Møteinnkalling - Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune
MØTEINNKALLING
Utval
Møtedato
Møtestad
Møtetid
Styret for næringsfondet
09.03.2017
Formannskapsalen , Rådhuset
Etter formannskapsmøte
Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: [email protected]
Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.
Kvinnherad kommune
side
1
SAKLISTE
Saksnr
PS 2017/6
Innhald
Behandling (avsluttande) -Søknad om midlar frå næringsfondet Mykle
Mikrobryggeri AS
PS 2017/7 Behandling - Søknad om midlar frå næringsfondet - oppstart av mobilt sagbruk Ølve - Hans Kristian Revne
PS 2017/8 Behandling -Søknad om midlar frå mæringsfondet - kafedrift/butikk - Kom Innom
AS
PS 2017/9 Behandling - Søknad om midlar frå næringsfondet - innkjøp av
tipp/maskinhengar - Røssland Multiservice AS
PS 2017/10 Behandling - Søknad om midlar frå næringsfondet - Utstyr til fostertelling på sau
- Janne Alsaker
Kvinnherad kommune
side
1
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/3552-6
Saksgang
Saksnr
2017/6
Karin Thauland
Utval
Styret for næringsfondet
Møtedato
09.03.2017
Behandling (avsluttande) -Søknad om midlar frå næringsfondet Mykle
Mikrobryggeri AS
Innstilling frå rådmannen:
Mykle Mikrobryggeri vert tildelt kr 20.000 frå næringsfondet i 2017
Saksutgreiing:
Søkjarar: Mykle Mikrobryggeri AS v/ Margit og Reinhard Lund- Mikkelson, Myklebustvegen 209,
5464 Dimmelsvik
Kostnad: kr.114.000
Søknadssum: Kr 50.000
Søknaden kom inn i oktober 2016. Grunna manglande midlar i 2016, vart det gitt ei delløyving på
kr 10.000 . Søknaden skulle vurderast på nytt i 2017.
Mykle Mikrobryggeri opna den 29 oktober 2016. Dei har føreteke store inivesteringar i tillegg til
vedlagt kostnadsoverslag.
Dei har fått svært god respons på produkta sine, og har og planar om å utvide med eit
serveringstilbod på bruket.
Frå saksutgreiinga i sak 2016/23:
Søkjarane er i ferd med å etablere eit mikrobryggeri på garden. Dei har førebudd seg godt med studieturar og utdanning innan
ølbrygging. Bryggeriet vert etablert i den gamle driftsbygninga på bruket. Margit har delteke på SNOP-kurset i regi av
Landbruksrådgivinga. Med særskild interesse for brygging og samla stor kompetanse innan økonomi og reiseliv.
Dei søkjer om midlar til kjølerom og temperatursoner. Dei har allereie investert i opplæring, ombygging og bryggeriutstyr. Dei
reknar med å opne for sal i slutten av oktober etter ein periode med prøveproduksjon. Alle kommunale løyver er på plass.
Tilreisande og fastbuande vil utgjere kundegrunnlaget deira. Bryggeriet vert eit flott tilskot til mangfaldet med lokale
matprodusentar området . Dei vil selge frå bruket og levere til serverinsgsstader i distriktet, På sikt ønskjer dei å levere til
Vinmonopolet.
Innovasjon Norge har gitt etablerarstipend, men dei har ikke støtta investeringane. Det er planar om å skape fleire arbeidsplassar i
samband med bedrifta. Det er ikkje etablert andre mikrobryggeri i Sunnhordland etter det vi kjenner til om ein ser bort i frå
hobbybrygging.
Med søkjarane sin særskilde interesse for brygging og kompetanse, har dei etter rådmann sitt syn gode føresetnader for å lukkast
med bedrifta.
Kvinnherad kommune
side
1
Rådmannen har tru på prosjektet og rår til at det vert ytt kr10.000 tilskot til etableringa. Grunna manglande midlar i 2016, vert
Kr 10.000 løyvd i 2016. I 2017 vert søknaden vurdert for ny løyving.
