
Rina Pettersbakken
Amalie Skarseth
Sebastian Lie
Victoria Holm
Sigurd Wikstrøm
Marie Kjølhamar Hanserud
Mia Aas
Sondre Robøle Lien
Simon Snildal
Kl. 11.15:
Oskar Kjølle Slette
Kaisa Neby Kjeverud
Vegard Anmarkrud
Jenny Kristine Indahl
Julie Johnsen
Ådne Aas Hansen
Jeppe Lauritzen
Hanne Rytterager Oliversen
Sara Dayanandan Andersen
Carolina Emilie Johannessen Aracena
Frida Sandvold-Ertsås
Tobias Vermund
Sigurd Aspen Løkken
Jorunn Phoebe Obytz
Tiril Veslum Hansen
Ella Gjersøe Vevang
Markus Bergum Martinsen
Kl. 13.00:
Kristian Manstad
Sigurd Bergsjø
Paul Kedir Granerud
Amanda Sveen Orskaug
Emma Wolsgaard
Emilie Grande
Dina Emilie Dalsrud Amble
Thomas Borza
Siri Øien Lillemoen
Kasper Rønningstad Sørensen
Emilie Granum Skaarseth
Elisabeth Gravem Hanstad
Anna Lotten Nilsen
Noah Haile Isayas
Ingrid Ophus Eriksen
Hedda Stenberg
Kaia Kristine Edvardsen
Kl. 14.45:
Harald Eide Holstad
Hedda Bjørlo
Peter Strøm Breke
Sondre Tusvik
Erik John Hedberg Fjerdingstad
Sander Woxen Kolås
Ingrid Louise Holter
Emma Gundersen Hoel
Martin Haugen Nymoen
Mari Skyberg Lie
Markus Abrahamsen
Anders Vangsgraven Stubberud
Marie Pettersen Olstad
Ola Klefsås
Simen Risheim
Storhamar kirke søndag 7. mai
Kl. 11.00:
Erle Holmsen
Susanne Liberg Amundsen
Sander Barmoen Andersen
Teodor Experance Nielsen
Markus Barkald Kulstad
Celine Børresen
Tuva Johansen
Ylva Pedersen Torgerhagen
KONFIRMASJON – 11
Konfirmasjon forts.
Emil Benjaminsen
Sondre Mikkelsen Østvold
Sigrid Marie Jenssen
Hamar domkirke lørdag 13. mai
Kl. 10.30:
Anna Ørbeck
Emil Oskar Otnæs
Nora Sophie Mansur
Åse Olivia Moe Ljødal
Marie Randen
Hanne Moe Sveen
Tonje Katrin Bakken
Sigrid Marie Nordby Madslangrud
Jonathan Seierstad
Jonas Jensen Gihlemoen
Vanja Marie Langberget Waldal
Kl. 12.15:
Marte Haug Byrøygard
Silje Lilleengen Bergan
Seline Holm Kvarstad
Hedda Lie Nordahl-Hagen
Ferdinand Hval Egeberg
Nora Johanna Serholt Jensen
Martin Hoel
Sverre Mikkelsen Olsbyengen
Nora Synnøve Rønningstad Nilsen
Leah Ragnhild Silk Husom
Ole Martin Haugli
Thea Wold Østmoen
Selma Kjos
Marius Amundsen Ulla
Mathias Nilsen Hjemsæter
Martinus Toth Blindheim
Kl.14.00:
Andreas Brenden Holmen
Seline Holm Kvarstad
Heidi Akselsen
Kenneth Haavie Strømsrud
Carmen Sofie Abrante
Herman Ånberg
Håvard Olstad
Hedda Elisabeth Gjerstad
Håkon Kjendlie
Marthe Flengsrud
Lotte Tveter Bye
Mia Kristiansen
Herman Dromsrud Ross
Hamar domkirke søndag 14. mai
kl. 11.00:
Martine Nerhagen Larsen
Håvard Kolseth Stensrud
Eline Bergerud
Sandra Hovind Persson
Hanna Huuse
Nicolai Pedersen
Charlotte Johansson Frydenlund
Martin Sommervold Stubberud
Carl Stevens Waage
Joakim Frank Knutzen
Jonathan Børdahl
Malin Kveen Andreassen
Oda Evenstad
Julie Haug Utkilen
NB NB! Det kan bli endringer på denne
oversikten. Endelig liste kommer i Hamar
Arbeiderblad like før konfirmasjonen.
Konfirmantene i Vang presenteres i neste nr. i månedsskiftet mai/juni.
12 – FLINKE KONFIRMANTER / ÅPEN DÅPSDAG
Flinke konfirmanter
Jeg var på samtalegudstjenesten i Vang
kirke i dag (22. mai 2016) og gikk ut av
kirken med en følelse av å ha opplevd noe
genuint viktig. Det var et sammendrag av
min kristne tro, og jeg var full av takknemlighet til Gud og til alle deltakerne.
Den kristne tro ble stor, fornyet og virkelig
for meg. Min egen konfirmasjon med overhøring (som det het den gang) ligger langt
tilbake i tiden, og dette var noe helt annet
og givende for både deltakere (vil jeg tro)
og tilhørere.
Jeg tror ikke det var noen konfirmanter
som ikke var delaktig i det som skjedde i
kirken i dag. Det hele var regissert for dem i
detalj og for meg så det ut som alt gikk
etter planen. Takk til dere alle.
Så står det jo alltid noen flinke regissører
bak – Iver Mosvold, Irmelin Bonden og Nils
Tore Enget. Takk til dere også for bruk av
konfirmantene slik dere gjorde. En ting
savnet jeg – en forsangergruppe. Der jeg
satt i kirken var det vanskelig å høre at
andre enn meg sang.
Jeg savnet også mange av de faste kirkegjengerne. De hadde hjulpet på salmesangen, tror jeg. Min egen vurdering i forkant
var at en samtalegudstjeneste med konfirmantene ikke ville være så givende. Slik kan
kanskje også andre tenke. Det var en dårlig
vurdering fra min side, har jeg nå erfart. Jeg
unner mange andre å oppleve det jeg opplevde i dag.
Marit Hagen
Åpen dåpsdag i Vang kirke
«Dåp, nei, det ble aldri
slik at jeg ble døpt»
eller «Nei, det det blir
så mye styr, så det
orker vi ikke». Kjenner
du deg igjen i dette,
eller du har kanskje en
annen grunn for at
dåpen ble utsatt. Nå ønsker Vang menighet å tilby en åpen dåpsdag. Det betyr en
dåpsgudstjeneste på en lørdag for alle
som ønsker dåp. Åpen dåpsdag blir lørdag
29. april kl. 15.00 i Vang kirke. Med påfølgende enkelt måltid i Kirkestua like ved.
Det vil bli en enkel markering i
Kirkestua med suppe og kaffe for dem
som ikke har lyst til å lage selskap selv,
men gjerne vil glede seg over dåpen sammen med noen andre. Vi tar imot mennesker i alle aldre til dåp denne dagen.
For å gjøre avtale om dåp, ber vi om at
dere tar kontakt med kirkekontoret enten
pr. telefon 62563771 eller e-post:
[email protected] Vi gjør
oppmerksom på at dere ikke kan melde
på til dåp via hjemmesidene våre uten å
ha vært i kontakt med oss først.
Irmelin Bonden
Det lille miljøhjørnet:
VÆR SÅ SNILL:
Ikke kast plast – selv ikke de minste
bitene - i naturen, verken på innsjø,
i elever eller på sjøen, på fjellet
eller i skogen og heller ikke i byens
gater. TAKK!
ANNONSER – 13
Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus.