Tilråding:
Rådmannen rår til at det vert ytt meir tilskot til bedrifta i 2017
Vedlegg: Søknad og særutskrift sak 2016/23
side
2
Kvinnherad kommune
Rosendalsvegen 10
Kvinnherad kommune
5470 ROSENDAL
Tel: 53483100
Fax: 53483130
Org. nr: 964 967 636
Bankgiro: 3460.07.00083
Fellestenester
Politisk sekretariat
[email protected]
www. kvinnherad.kommune.no
facebook.com/kvinnherad
Mykle Mikrobryggeri AS
Myklebustvegen 209
5464 DIMMELSVIK
_
Saksbehandlar
Karin Thauland
Tlf. direkte innval
90978556
Vår ref.
2016/3552-3
Dykkar ref.
Dato
17.10.2016
Særutskrift - vidare utvikle bryggeriet med kjølerom og temperatursoner - Mykle
Mikrobryggeri AS
Styret for næringsfondet hadde saka føre i møte 13.10.2016 som sak 2016/23.
Vedlagt fylgjer utskrift av møteboka der vi syner til vedtaket.
Med helsing
Bente Høyland
Møtesekretær
Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.
Kopi til:
Karin Thauland
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
Side 2
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/3552-2
Saksgang
Saksnr
2016/24
Karin Thauland
Utval
Møtedato
Styret for næringsfondet
13.10.2016
Søknad om midlar frå næringsfondet - Vidare utvikle bryggeriet med kjølerom og
temperatursoner - Mykle Mikrobryggeri AS
Innstilling frå rådmannen:
Mykle Mikrobryggeri vert tildelt kr 10.000 frå næringsfondet i 2016.
Behandling i Styret for næringsfondet den 13.10.2016
Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteken.
Vedtak frå Styret for næringsfondet den 13.10.2016
Mykle Mikrobryggeri vert tildelt kr 10.000 frå næringsfondet i 2016.
Saksutgreiing:
Søkjarar: Mykle Mikrobryggeri AS v/ Margit og Reinhard Lund- Mikkelson, Myklebustvegen 209, 5464
Dimmelsvik
Kostnad: kr.114.000
Søknadssum: Kr 50.000
Søkjarane er i fred med å etablere eit mikrobryggeri på garden. Dei har førebudd seg godt med studieturar
og utdanning innan ølbrygging. Bryggeriet vert etablert i den gamle driftsbygninga på bruket. Margit har
delteke på SNOP-kurset i regi av Landbruksrådgivinga. Med særskild interesse for brygging og samla stor
kompetanse innan økonomi og reiseliv.
Dei søkjer om midlar til kjølerom og temperatursoner. Dei har allereie investert i opplæring, ombygging og
bryggeriutstyr. Dei reknar med å opne for sal i slutten av oktober etter ein periode med prøveproduksjon.
Alle kommunale løyver er på plass.
Tilreisande og fastbuande vil utgjere kundegrunnlaget deira. Bryggeriet vert eit flott tilskot til mangfaldet
med lokale matprodusentar området . Dei vil selge frå bruket og levere til serverinsgsstader i distriktet, På
sikt ønskjer dei å levere til Vinmonopolet.
Innovasjon Norge har gitt etablerarstipend, men dei har ikke støtta investeringane. Det er planar om å
skape fleire arbeidsplassar i samband med bedrifta. Det er ikkje etablert andre mikrobryggeri i
Sunnhordland etter det vi kjenner til om ein ser bort i frå hobbybrygging.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
Side 3
Med søkjarane sin særskilde interesse for brygging og kompetanse, har dei etter rådmann sitt syn gode
føresetnader for å lukkast med bedrifta.
Rådmannen har tru på prosjektet og rår til at det vert ytt kr10.000 tilskot til etableringa. Grunna
manglande midlar i 2016, vert Kr 10.000 løyvd i 2016. I 2017 vert søknaden vurdert for ny løyving.
Vedlegg: Søknad
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
Kvinnherad kommune v/ Styret for næringsfondet 5470 Rosendal Søknad om midlar frå Næringsfondet Søkjar: Mykle Mikrobryggeri AS, Myklebustvegen 209, 5464 Dimmelvik Søkjer om: Vi søker om støtte til å vidareutvikle bryggeriet vårt med kjølerom og temperatursoner. Mykle Mikrobryggeri AS vart etablert i 2015 og innehar eit statleg tilverknadsløyve for produksjon av alkoholhaldig drikke med inntil 22% alkohol samt kommunalt salgs – og skjenkeløyve. Vi har etter ein lang byggeprosess og produktutvikling planar om å starte salg av eigeprodusert øl i slutten av oktober. Vidare er planen å vere på tilvalgslista til Vinmonopolet og selge varene våre i første restaurant og bar innan utløpet av oktober. Vi søker om midlar til å sette opp kjøle – og lagerrom til bruk for videreforedling og lagring av produkta våre. Vi har til hensikt å laga 3 temperatursoner i bryggeriet: 1. Kjøl (5‐10 °C) 2. Modningssone (10‐15 °C) 3. Gjærings – og modningssone (15‐20 °C) Vedlagd teikning viser korleis vi tenker oss at dei tre sonane kan sjå ut. For ølbrygging er temperatur svært viktig. Særleg er dette viktig i gjæringsprosessen kor vi må kontrollere at ikkje temperaturen stig for mykje. Gjæraktivitet dei første dagane etter sjølve brygginga er så stor at temperaturen kan stige opp mot 30 °C om ein ikkje sett inn begrensingar. Det som skjer når ein gjærar på for høg temperatur er at gjæren kan gi frå seg uønska smakar i ølet. Normalt vil vi gjære på 15‐20 °C. I tillegg er det viktig med temperatur under karbonering etter gjæringsprosessen (då lagar vi kullsyre naturleg) og i modningsprosessen. Dersom ikkje temperaturen er optimal kan vi risikere at det ikkje blir kullsyre i ølet og at modninga ikkje blir optimal slik at ein får uanska smak. Prosessane kan kontrollerast med vassavkjøling under gjæringa og med kontroll på temperaturen i omgjevnadene under karbonerings – og modningsprosessane. Dersom ein får til å lage slike temperatur – eller lagersonar, så vil vi og kunne få ein betre og mer effektiv prosessflyt i produksjonen: 1. Flytting av gjæringstankar på flate gulv blir enklare en dagens ujamne gulv 2. I desse temperatursonane vil vi kunne lage til hylleplassar som gir oss mykje betre logistikk og spare på omplassering av flasker og esker 3. Sonane vil gjere oss meir fleksible i type øl 4. Slike sonar vil og gjere produksjonen meir reinslig i og med at ein bygger med vaskbare flater og at ein får skilt prosessane frå kvarandre i større grad Vi har etablert eit bryggeri med tankar om å kunne gje både oss sjølv og potensielt andre ein arbeidsplass. Slik marknaden er no med den etterspurnaden det er no etter handverksøl, så vil vi kunne utvikle bryggeriet vårt vidare dersom produkta våre blir godt motteke. Dette krev likevel at vi lagar første klasses øl, samt at vi er flinke til å marknadsføre oss utover grensene til Kvinnherad Kommune. Til no har vi fått stor merksemd på sosiale medier og både spesialbutikkar, restaurantar, barar og hotell rundt om har spurt om vi kan levere. Bryggeriet består av Margit (dagleg leiar) og Reinhard (bryggeansvarleg) Lund‐Mikkelson. ‐
‐
‐
Margit er har ein bachelor i reiselivsleiing frå bla Dubai og lang erfaring med arbeid i Baroniet i Rosendal, samt i restaurant og barbransjen i Bergen. Margit har tidlegare arbeidd som controller i Mesta Drift, som hotellsjef på Rosendal Turisthotell og jobbar no 60% ved Kvinnherad Breiband Reinhard er utdanna siviløkonom ved NHH og har erfaring frå skipsmekling og finans. Han har vore økonomisjef i Noreq og leiar for avdelinga for prosjektkontroll i TTS i Bergen. Reinhard jobbar no som Prosjektdirektør i Harding Safety Vi er begge svært interessert i øl, men har ulik innfalsvinkel. Margit er god på smak og nyansar opp mot mat, medan Reinhard trivst best med kjemien og biologien i sjølve bryggeprosessen Vi søker om kr 50.000 for å dekke investeringar og eigne og innleigde timar for realisering av overnemnde prosjekt. Mykle dekker sjølv kr 64.000 av investeringa. Mengde