Bjørgedalen og Brynsåsen
Dine lokale elektrikere
62 53 69 70, 91 80 80 38, e-post: [email protected]
Strandgt. 33, 2317 Hamar
Mob. 917 47 779
Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU
Tlf. 62 53 64 50
Telefon 62 52 94 21
Telefax 62 53 44 42
[email protected]
www.gullsmedborke.no
2317 HAMAR. Tlf. 62 54 08 40
Byggmester
Einar Kristiansen AS
Furnesveien 129, 2318 Hamar
tlf. 62 52 38 84
NYBYGG – REPARASJONER – TAKTEKKING
Hamar
Begravelsesbyrå A/S
(Jacobsen)
Todderudvegen 46, 2322 Ridabu.Tlf.: 62 52 17 12
KAY GARTNERI
Blomster til alle anledninger. Tlf. 62 59 52 52
Parkgt 24 - 2317 Hamar
62 54 04 30
www.hamarbegravelse.no
Stormyrvn. 9, 2315 Hamar. Tlf. 62 51 24 00
Tlf: 62 52 14 92 – www.printex.no
Ordner alt ved kremasjoner
og begravelser
SPAR SANNERUD
Ferskvarebutikken i Furnesveien
14 – DIAKONI / SALIG ER TØRSTEN
Hvordan er det å ha en av sine kjære
på institusjon? Intervju med Bente Hovelstuen
Hun har faren sin Erling Peder 87 år på
Prestrud, avd. 3. Der har han vært i litt over
1 år.
Hvordan var det før han kom dit?
Det var en veldig vanskelig periode både
for far og for hans nærmeste. Vi var engstelige særlig når telefonen ringte. Er det
hjemmesykepleien og hva har skjedd nå?
En periode var det ut og inn på avlastning,
eller på sykehus med lungebetennelse. Vi
søkte om sykehjemsplass, i samråd med
ham, og han fikk plass på Prestrud. Han var
hjemme en tur etter å ha bodd på Prestrud
en stund, men sa: «her (hjemme) vil jeg
ikke være»
Hvordan opplever han å bo på sykehjem?
Det er som å bo på hotell, synes han, aldri
hatt det så fint. Men dyrt er det!
Han koser seg fælt og tuller mye med pleierne. Det er stadig noe som skjer, og han
opplever så mye. Som kino, kulturhuset,
andakter, domkirkeodden og for ikke å
glemme krokvelder. Han har alltid noen å
prate med. Han spiser alltid sammen med
de andre, og isolerer seg ikke som noen
andre gjør. Maten er jo et kapittel for seg.
Den er så god og variert, og han har spist
mye som han aldri før har spist, for eksempel pizza.
Hvordan opplever du Prestrud?
Vi har ingenting å klage på! De er så hyggelige når vi kommer, og ser de oss ikke,
kommer de innom for å se til far etter en
stund. Da er det alltid tilbud om kaffe.
Vi får alltid tilbakemeldinger hvis det er
noe, da ringer de oss. Og det beste er at
han har blitt mye bedre, med riktige medisiner og trygge rammer rundt seg. Han blir
gjerne med oss ut på en svensketur eller en
familiemiddag. Nå har vi så god samvittighet, og vi kan slappe av og vet han har det
godt, avslutter Bente.
Siv Leirvik-Engevik
LØRDAG 1. april 2017:
Salig er tørsten
– en praksisdag for det indre livet
Det begynner å ligne en bønn
– veier til slitesterk praksis
Andre verksteder:
«Sentrerende bønn» ved Liv Hegle
«Tilbakeblikket» ved Asle Finnseth
«Vanens makt» ved Stian Kilde Aarebrot
Hovedforedrag ved
Peter Halldorf,
pastor, retreatleder
og forfatter.
Sted: Hovedforedraget blir i Filadelfia, verksteder blir i Filadelfia, Metodistkirken og
Hamar frikirke, den avsluttende nattverdsgudstjenesten blir i Hamar domkirke.
Tidspunkt: Lørdag 1. april kl 09.30 - 16.45
Påmelding på checkin.no
ULABRAND 70 ÅR / ANNONSE – 15
Ulabrand 70 år!
Mandag 12. desember feiret foreningen
Ulabrand 70 år i Storhamar kirke.
Foreningen er en del av den organisasjonen som i dag heter «Sjømannskirken
– Norsk kirke i utlandet». Slike lokale
foreninger er svært viktige for organisasjonen gjennom å spre informasjon og
kunnskap om virksomheten og ikke minst
bidra i økonomien.
19. mars 1946 startet denne foreningen
etter initiativ av frøken Ingrid Granerud,
og i grunnlagsdokumentet står det at det
er en forening «for yrkeskvinner og liknende». Etter hvert er selvsagt også menn
kommet med!
I tillegg til en jubileumsorientering med
historiske glimt, ledet av tidligere leder
Sverre Gaarden og dagens leder Nils
Kristian Lie, orienterte Bente og Johs
Sverre Gaarden, Bente og Johs Fjellseth og
Nils Kristian Lie. Foto: Helene Landheim.
Fjellseth fra sine pensjonistoppdrag i
Rotterdam, på Kypros og i Houston. De la
bl.a. vekt på at Sjømannskirken i dag
mange steder ikke lenger har så mye
arbeid for sjøfolk, mens arbeidet for alle
nordmenn som oppholder seg i kortere
eller lengre tid i utlandet øker år for år.
Det ble også tid til hilsninger i tillegg til
den sedvanlige bevertningen.
gbs
16 – DOMKIRKEN 150 ÅR
Domkirken 150 år
Hva føler du i dag? På dette spørsmålet
nølte ikke biskop Solveig Fiske like før
inngangsprosesjonen skulle gå inn i
kirken til jubileumsgudstjeneste på 4.
søndag i advent: TAKKNEMLIGHET.
Det var nok det mange i den gudstjenestefeirende menigheten tenkte.
Takk for kirken som har stått i sentrum av
Hamar og «våket over byen» slik leder i
menighetsrådet (MR), Solveig Seem,
uttrykte det da hun ønsket velkommen til
kirkekaffe på Misjonshuset litt senere.
15. desember 1866 ringte kirkens klokker
for første gang Hamars befolkning inn til
gudstjeneste. De samme klokkene har
fortsatt med å kalle til kirke. På den ene
klokken står: «Jeg kaller Hamars befolkning til messe». KOM, KOM!
Mange deltok i gudstjenesten: Hamar
Domkor og en gruppe blåsere, samt en
gruppe konfirmanter som ledet prosesjonen inn i kirken og også deltok på annen
måte. Menighetens prester var alle med
ved siden av biskop og domprost.
Prekenteksten var Marias lovsang.
Lovsangen kom etter at Maria var kommet på besøk til sin slektning Elisabeth
(mor til døperen Johannes). Maria så det
store som var i ferd med å skje etter at
hun hadde fått høre at hun skulle bli mor
til frelseren, noe nytt skulle skje.
Biskopen nevnte at det i Marias lovsang
bl.a. står
Han støtte herskere ned fra tronen og
løftet opp de lave.
Han mettet de sultne med gode gaver,
men sendte de rike tomhendte fra seg.
«Han løftet opp de lave». Jesus, Maria og
Josef var selv flyktninger. De dro til Egypt
for å berge livet til det lille barnet. Også i
dag er verden full av flykninger.
Kirkerommet er et rom til fellesskap, til
refleksjon, til møte med Gud gjennom
ordet, bønn, dåp og nattverd.
Kirkekaffe
Leder i Hamar menighetsråd ønsket velkommen og nevnte at nå står menigheten foran
en stor utfordring med å få nytt orgel. Knut
Fangberget hilste fra Hamar kommune og
mente at kommunen var positive til å bidra
til nytt orgel. Videre sa han bl.a.:
«Domkirken er det viktigste felles rommet
for glede og sorg for byens befolkning. Et
sted for håp. Vi har sett det når det virkelig
har stormet. Det gir menneskene trygghet,
ro og retning.»
Leder i Hamar bispedømmeråd, Gunhild
Tomter Alstad, nevnte viktigheten av å se
bakover ved et jubileum, men også framover, og hun ønsket at domkirken også i
tiden som kommer kan være en kirke for
folket i byen.
Fylkesmannen i Oppland, Sigurd
Tremoen, hilste fra fylkene. Som flere andre
DOMKIRKEN 150 ÅR – 17
Inviterte gjester: Leder
i bispedømmerådet,
Gunhild Tomter Alstad,
varaordfører i Hamar,
Knut Fangberget,
biskop Solveig Fiske,
Fylkesmann Sigurd
Tremoen med frue,
Ingvild Storesund.
takket han for en fin gudstjeneste med
musikk og ord. Det er fint når kirken utfordrer på et godt verdigrunnlag. Så nevnte
han at noen vil bygge murer, mens andre vil
bygge broer. Kirken kan være med å bygge
broer i verden. Han avsluttet med å lese
Rolf Jakobsens dikt «Broenes skjønnhet».
Domprost, Leif Jørn Hvidsten, takket og
avsluttet rekken av hilsener med bl.a. å si at
størrelsen ikke er det viktigste. (Hamar
domkirke er landets minste domkirke.)
Innholdet er det som skaper kirken og gjør
den levende.
Biskop Solveig Fiske om domkirken
Takknemlighet, sa biskopen før hun gikk
inn til jubileumsgudstjenesten om hva hun
følte og tenkte om domkirken. I sin hilsen
på Misjonshuset sa hun bl.a.: «Domkirken
betyr mye for meg når jeg er fri og kan
sitte i kirkebenken». Hun nevnte tre opplevelser som hadde vært viktige og gode
opplevelser for henne:
1. Da det var den siste gudstjenesten
biskop Georg Hille hadde første påskedag 1993. Han formidlet påskebudskapet slik at hun opplevde nærmest
at bildene på altertavla levde.
2. Ved Rosemarie Køhns vigsling til biskop
på Kristi himmelfartsdag 20. mai 1993.
Det var en sterk opplevelse av å være
med på noe historisk for Den norske
kirke nettopp i Hamar domkirke denne
dagen ved at en kvinne ble vigslet til
biskop. En opplevelse og erfaring av at
nå skjer det noe stort ved at likeverd og
likestilling ble synlig også i kirkens
lederskap.
3. Den tredje opplevelsen er mer privat.
"Det var stort og fint da vårt første
barnebarn, Orvar, ble døpt i domkirken", sier biskopen.
Kåre Skagestad
18 – BETALING / MISJONSBØSSE / VANG MENIGHETS ÅRSMØTE
Betaling for Kirkebladet
Takk til alle som støtter bladet økonomisk slik at det er mulig å dele det med
alle i Hamar kommune!
Frivillig kontingent er kr. 100,-. Gaver utover det mottas med stor takk!
Du kan betale til bladet slik:
Bruk konto nummer 1822 46 49629, KID 80134931077812.
Bladets adresse:
Kirkebladet, Hamar Kirkelige fellesråd, Postboks 4063, 2306 Hamar
mCash kan benyttes slik: Søk opp Hamar menighet, Vang kirke eller Øvre Vang
kirke. (Utsalgssteder i menyen)
Misjonsbøsse
For en tid siden fikk leder
i Hamar Misjonsforening,
Nils Kristian Lie, overrakt
et klenodium. Jofrid og
Gudmund Wien hadde
tatt vare på en misjonsbøsse som hadde vært
brukt i Stafsberg
Misjonsforening gjennom lang tid. Det er
uvisst når den ble tatt i bruk, men
Gudmund (91 år) vet at den ble brukt da
hans mor var med i foreningen. (Gudmund
Wien døde kun kort tid etter at han hadde
levert misjonsbøssen videre).
Undertegnede husker også bøssen som
ble sendt rundt på møtene når foreningen
var samlet til samtale om og bønn for
misjon, til andakt, til sang og til hyggelig
fellesskap. Hvor mye penger som har
havnet i bøssen, vil vi nok aldri få vite. Så
kan vi undres på hva innholdet har gjort:
Det har brakt lys og glede til mennesker,
det har brakt Ordet om Jesus videre
ut i verden.
Misjonsbøssen er et klenodium som
fortjener å bli tatt vare på.
KS
Vang menighets årsmøte
• Fokus på frivillig tjeneste i
menigheten
• Sang ved Tone Østlie
• Allsang og musikkinnslag
• Vanlige årsmøtesaker
• Enkel bevertning
Kirkestua ved Vang kirke
Torsdag 23. mars kl. 18.30
VELKOMMEN
MISJONSGUDSTJENESTE – 19
Misjonsgudstjeneste i Vang kirke
22. januar
Har du hørt om Wycliffe?
En tilsynelatende vanlig 3. søndag i
åpenbaringstiden, gudstjeneste med dåp,
prest, kateket og gjestetaler, Sigmund
Evensen.
Rundt i de store vinduspostene i kirka
ligger det et stort utvalg av bibler, nytestamenter og salmebøker. Vi feirer
Bibelselskapet 200 år, Martin Luther 500
år.
Wycliffe er en internasjonal organisasjon som organiserer ca. 80 % av all
bibeloversettelse i verden.
Denne søndagen var vi heldige som
hadde med oss Ingjerd og Sigmund
Evensen, som har bodd og jobba med
språk og oversettelse i Bonenepi, Papua
Ny-Guinea. Boken «De skjulte ordene» av
Sigmund Evensen forteller om en spennende tid blant umanakainafolket.
Å få Bibelen oversatt til sitt eget språk
er noe av det viktigste som har skjedd og
som skjer i 2017. Ikke bare oversettelse,
men også lage et skriftspråk der det kun er
muntlig. Det krever ofte mange års arbeid.
Bibelselskapet er store på trykking og
utgivelse.
Over 2000 år gamle tekster oversettes
til stadig flere språk slik at folkegrupper
kan lese Bibelen på sitt eget språk. Av ca.
7000 forskjellige språk mangler fremdeles
ca. 4000 sin egen oversettelse.
Vi i Norge tar det som en selvfølge å
lese Bibelen på norsk. Wycliffe har en
visjon at innen år 2025 skal oversettelse
være i gang for alle språk der det er behov!
Bibelen er verdens desidert mest oversatte bok, og målet er å nå ut til alle folkegrupper i verden med det glade og frigjørende budskapet.
Det må pløyes, harves og såes før en
kan høste. Bibeloversettelse og oppgaven
med et nytt skriftspråk er alt arbeidet som
må gjøres før en kan høste!
Takk for en flott gudstjeneste med
kirkekaffe og en kort presentasjon av
Wycliffes arbeid. Se gjerne på: wycliffe.no
Håkon S
Fattigdom
Dette er kirken jeg vil ha: En fattig kirke for de fattige.
Pave Frans som i 2014 gav bort 400 soveposer til hjemløse i Roma
på bursdagen sin
20 – FRIVILLIGHET
Ulønnede medarbeidere
Kirkebladet har fått en hilsen fra en av
mange frivillige hjelpere i Storhamar kirke.
De frivillige er en nødvendig ressurs som vi
vil få stor bruk for også i tiden som kommer.
FRIVILLIG I STORHAMAR KIRKE
Som frivillig i Storhamar kirke opplever man
masse hygge og kos og uvante oppgaver.
Da jeg begynte her for ca. 8 år siden, så
stod jeg jo på trappene til noe helt ukjent
for meg.
Spennende for meg som hadde vært ufør
i mange år. Hva innebar dette?
Jo, alt fra snekring, støvsuging, vask, matlaging, servering osv. Og til og med messer.
For 8 år siden var jeg hos domprost emeritus Ole Elias Holck og spurte om vi kunne
lage «messe for verdighet», og sånn ble det.
Og så kom domprost emeritus Ole Elias
Holck til meg og lurte på om jeg ville være
med å arrangere julemesse i Domen.
Så arbeidsoppgaver er varierte og lærerike.
Så kom min kjæreste Bjørn inn i bildet,
og nå er vi faste juletrepyntere- og ut-
Ragnhild og Bjørn sørger for at juletreet i
Storhamar kirke får både engler og annen
pynt.
kastere. Og vi har det hyggelig og vet å kose
oss i arbeidet.
Gode hilsener fra Ragnhild Jonea Nøttestad,
som varmt anbefaler å være frivillig i kirken.
PS: I Storhamar kirke er det hengt opp en
bildeserie fra årets jul som viser at vi har
stor glede av denne oppgaven.
90-åring med stort frivillig engasjement i
Vang Menighet
Henriette Busterud Westgaard, også kalt
Vesla, er en av mange trofaste, frivillige
medhjelpere i flere sammenhenger i Vang.
Tirsdag 6. desember ble den spreke 90-
åringen feiret på Kåtorp-kafeen i Vang.
Tidligere og nåværende prester og andre
kirkelig ansatte hadde møtt opp for å
gratulere jubilanten, sammen med øvrige
fremmøtte. Her er Vesla i sitt rette
element: I full sving med å servere og
ønske velkommen til en av de tallrike
samlingene hun har vært med på her siden
oppstart i 1989. Vesla er fortsatt ansatt
som pianist på jevnlige andakter på institusjonene i Vang. Dette har hun drevet med i
flere tiår. Vi gratulerer med den store
dagen som var i november!