Material
Flytemørtel
Reisverk (2x4)
Isolasjon
Plater (vegg + tak)
Dørar
Diverse
Sum material
120
2
Hyllereoler
Kjøl
Kjøleaggregat
Kjøledør
Montering
Sum kjøl
Egne timar
Totalt
Egenfinansiering
Støtte
Sats
Kost
5 000
2 000
3 000
200 24 000
2500 5 000
2 000
41 000
10 000
10
150
13 000
3 000
500 5 000
21 000
300 45 000
114 000
56 % 64 000
44 % 50 000
Dersom tilsegn på søknaden vil prosessen starte omgåande og vil kunne stå ferdig innan 1‐2 månader. Det bes om å få delutbetalingar for å halde likviditeten i prosjektet. Mvh Margit & Reinhard Lund‐Mikkelson Mykle Mikrobryggeri AS Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/3574-3
Saksgang
Saksnr
2017/7
Karin Thauland
Utval
Møtedato
Styret for næringsfondet
09.03.2017
Behandling - Søknad om midlar frå næringsfondet - oppstart av mobilt sagbruk Ølve - Hans Kristian Revne
Innstilling frå rådmannen:
Hans Kristian Revne vert tildelt kr. 30.000 frå næringsfondet til mobilt sagbruk.
Saksutgreiing:
Søkjar: Hans Kristian Revne, Skarvatunsvegn 259, 5637 Ølve
Kostnad: kr 325.475
Søknadssum: Maksimalt tilskot
Det vert søkt om midlar til innkjøp av ei bandsag til eit mobilt sagbruk.
Det er oppretta eit selskap med delt ansvar i lag med grunneigar Lars Arne Revne. Firma kan ta ut
skog frå hans eigedom. I tillegg til leigesaging, ønskjer søkjar å produserer material for sal.
Lokal foredling av skogressursane vil berre vere til gunst for skogbruksnæringa i Kvinnherad
Småskala foredling vil vere med å auke verdien på skogvyrke i området, og ein kan i større grad
tilpasse seg etterspurnaden.
Eit slik lite sagtilbod vil ikkje vere ein konkurrent til avsetnaden innan skogbruk i dag, men i stor
grad vere eit supplement til andre aktørar. Auka utbytte av skogvyrke er ønskjeleg og gjev betre
økonomi over tid.
Søkjar har utdanning og erfaring innan faget. Det har vore auka aktivitet med hogst i regionen dei
seinare åra og med dette trong for fleire sagbruk.
Rådmannen rår til at det vet ytt tilskot til oppstart av mobilt sagbruk.
Vedlegg: Søknad
Kvinnherad kommune
side
1
:‘*"m;:‘:v.‘—:Hans Kristian
Revne
Skarvatunsvegen 259
— e——
—
5637 Ølve
04.10.2016
Kvinnherad
Kommune
v/Styret
for næringsfondet
Rosendalsvegen 10
5470
Rosendal
Søknad om tilskot for oppstart
av mobilt
sagbruk
Søker herved om maksimalt tilskot for kjøp av maskina Lt20D mobil bandsag av woodmizer,
resterende
beløp vil bli dekt av egne midler og lån. Eg har fått eit tilbod på 321 475 kr,
inkl.mva. av Woodmizer.
Eg vil starte eit ansvarleg selskap med delt ansvar, saman med Lars Arne Revne, kor han vil
investere i selskapet og gi tilgang til skog. Eg har god oppbevaringsplass,
utstyr til å hente
skog på rot. Det vil bli leid bil til å komme fram til kunden i startsfasen, då eg vil leige meg ut
og sage for kundar hos dei. Eg vil og drive egen produksjon
til salg når eg ikkje er utleigd, og
det vil være mogleg å sage på bestilling om kundane ynskjer. Det kan være at dei treng
spesielle dimensjoner, og ynskjer spesielle tresortar. Tilbodet vil være hovedsakleg skurlast,
men eg vil tilby justert last med noko forskjellig profilar i første omgang. Etterkvart vil eg
kjøpe fleire profilar, slik at det vil bli eit utvida tilbod til kunden. I starten vil fokuset ligge på
å reklamere meg og bygge opp ei god kundeportefølje.