Solveig Flenvold
FRIVILLIGHET – 21
FOKUS på de FRIVILLIGE
Alt det dere gjorde mot en av disse mine
minste brødre, det gjorde dere mot meg.
Matt 25.40
6. desember var jeg på Kåtorpkafeen for
første gang. Vi i Vang menighetsråd hadde
bestemt oss for å hylle Vesla Westgård
som akkurat hadde fylt 90 år. Hun har
vært en pådriver i det frivillige arbeidet i
menigheten og ellers i bygda størstedelen
av livet sitt. Og det er med beundring jeg
ser at hun fremdeles er aktiv i styret for
Kåtorpkafeen. Det var en veldig fin stund
vi hadde der, og dette gjorde meg bevisst
på at det finnes flere slike kafeer for eldre,
bl.a. på Vårtun og på Øvre Vang samfunnshus, som alle blir drevet av frivillige.
Jeg er helt sikker på at det ellers rundt om
i Vang eksisterer arbeid for barn, unge,
eldre, syke og ensomme som ikke hadde
vært mulig å få til uten de frivillige.
Mye av kirkas arbeid forutsetter at
frivillige hjelper til. De ansatte kan ikke
være alle steder på en gang og trenger at
noen melder seg som hjelpere. På en
vanlig gudstjeneste kan det ha vært
mange frivillige som har deltatt med forskjellige oppgaver, f.eks. tekstlesing,
blomster til kirka og
kirkekaffe. Noen av
disse ser vi, og noen
jobber "i kulissene".
Mange hjelper
også til med praktisk
arbeid, f. eks. ordning
av duker, konfirmantkapper og annet. Alt
sølvtøyet i kirka har nettopp fått flotte,
håndlagde oppbevaringsposer.
Det foregår mye arbeid for barn og
unge gjennom kirkeåret. Mange av disse
arrangementene forutsetter at frivillige
hjelper til for at de i det hele tatt kan bli
noe av. En del av disse hjelperne er selv
ungdom, og vi ser med glede på at de
"vokser" når de får lov å hjelpe til.
23. mars skal vi ha årsmøte i menigheten. Da vil vi sette fokus på det frivillige arbeidet fordi vi synes det er så viktig.
Jeg vil med dette rette en stor takk til
alle som deltar i frivillig arbeid i kirkene
våre og bygda ellers. Dere trengs!
Inger Marie Fæster
Leder i Vang menighetsråd
Kurs for besøksvenner
• Vi ønsker å gå på besøk til mennesker
som trenger oss, uansett om de bor
hjemme eller på institusjon.
• Det er mange i Hamar og Vang som
ønsker noen å prate med, som sitter
alene hele uka uten nær familie eller
venner. Andre trenger litt hjelp til å
komme ut, for å gå på kafé, eller
ha følge til butikken eller ulike aktiviteter som trim og vaffeltreff, gudstjenester, orgelmeditasjon, yoga,
turer, middag i Storhamar kirke osv.
• På kurs møter du erfarne besøksvenner, og vi tar opp ulike temaer.
• Storhamar 22. april 11.00-13.00 eller
Vang 6. mai 11.00-13.00
Vi trenger hverandre! Blir du en besøksvenn, utvikler det seg ofte til et vennskap,
og du får like mye som du gir!
Ring diakon Siv 930 47 243.
22 – FRIVILLIGHET
Medmenneske til låns...
Home-Start Familiekontakten gir småbarnsfamilier støtte i uka i form av et medmenneske som kommer hjem til dem, helt
frivillig fra både familiens og den frivilliges
side. Ideen er at familien har behov for en
likeverdig person som selv har erfaring
med barn, og som kan dele oppturer og
nedturer.
Familier som kan få hjelp:
Familien har minst ett barn under skolepliktig alder. Det gis støtte i en vanskelig
livssituasjon. En frivillig person kommer
hjem til familien 2-4 timer pr uke i minimum 4 mnd.
Hvordan bli en familiekontakt?
Alle frivillige gjennomfører et forberedelseskurs, med temaer som bl.a. verdier og
holdninger, kommunikasjon, engasjement
og grenser. Etter kurset blir familiekontakten fulgt opp hos familier av koordinator,
og inviteres til temakvelder og sosialt
fellesskap i gruppa frivillige familiekontakter.
Hjelpebehovet i småbarnsfamilier handler ofte om å trenge et medmenneske som
lytter, støtter og oppmuntrer! Å bety «en
forskjell» i andres liv gir mening hos den
frivillige. De gir foreldre bekreftelse på
egen styrke og kompetanse.
Pr. januar 2017 er det 34 Home-Startavdelinger i Norge, og internasjonalt finnes
Home Start i 22 land.
Blir du nysgjerrig og vil vite mer om
dette lavterskeltilbudet som er knyttet til
Hamar helsestasjon, så ikke nøl med å ta
kontakt, - enten du ønsker å bli en familiekontakt - eller du er del av en småbarnsfamilie som tenker at dette lavterskeltilbudet «kan være noe for oss»!
Ta gjerne kontakt med Hamar helsestasjon / koordinator for Home-Start
Familiekontakten: tlf. 915 56 743
Eva Eidem
Koordinator Home-Start Familiekontakten
Hamar. Mob 91 55 67 43 /
[email protected]
SANG, MUSIKK OG KONSERTER – 23
Kirkemusikk i Vang i vår
THE CRUCIFIXION AV JOHN STAINER: Vang kirke søndag 02.04 kl. 19:00.
Vang sangforening og Furneskoret i samarbeid med Vang kirkemusikk tilbyr en flott
påskekonsert i Vang kirke søndag 02.04.
The Crucifixion er et verk for kor, solister,
orgel og publikum skrevet i 1887. Publikum
inviteres til å synge med i koralene i verket,
og det vil bli en kort øvelse med koret og
publikum i forkant av konserten.
Verket omhandler Jesu lidelseshistorie
formidlet i et vakkert, melodiøst tonespråk
hvor solister, kor og forsamling trekkes
med i det store påskedramaet.
Medvirkende er:
Vang sangforening og Furneskoret.
Knut Kristian Mohn – Tenor
Alexander Nohr – Bass
Nils Tore Enget – Orgel
Musikalsk ledelse: Heidi Granlund og
Håvard Forvemo
Billetter selges av kormedlemmene i begge
korene, samt i inngangsdøra på konsertdagen.
Billettpriser: voksne kr 250, honnør/
student kr 200, barn under 12 år gratis.
Det blir også en konsert i Veldre kirke
torsdag 06.04 kl. 19.30.
Ønsker du å annonsere?
Ta kontakt med Solveig Flenvold,
telefon: 62 56 37 71.
E-post:
[email protected]
Annonsepriser pr. år:
• 1/16 side: kr. 2.000,- • 1/8 side:
kr. 3.300,- • 1/4 side: kr. 6.600,-
A lT I G l A S S
Tommelstad Gård, Furnesvn. 133, 2318 Hamar
Tlf. 62 52 39 44 - Døgnvakt
Advokat
Per Anders Løvsletten, M.N.A.
[email protected]
Mobil: + 47 47 81 37 22
Bistår i saker vedrørende skifte,
testament, erstatning og fast eiendom.
Flagstad
Din lokale leverandør
Begravelsesbyrå
• Gravmonumenter
Verdighet, Omsorg, Fagkunnskap
Telefon 625 30200
• Omsliping
• Navntilføying
Ditt lokale begravelsesbyrå.
Furnesveien 77, 2318 Hamar.
www.flagstadbegravelse.no
www.mjosanaturstein.no
Tlf. 62 51 00 33 / Mob. 91 71 74 01
24 – SANG, MUSIKK OG KONSERTER
Konserter i Hamar og Vang 04.03. – 13.05.17
Sted, dato og kl. slett
Vang kirke
4. mars 12.00
Hamar domkirke
4. mars 12.00
Vang kirke
5. mars 19.00
Vang kirke
11. mars 18.00
Hamar domkirke
12. mars 19.00
Vang kirke
19. mars 18.00
Hamar domkirke
21. mars 18.00
Vang kirke
25. mars 12.00
Vang kirke
2. april 19.00
Hamar domkirke
14. april 17.00
Vang kirke
14. april 19.00
Hamar domkirke
15. april 12.00
Vang kirke
22. april 12.00
Artist
Gudbrand Aasen (orgel)
"Spill for galleriet"
Info
En halv times variert orgelmusikk
på galleriet i Vang kirke. Kaffe.
Gratis/kollekt til Vang kirkemusikk.
Tori Årva (fløyte) og Trond
Våge (orgel)
Merete Hagen
Bach-konsert i serien «Bach-solo».
Pianokonsert. Gratis inngang
Hamar gospelkor med Angela Vårkonsert. Billetter kan kjøpes på
Primm og Elsa Harris!
forhånd av medlemmer i Hamar
Gospelkor, eller ved inngangen
fra kl. 17.30. Priser: Voksne: 200/
Ungdommer (8. klasse til 3. kl. på
vgs.): 50/ Barn: Gratis
Lise Fjeldstad, Geir Løvold og «Brev til lyset» - konsert ifbm Nordisk
Kåre Nordstoga
poesifestival/Rolf Jacobsen-dagene
Hedmark Symfoniorkester,
Beethovens 9. symfoni
Collegium Vocale, Hamar
domkor og solister
Hamar janitsjarskoles blåsere Konsert
Kantor Nils Tore Enget
"Spill for galleriet"
En halv times variert orgelmusikk på
galleriet i Vang kirke. Kaffe.
Gratis/kollekt til Vang kirkemusikk.
Vang sangforening, Furneskoret Konsert - The Crucifixion
Kantor Nils Tore Enget
Se egen omtale.
Mari Øyerhagen, sopran
Stabat Mater av Pergolesi er kanskje
Marianne Bye Granheim, alt den mest kjente tonesettingen av
Gudbrand Aasen, orgel
teksten som omhandler Jesu mor
Anna Carlsen Waldingbrett,
ved korset.
barokkcello
Guro Evensen Hjemli (Sopran) Langfredagskonsert «Lecons de tènèog Magnhild Korsvik (Sopran), bres» av den franske barokk-kompoMalu Gabard (Gambe) og Nils nisten Francois Couperin. Tekstene
Tore Enget (Cembalo).
er hentet fra Jeremias’ klagesanger.
Se egen omtale.
Domkantor Trond Våge
Påskekonsert hvor vi får høre Bachs
pasjonskoraler
Organist Nick Elliott
En halvtime med variert orgelmusikk
«Spill for galleriet»
på galleriet i Vang kirke. Kaffe.
Gratis/kollekt til Vang kirkemusikk.
SANG, MUSIKK OG KONSERTER – 25
Konserter i Hamar og Vang fortsettelse
Sted, dato og kl. slett
Hamar domkirke
23. april 18.00
Hamar domkirke
29. april 17.00
Vang kirke
30. april 19.00
Artist
Info
Hamar domkor, Trond Våge m.fl. Innsamlingskonsert nytt orgel
Hamar domkirke
6. mai 12.00
Hamar domkirke
10., 11. og 12. mai
Tori Årva (fløyte) og Trond
Våge (orgel)
An-jazz 2017
Vang kirke
13. mai 12.00
Nils Tore Enget (orgel)
”Spill for galleriet”
Hamar domkirke
21.05. 18.00
Hamar domkor
Guro Hjemli med orkester
Marianne Beate Kielland og
Jan Gunnar Hoff
Konsert i «Bach-solo»-serien hvor vi
får høre Bachs bryllupskantater.
Konsert med nye og eldre Hoff-verk
med tekster av bl.a Hamsun, William
Blake og Hoff selv. Kielland og Hoff
tolker også klassikere som
Barndomsminne fra Nordland
(Blix/Thomsen) og Jerusalem
(Blake/Parry) og gjør egne versjoner
av nordnorske folketoner. Billetter
fås kjøpt v/inngangen.
Konsert i «Bach-solo» serien.
Konserter alle tre kvelder med forskjellige artister. Følg med i lokalavisene.
Sesongens siste «Spill for galleriet» i
Vang kirke. Kaffe. Gratis/kollekt til
Vang kirkemusikk.
Hamar domkor fremfører sitt tysklandsprogram
PÅSKE
Vi mennesker har oppnådd mye og
kommer fortsatt til å gjøre det: Pyramidebygging, månereiser, atomspalting, databehandling, osv. Men en ting ser ut til å
stå fast, hevet over alle tider og all
kunnskap: Døden innhenter oss alle.
Påskens budskap om den oppstandne
Jesus Kristus blir derfor noe som ligger på
et helt annet plan enn hva vi som mennesker kan kontrollere, utvikle og forstå.
Dette er problematisk for mange av oss.
Budskapet utfordrer til en overgivelse
mange moderne mennesker ikke er komfortable med. Men samtidig går vi rett inn
i evangeliets kjerne, hvor Gud griper inn
og viser noe av hvem Han er. En kjærlighetserklæring blir avgitt i ord og handling.
For så høyt har Gud elsket verden, at
han ga sin sønn, den enbårne for at hver
den som tror på ham, ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv. (Joh 3,16)
Iver Mosvold
26 – SANG, MUSIKK OG KONSERTER
Orgelmeditasjon i Hamar domkirke
Hamar har mange fine kulturtilbud, og det
er ikke alltid like lett å få en oversikt og
kjennskap til det som finnes. Men hver
onsdag kl.12.00 til 12.30 er det orgelmeditasjon i Hamar domkirke, og dette er
en stund jeg virkelig setter pris på. I en
enkel kirkelig ramme spiller organisten
verker av kjente komponister, alltid ypperlig framført. Johann Sebastian Bach er som
oftest med i utvalget. Det å sitte i kirkebenken og ta imot skjønnheten, kraften,
inderligheten, eller klagen og lengselen, i
musikkverkene, er både en estetisk og en
åndelig opplevelse. Da kan en gi slipp på
urolige og plagsomme tanker. Istedenfor
gir en plass for ro og
ekte tilstedeværelse.
Ofte kan musikken si
oss noe der ordene ikke
strekker til.
Etter avslutningsverket blir alle invitert til
kaffe, te og rundstykker. De som ønsker det,
kan da få en pratestund med andre tilhørere. Det er også en fin mulighet til å bli
kjent med nye mennesker. - Så ta en tur
innom Domkirken for en berikende stund i
hverdagen!
Jartrud Flem
LANGFREDAGSKONSERT:
”LESONS DE TENEBRE”
AV FRANCOIS COUPERIN. Vang
kirke 14.04 kl. 19.00.
PASJONSGUDSTJENESTE PÅ LANGFREDAG KL. 11.00 I VANG KIRKE:
Orgelmusikk av Johann Seb. Bach.
Den franske barokk-komponisten
Couperins mesterverk blir sjelden fremført
her i landet. Teksten er hentet fra
Jeremias’ klagesanger. Musikken består av
resitativiske deler og små arier. Ariene
starter med en ”brodering” av den første
vokalen i det første ordet, akkurat slik
man ser den første bokstaven i gamle
håndskrifter. Musikken preges av en enkel
og meditativ skjønnhet, som bæres
gjennom velklangen av to av Hedmarks
beste sopranstemmer! Medvirkende er:
Magnhild Korsvik og Guro Hjemli – sopraner, Nils Tore Enget cembalo og Malu
Gabard – gambe. Billetter selges ved
inngangen og koster kr. 200,-
På gudstjenesten på langfredag leser vi
Jesu lidelseshistorie. Kantor Nils Tore
Enget spiller Bachs store orgelpartita over
pasjonskoralen ”Sei gegrüsset, Jesu gütig
BWV 768. Irmelin Bonden og Ole Jacob
Tomter leser.
VANG PROSJEKTKOR
Vang prosjektkor er i gang og hadde sitt
første prosjekt på juledag i Vang kirke. Før
jul samlet koret hele 18 medlemmer, og vi
satser på et nytt prosjekt rundt allehelgen
i år. Da er det korverket ”Visst skal våren
komme” av Tveit og Skeie som står på
programmet. Det blir øvelser annenhver
torsdag i Kirkestua i Vang. Følg med i HAtavla og på www.kirken-hamar.no eller ta
kontakt med kantor i Vang Nils Tore Enget
for mer informasjon.