Marknadsvurdering
(tal er henta frå Ytre Hardanger skogeiarlag og Vestskog SA 2015): Total
hogst i Tysnes, Kvam, Fusa og Kvinnherad Kommune i 2015var 44759m3 der omtrent 50% er
i mitt nærområde som tilsvara 22380m3. Omtrent 20% 4476m3 vert brukt til eige bruk. Mitt
mål er og få ein andel på
våre aukande aktivitet
10% av dette marknad omtrent 450m3i løpet av 4-5 år. Det har
den siste tida.
Eg har tidlegare gått på byggfag på Nordheimsund
Vidaregåandeskule,
og eg har jobba med
eit anna sagbruk, Iogosol M7. Så eg har kunnskap innanfor dette området frå før. For tida er
eg bussjåfør med
100% stilling hos Tide Buss As, og denne stillinga vil eg beholde inntil
bedrifta er stabil nok til at eg evt. kan gå ned i stilling.
log med at bedrifta ikkje er i drift endå så er ikkje talla reelle, men dei er lagt fram som
ønska mål ved drift. Ved finansiering har eg tatt utgangspunkt i at eg får 30 000 kr i tilskot,
dette er for å illustrere vidare finansiering med egne midler og lån. Driftsbudsjettet er lagt
fram med årleg drift, og dei første tre åra er nedbetalinga
planen å investere i ein bil for å utvide drifta ytterligare,
på lån lagt til maskina. I år
2018er
dette ligg i vidare nedbetaling.
Med vennleg helsing
Hans
Kristian
Vedlegg:
Revne
Driftsbudsjett,
likviditetsbudsjett
og investeringsoversikt
Hnanflefing
lnvistering
HKR
180000
Invistering
LAR
50000
"Fllskåt
Lån
30000
110000
370000
innmøp
Lt20D
301625
Barkfres
12375
extra blad
7475
Reklame
4000
325475
Driftsbudsjett
årleg
År:
nov/des
2016
Salgsinntekt
0
Sum inntekt
0
Indirekte
Disel/olje til maskin
2000
Vedlikehold
kostnader
6000
Dekningsbidrag
Driftsresultat
Resultat
130000
195000
2019
220000
2020
260000
130000
195000
30000
40000
40000
40000
40000
50000
50000
50000
10000
20000
30000
30000
220000
260000
4000
Bil
Nedbetaling
2018
kostnader
Reklame
Indirekte
2017
av lån
-6000
4000
-10000
80000
1 10000
120000
120000
130000
195000
220000
260000
50000
85000
100000
140000
48000
48000
40000
30000
2000
37000
60000
110000
[ozovm
[nzarot
[nzavm
[oom]ozaooL
[goalL
00001
0007
28001
[cause
[nous
[ozsoc
02896
[nom
[nzeoa
0Z000
02951.
[nooow
0005
0007
OZQSL
028 l!.
0002 l
DOOR
[nam
Jaw
Koons;
0007
000?
[ozon
[ozon.
[ozm
[noml
noov
[saus
lszssL
[saaveoom-
lszsst
lszssz
loaoalszsrc
lszssz
10006
[szsvc
[anomlszsn
Innom
Tuoov
[szsw
[szsrv
[sus-za
OELLSZ
0009
000”
0000l
00092
0000l
0000
[GOO].l
00053
des
HO
000L l
!I"l"
0001.
nous
[sears-
0005
S6279
DOOM
I
0009 l
0
0
00001 E
00001.8
0008
0005
EMV
0
333W
0
0
49:]
uer
sea
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2017/335-2
Saksgang
Saksnr
2017/8
Karin Thauland
Utval
Styret for næringsfondet
Møtedato
09.03.2017
Behandling -Søknad om midlar frå næringsfondet – kafédrift/butikk - Kom Innom
AS
Innstilling frå rådmannen:
Kom Innom As vert tildelt kr 20.000 i tilskot frå næringsfondet til etablering av kafé og butikk.