SANG, MUSIKK OG KONSERTER – 27
Domkirken som kulturarena må ha
nytt orgel!
Orgelet i Hamar domkirke er preget av slitasje, funksjonsfeil og karakteristika som er
begrensende for hva det kan brukes til. Det
gir utfordringer for det daglige arbeidet
med gudstjenester og kirkelige handlinger,
og det begrenser ambisjonen om at domkirken skal være en viktig bidragsyter til
byens og regionens kulturliv.
Menigheten ønsker at kirken får et nytt
orgel som styrker og synliggjør domkirkens
funksjon som bispedømmets hovedkirke og
som menighetens kirke. Et nytt instrument
vil også gi nye utviklingsmuligheter til den
omfattende konsertvirksomheten i kirken.
Kantor Gudbrand Aasen gleder seg ved
orgelet, men ser fram til nytt orgel.
Vil du bidra?
Felles løft gir felles orgel!
Det kan du gjøre ved å ”kjøpe” en orgelpipe.
Pris
Svært liten pipe
Liten pipe
Litt større enn liten pipe
Middels stor pipe
Litt større pipe
Stor pipe
Større pipe
Ganske stor pipe
Kjempepipe
300,500,750,1.500,3.000,6.000,9.000,12.000,20.000,-
Dette kan du gjøre ved å:
• donere til bankkontoen vår:
1800 21 60028
• gi kollekten eller putte penger på pipen
i Hamar domkirke og Storhamar kirke.
• Eller med mCash (se side 18.)
Takk for ditt bidrag.
Kontaktinformasjon:
Domkantor Trond Våge:
[email protected]
og Leder i menighetsrådet:
Solveig Seem: [email protected]
MUSIKK I SOMMERKVELD: Vang kirke søndag 11.6 kl. 18.00
Sarah Sekkelsten på fiolin, Yngve Sekkelsten på klarinett og Nils Tore Enget på klaver/
orgel fremfører vakker musikk fra det 20.århundre. Etter konserten blir det en enkel
servering og hyggelig samvær. Billetter selges ved inngangen og koster kr 150,-
28 – FASTE OG PÅSKE
Χριστὸς ἀνέστη
Av Mari Stende Zani, kapellan
Jeg har alltid vært veldig glad i påsken,
men jeg tror nok jeg i likhet med veldig
mange andre holdt en knapp på julen når
det kommer til favoritthøytid. Det har
med kos og hygge, stall og krybbe å gjøre,
men kanskje er det behovet for en fest, en
feiring, et lys i mørkeste vinternatten som
gjør at vi feirer så mye jul som vi gjør.
Julen er den største høytiden her i
Skandinavia, også i kirken, med stor
kirkesøkning juledagene.
Mens påsken for mange forbindes med
fjell, ski, appelsiner og Kvikk Lunsj. Det er
ikke nattverd, korsfestelse og oppstandelse som er det mest sentrale. Derimot
på kontinentet hos de ortodokse og de
katolske, er det påsken som er den kristne
høytiden som samler flest folk i kirkene.
Etter at jeg ble kjent med den greskortodokse påskefeiringen, har jeg skjønt
hvorfor den er så viktig for dem. For de
gresk-ortodokse er påsken og budskapet
om Jesu oppstandelse fra de døde det
mest sentrale. Veldig mange faster, både
unge og eldre, i den stille uke, for å forberede seg til skriftemål og nattverdsfeiring
på Skjærtorsdag. Ifølge gresk-ortodoks
tradisjon døde Jesus denne kvelden, og på
Langfredag er det landesorg. Kirkeklokkene klemter hele dagen, som en
stadig påminnelse om sorgen som har
rammet oss. Langfredag kveld bæres et
ikon av den døde Jesus, Ἐπιτάφιος, lagt i
en blomsterdekorert kiste, gjennom byen
som et begravelsesfølge, hvor Salme 119
leses underveis.
Den gresk-ortodokse liturgien er veldig
sanselig, spesielt påskefeiringen. Det helt
sentrale er de store spørsmålene som
fortvilelse og håp, grav og oppstandelse,
skapelse og forløsning. Bruken av røkelse,
blomster, rosevann, urter, lys og sang gjør
det hele veldig estetisk og eksotisk for en
luthersk prest.
Høydepunktet er Påskenattsgudstjenesten; Aνάστασις. Det er en folkefest.
Alle, absolutt alle, samles i kirken når det
begynner å nærme seg midnatt. Det
kommer så mange mennesker at de aller
fleste må stå på utsiden.
Alle lys slukkes. Ved midnatt kommer
presten med påskelyset og roper «Χριστὸς
ἀνέστη» -Kristus er oppstanden! Og hele
menigheten svarer "Aληθώς ο Κύριος”…
"Ja sannelig er Han"!
Det er natten hvor verden går fra stummende mørke til strålende lys. Lyset som
føres inn i kirken er fra gravkirken i
Jerusalem, hvor patriarken opplever lysunderet hvert år. Lyset sies å komme fra
selve gravsteinen hvor Jesus lå. Hvis man
står utenfor kirken, er det et flott skue når
lyset kommer flommende ut av kirkedørene og brer seg utover folkemengden.
Alle deler lyset seg i mellom, og vi tenner
hverandres medbrakte pyntede påskelys.
Et utrolig beskrivende bilde på hvordan
Ordet sprer seg fra menneske til menneske. Fra hånd til hånd, fra hjerte til hjerte.
Et trosfellesskap som bærer lyset ut i verden. Jesus var sterkere enn døden, og han
beseiret døden for oss alle. Lyset fra
påskemorgen er tegnet på håpet om en
Gud som gir lys og liv, forløsning og vår i
en verden som er preget av kaos og
forvirring.
HAN ER OPPSTANDEN / HAMAR MENIGHETS ÅRSMØTE – 29
Han er oppstanden. Halleluja!
Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.
Omkved:
Lov ham og pris ham,
vår Frelser og venn,
han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!
Tre dager dødens fange han var
før han sto opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han gikk.
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.
Omkved
Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se, der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han har sagt.
Omkved
Oskar Kjølaas en
nordsamisk tekst
som også står i
salmeboken.
Denne salmen har
blitt svært populær i
Norge og det er flott
å tenke på at den har
kommet til Norge fra
et av mange land
hvor norske misjonærer i mange år har
drevet sitt arbeid.
Geir Bjørnar Smebye
Hamar menighets årsmøte
Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant, da livet han gav,
gav det for oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.
Omkved
Dette er en av våre nyere påskesalmer i
Norge. Den kom først i Norsk Salmebok i
1984 og er videreført i den nye utgaven fra
2013 på nr. 204. Forfatter er Bernard
Kyamanywa, tidligere prest i den lutherske
kirken i Tanzania. Han skrev denne salmen
mens han var student i 1966, til en lokal
folkemelodi. Misjonær Howard Olsson
oversatte den til engelsk i 1969. Ti år
senere ble den norske oversettelsen gjort
av Anne Margrethe Brodal. I 1984 laget Per
Torsdag 30. mars 2017
kl. 18.30 i Storhamar kirke
Agenda:
• Vanlige årsmøtesaker
• Orgelmaraton
• Planer og aktiviteter høsten
2017/våren 2018
Enkel servering
VELKOMMEN!
30 – NY KIRKEORDNING
Nye tider – nye muligheter
Mye er forandret i og ved Den norske kirke
i løpet av de siste årene. Store reformer,
nye liturgier og ny salmebok er merkbart.
Det formelt mest dramatiske er selvsagt at
den ikke lenger er en statskirke. Selv om
over 70 % av den norske befolkning er
medlem av kirken, var statskirke-ordningen
vanskelig å forsvare i et pluralistisk samfunn.
Å ikke være statskirke svekker nok
kirkens selvfølgelige tilstedeværelse i
mange sammenhenger (institusjoner, markeringer osv), men kan gi nye muligheter.
Fra 1. januar 2017 er Den norske kirke
etablert som eget rettssubjekt. De 1650
prester og bispedømmekontoransatte som
tidligere var statstjenestemenn og embetsmenn, er ikke lenger det: De er nå ansatt i
Den norske kirke v/Kirkerådet. («Virksomhetsoverdratt»). Og i alle tjenesteordninger
og instrukser er «Konge/Storting/
Regjering» byttet ut med «Kirkeråd/
Kirkemøte». Men fortsatt er alle andre
som jobber i menighetene ansatt i det
lokale fellesrådet. Og finansieringen fortsetter som før: Fellesrådet får sine bevilgninger fra kommunen, Kirkemøtet får en
samlet pott fra staten (ikke lenger via
departementet).
Det betyr at de aller fleste ikke kommer
til å merke noen endring i det daglige,
lokale menighetsliv.
Selv om Den norske kirke ikke lenger er
statskirke, skal den, på grunn av historien
og sin størrelse, likevel ha en egen posisjon
i samfunnet. Fra 2012 står det i
Grunnlovens §16: «Den norske kirke, en
evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges
folkekirke og understøttes som sådan av
staten.»
Det forutsettes altså at Den norske kirke
er noe mer enn bare et trossamfunn: Den
er en folkekirke som forventes å være tilstede for alle mennesker i hele landet.
Den norske kirkes visjon er «Mer himmel
på jorden» - en flott programerklæring. Og
skal den realiseres, holder det ikke med de
ansatte. På sikt trenger Den norske kirke at
medlemmene i større grad engasjerer seg
og bidrar på forskjellig vis: økonomisk så vel
som praktisk. At så mange er medlemmer,
kan føre til pulverisering av ansvaret – men
samtidig er jo en slik medlemsflokk en
gedigen ressurs!
På veien videre ser jeg to store utfordringer for Den norske kirke:
- Som folkekirke skal vi romme noen
millioner mennesker. Med stor spennvidde
i politiske, åndelige og kulturelle standpunkter. Hvordan bygge fellesskap?
Hvordan styrke bevisstheten om at vi hører
sammen?
- Som folkekirke har vi et ansvar for å være
tradisjonsbærer og et slags «samfunnslim».
Noe som trekker de lange linjer og understreker hva vi er felles om. Men samtidig
ligger det stor sprengkraft i evangeliet!
Det er en uberegnelig alliert som tar de
svakes, de undertryktes og de lidendes
side. Det kan være en krevende øvelse å
skulle kritisere det samfunnet og det felles-
NY KIRKEORDNING / TAKK TIL ODDVAR– 31
skapet en selv er en så stor og viktig del av.
I møte med begge disse utfordringene
tenker jeg sentreringen om Kristus blir
avgjørende. Vi må ha en visshet om at
fellesskapet ikke er bygget på vår enighet
– men på at nåden gjelder oss alle!
Og at den Guds kjærlighet vi lever i og av
– vil vi og unne de andre. Slik sett er kirkens
oppgave uendret – selv om rammebetingelsene blir andre!
Leif Jørn Hvidsten
Domprost
Takk til Oddvar
2004 ble oppstarten for trosopplæringsprosjektet ”Tidsbroen” i Hamar domprosti.
Prosjektet ble som et av mange regionale
og nasjonale prosjekter tildelt midler for å
forberede Den norske kirkes store satsing
på trosopplæring. Målet med prosjektet
var å formidle troen og kulturarven
gjennom dramatisering av lokal historie
knyttet til kirken. Arv og nåtid knyttes
sammen. Med utgangspunkt i sagn og
historier fra eget sogn/kirke lærer barn å
bli stolt av og glad i egen kirke, og i trosarven. Forfatteren Oddvar Karvainen
Øieren har skrevet sju kirkespill knyttet til
Hamar, Vang, Stange, Ottestad, Vallset,
Romedal og Løten sogn. Oddvar har,
foruten å ha skrevet tekstene, vært leder
for prosjektet. Han har også vært instruktør for oppsetningene, og er den som har
arbeidet tettest med barna gjennom alle
disse årene.
I 2014 fikk alle de resterende menighetene i kirken fullskala trosopplæringsmidler, og prosjektfasen var over. Oddvar
gikk over i en trosopplæringsstilling, med
48% av stillingen i Hamar og Vang menigheter. For våre menigheter har han skrevet
spillene ”Kristines sølvfat” og ”Djevelens
finger”, som mange av dere har hatt
gleden av å se. Disse spillene er nå en del
av menighetenes verdifulle ressurser til
bruk i trosopplæringsarbeidet.
Gjennom alle disse årene har Oddvar
åpnet en verden av lokal kirkehistorie,
scenekunst, musikalitet, lek og alvor, kristne
grunnverdier, selvtillit, identitet og tilhørighet for mange barn i våre menigheter. Han
har evnet å nå bredt ut, og klokkertroen på
at kvalitet i alle ledd er avgjørende har ført
til at dette arbeidet har blitt høyt verdsatt.
Oddvar har en god formidlingsevne, og har
vært god til å skape kontakt med barna og
til å dyrke frem det beste i alle som har deltatt. Barna har blitt tatt på alvor, og har fått
med seg en god bagasje videre i livet.
Ved årsskiftet avsluttet Oddvar sitt
engasjement for Hamar og Vang menigheter, men fortsetter som trosopplærer for
de andre menighetene i domprostiet. Vi vil
takke for den gode innsatsen som Oddvar
har gjort for kirken i Vang og Hamar.
Per Erik Stave Engdal, sogneprest
32 – SLEKTERS GANG
I PERIODEN
01.11.16 – 19.02.17
SLEKTERS GANG
Døpte i Hamar menighet
• Johannes Rogne Gulli
• August Lund- Andersen
• Leonora Haugseth
Lundquist
• Olav Roaldseth
• Agnes Stenersen Rønning
• Didrik Elias Solland-Olsen
(Ringsaker kirke)
• Tuva Novik Lorentzen
• Sofie Aasgård-Fjeld
(Stange kirke)
• Tobias Suren Gudbrandsen
(Løten kirke)
• Eirik Røste Kjærnstad
• Sigrun Topp
• Elise Tøndevold Faleide
• Sanna Cornelie Skaaret
• Edvin Snildal
• Jonah Østmo Berg
• Mie Gaasø-Olasveengen
• Frida Brænd Asbjørnsen
• Marius Johnsrud Brekke
• Sverre Våge Løkken
• Eline Synstad
• Alma Sofie Glomseth
Urhamar
• Thea Olsen Evensen
• Eah Kristiansen Askvig
• Eliah Stramrud Melgalvis
(Furnes kirke)
• Borgar Eugen Sæternes
• Anne-Marit SøstumoenBernhoff
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Døpte i Vang menighet
• Leonora Haugseth
Lundquist (Storhamar
kirke)
• Emilie Tofastrud Sørum
• Ada Kildahl Dufseth
• Adelèn Kirkeby Henriksen
• Isak Sandmoen Kvarberg
• Emil Nylende
• Brage Øverhaug Veland
• Brage Lothe Weium
• Caroline Emilsen Lindstad
Thea Rotbakken Stor-Re
Ada Iversen Strømbu
Birk Sundby
Henrik Stramrud Bjerkås
William Olstad Furnes
Emma Aasvestad Nilsen
Herman Dyrøy Øverby
William Mykleset-Meeg
Olai Lødemel Birkebekk
Isak Johannes Andersen
Føhr
Vigde i Hamar menighet
• Solfrid Helene Hagelien og
Werner Bosaaen
Vigde i Vang menighet
• Susan Diana Melby Fenn
og Bjørn Christian Melby
Fenn
• Nina-Helene Berge
Danielsen og Karèlius
Nordstrøm
Helene Zakariassen Nordby
Julius Geertsen Søgård
Rolf Svee
Luca Marinius Bergh
Sigurd Ekkjestøl
Aurora Ørbek Ophus
Viktoria Kristoffersen
Sundet
• Amanda Sophie Strømme
Løvlien (Romedal kirke)
• Madelen Ann Sunde
SLEKTERS GANG – 33
Døde i Hamar menighet
• Marianne Helene
Christoffersen
• Signe Oline Sørensen
• Erik Gunnar Larsen
• Lillian Synnøve Antonsen
• Johannes Kjørven
• Jan Aage Tangen
• Laila Buholt
• Rolf Østberg
• Arvid Hanstad
• Magnhild Norgård
• Alf Harald Røise
• Randi Koksvik
• Ingrid Granrud
• Beate Nordhagen
• Torgeir Barstad
• Aud Frankmo
• Jan Cato Olsen
• Eva Margrethe Norrøne
• Solveig Ingrid Dørum
Haugen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jakob Sten Bøe
Aage Johansen
Gunnar Rusten
Leif Sigmund Bråtebæk
Martin Ellevold
Magnhild Eggen
John Daniel Bjørnemyr
Ann Kristin Grødahl
Margit Johanne Helgestad
Anne Marie Schulstad
Astrid Lilly Svan
Inger Margrethe Faldalen
Borghild Husbyn
Bjørn Dahl
Anne Lovise Vaagen
Karin Oliv Fremstad
•
•
•
•
Marit Helene Sektnan
Agnes Sofie Aandal
Hjørdis Høye
Gunnar Edvin Mørk
Magnhild Larsen
Johnny Olav Eriksen
Torstein Magne Wiseth
Asbjørn Ringstad
Wenche Anita Brekken
Karen Stensby
Else-Jette Sveen
Anne-Lise Liljan
Gudolf Emil Andersen
Frode Thorud Larsen
Sven Kristiansen
Sissel Marie Møller
Johansen
Jørgen Gudmund Nes
Marry Røhne
Erik Simenstad
Kolbjørn Skogheim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leif Mikkelsen
Reidun Ottersen
Marit Bjørnstad
Elena Jacobsen
Liv Antonsen
Helga Prestrud
Arne Furru
Ingebjørg Torp Horverak
Borghild Nilsson
•
•
•
•
•
•
•
Jan Kristian Nordeng
Kåre Norderhaug
Tove Irene Hansen
Vidar Flatby
Ingeborg Svenkerud
Morten Emil Neby
Anne Lise Øverli
Døde i Vang menighet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vidar Borchgrevink Stensen
Mary Wæhler
Sven Olav Nielsen
Kåre Lundby
Jon Heggelund
Torunn Steenberg
Hans Ragnar Brenden
Margrethe Eriksen
Solbjørg Nærø Grøndahl
Kirken på nett: www.kirken.no www.kirken-hamar.no
og www.kirkeaktuelt.no
34 – MESSELISTE
VI MØTES I KIRKEN
Følg med på www.kirken-hamar.no.
Med forbehold om endringer.
Dato
08.03
Kl
19.00
Kirkeårsdag
Kirke
Hamar domkirke
12.03
11.00
11.00
11.00
11.00
19.00
11.00
11.00
11.00
19.00
11.00
11.00
11.00
17.00
19.00
16.00
11.00
11.00
11.00
19.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
18.00
19.00
11.00
11.00
14.00
23.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
2. søn i fastetiden
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Velferden
Vang kirke
Hamar domkirke
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Vang kirke
Hamar domkirke
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Øvre Vang kirke
Vang kirke
Hamar domkirke
Hamar domkirke
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Vang kirke
Hamar domkirke
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Vang kirke
Hamar domkirke
Øvre Vang kirke
Vang kirke
Storhamar kirke
Hamar domkirke
Vang kirke
Brumund fjellstue
Hamar domkirke
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Vang kirke
Øvre Vang kirke
Hamar domkirke
Prestrudsenteret
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Velferden
Vang kirke
Øvre Vang kirke
15.03
19.03
22.03
26.03
29.03
01.04
02.04
05.04
09.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
23.04
3. søn i fastetiden
Maria budskapsdag
4. søn i fastetiden
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskenatt
Påskedag
2. påskedag
2. søndag i påsketiden
Merk / ofring
Tema: Rettferdighet
Hverdagsmesse i fastetiden
Skriftemål. Hverdagsmesse i fastetiden
4-årsbok utdeling
Hverdagsmesse i fastetiden
Misjonsgudstjeneste
Musikkgudstjeneste
Forbønn. Hverdagsmesse i fastetiden
Salig er tørsten. Se side 14.
Ung messe
Hverdagsmesse i fastetiden
Tårnagenter 8-åringer
Skjærtorsdagsgudstjeneste
Kveldsmat e/gudstj.
m/økumenisk korsvandring
Påskenattsmesse
Hamar gospelkor
Konfirmantenes gudstjeneste
Tårnagenter 8-åringer
MESSELISTE – 35
Dato
30.04
01.05
06.05
07.05
13.05
14.05
21.05
25.05
28.05
Kl
11.00
11.00
11.00
11.00
09.30/
11.15/
13.00/
14.45/
11.00
11.00
11.00
10.30/
12.15/
14.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
13.00
11.00
11.00
11.00
11.00
13.00
4.06
11.00
11.00
11.00
5.06. 11.00
11.00
13.00
10.06. 13.00
11.06. 11.00
11.00
11.00
3.06.
Kirkeårsdag
3. søndag i påsketiden
1. mai
4. søndag i påsketiden
5. søndag i påsketiden
6. søndag i påsketiden
Kristi himmelfartsdag
Søndag før pinse
Pinseaften
1. Pinsedag
2. Pinsedag
Treenighetssøndag
Kirke
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Vang kirke
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Merk / ofring
Konfirmantenes gudstjeneste
Solidaritetsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjenester
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Vang kirke
Hamar domkirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
4-årsbok utdeling
Konfirmasjonsgudstjenester
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Vang kirke
Øvre Vang kirke
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Vang kirke
Hamardomen
Vang kirke
Hamardomen
Hamar domkirke
Speiderhuset
Stavsberg
Øvre Vang kirke
Vang kirke
Vang kirke
Hamar domkirke
Storhamar kirke
Vang kirke
Mammuthus
Hamardomen
Hamardomen
Øvre Vang kirke
Hamar domkirke
Presterudsenteret
Øvre Vang kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Folketonemesse
4-årsbok utdeling
Samtalegudstjeneste
Dåpsgudstjeneste
Samtalegudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Pinsegudstjeneste
Samarbeid med Døvekirken
Dåpsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Vi tar forbehold om endringer. Følg med i lokalpressen.
AKTIVITETER I MENIGHETENE:
Yoga, Storhamar kirke
Babysang, Kirkestua, Vang (0-2 år)
Myldremandag/Småbarn-sang, Storhamar kirke
Øvelse for barnekorene Poco a poco (1.-3. trinn), Storh. kirke
Øvelse for barnekoret Amabile (4.-7. trinn), Storhamar kirke
Øvelse for tensing-koret Praising, Ynglingen
Babysang 0-8 mnd./ 9-18 mnd, Storhamar kirke
Øvelse for Vang kirkes barnekor 1.-3. trinn, Vang kirke
Øvelse for Vang kirkes barnekor 4.-7. trinn, Vang kirke
Orgelmeditasjon med lunsj, Hamar domkirke
Strikke-kafé, Storhamar kirke
Ivrig barneklubb, 2.-6. trinn, Kirkestua, Vang
Trim, kaffe og vaffel, Storhamar kirke
KRIK ballspill og andre aktiviteter, 13-19 år, Børstad ungd.skole
Yoga, kirkestua, Vang
Mandag kl. 09.30
Mandag kl. 11.00
Mandag kl. 17.30
Mandag kl. 17.15
Mandag kl. 18.15
Mandag kl. 18.30
Onsdag kl. 11.00/12.30
Onsdag kl. 17.30
Onsdag kl. 18.15
Onsdag kl. 12.00
Onsdag kl. 13.30
Onsdag kl. 17.30 partall-uker
Torsdag kl. 10.30
Torsdag kl. 19.00
Fredag kl. 09.30
VIKTIGE DATOER:
Utdeling av 4-årsbok Hamar domkirke/Storhamar kirke
«Kirka mi» opplegg for 7-åringer i Vang, Øvre Vang kirke
Tårnagent-helg for 8-åringer, Hamar (se omtale i bladet)
Tårnagenthelg for 8-årnger, Vang (se omtale i bladet)
Utdeling av 4-årsbok, Vang kirke
Utdeling av 4-årsbok, Øvre Vang kirke
Søndag 19.03 kl. 11.00
Søndag 26.03 kl. 11.00
Lør 8.04. og søn 9.04.
Lør 22.04. og søn 23.04.
Søndag 7.05 kl. 11.00
Søndag 14.05 kl. 11.00
Følg med i avisene, på www.kirken-hamar.no og facebook:
Vang menighet/Kirken i Hamar for evt. endringer