Saksutgreiing:
Søkjarar: Kom Innom As v/Bente Valestrand og Hildegunn N. Bjørkelund, Tongavegen 49, 5635
Hatlestrand
Kostnad: kr 139.000
Søknadssum: Maksimalt tilskot
Det vert søkt om å etablere kafé og nettbutikk i dei gamle butikklokala i bygget ved fergeleie på
Gjermundshavn.
Søkjarane har båe lang erfaring frå butikk og arbeid med menneske. Kafeen har planlagt å ha ope
nokre dagar i veka heile året. Dei vil ha nært samarbeid med den nyetablerte nettbutikken Agent
M som og held til på Hatlestrand. Det er ein livsstilsbutikk som sel miljøprodukt og har auka
omsetnad. I tillegg til kafé drifta, vil dei ha nettbutikk og utleige av lokale. I butikken vil dei og selje
lokale produkt.
Kafeen ligg sentralt til ved fergeleie. Det er ikkje anna kafé eller i området. Det er eit
selskapslokale nær matbutikken i nærleiken som leigast ut. Det er kontorlokale til leige i same
bygget. Dei ønskjer å kunne tilby servering til knytt til kontorlokala
Det har tidelgare vore to selskap som har hatt kafé i lokala. Den siste var BrukBar pub og kafé. Det
vart etter kvart nytta berre som ein pub. Dei som dreiv det budde ikkje i nærleiken og valde å
leggje ned. Tidlegare var det og ein forretning i nabobygget som selde gåveartiklar og lokale
produkt.
Etter rådmannen sitt syn, er det behov for kafeen. Kombinert med sal av lokale produkt,
nettbutikk og utleige av lokale , har vi tru på at etableringa er liv laga og rår til at det vert ytt
tilskot.
Vedlegg: Søknad
Kvinnherad kommune
side
1
side
2
Kvinnherad kommune
Kom Innom A/S
Tongavegen 49
5635 Hatlestrand
Hatlestrand, 10.01.2017
Kvinnherad Næringsfond
v/ Karin Thauland
5470 Rosendal
Me søkjer med dette om maksimal støtte for oppstart av bedrifta Kom Innom AS på ferjekaien på
Hatlestrand.
Eigarar av bedrifta er: Hildegunn Bjørkelund ( 42 år, utdanna vernepleiar og jobbar i
heimesjukepleien ved Ølve alderspensjonat. Har tidlegare jobba som ekstrahjelp i butikk og
gatekjøkken) og Bente Valestrand (45 år, utdanna realfagslærar og jobbar 2 dagar i veka ved Kvam
Ungdomsskule som mat/helselærer. Har tidlegare jobba som ekstrahjelp i butikk og kafe).
Kom Innom AS er eit nystarta firma som held til i kjellaren i lokala på ferjekaien på Gjermundshamn.
Me ynskjer å ha ope kafedrift/butikk nokre dagar i veka, samstundes som me vil bygga opp ein
nettbutikk. Lokala er godt eigna til dette, med både kjøkken, kontor og god lagerplass i tillegg til
butikklokalet.
Det har tidlegare vore butikk i lokalet i mange år. Denne vart lagt ned i 1996. Seinare har det vore
både bunadskafe og pub. Dei siste leigetakarane, som slutta for om lag to år sidan, dreiv BrukBar pub
og kafe. Dei hadde det siste året ikkje ope på dagtid, og baserte det berre på enkle pubkveldar. Dei
budde ikkje på bygda, og hadde dermed ikkje anledning til å halda ope når det var grunnlag for det.
Dette kan sjølvsagt vera noko av grunnen til at dei ikkje klarte å fortsetja med drifta. Me bur begge
på bygda, og har anledning til å tilpassa opningstidene til når det er behov.
Me er bevisste på at kafedrift nokre dagar i veka åleine ikkje vil svara seg, og ynskjer derfor å satsa på
utleige av lokalet til ulike formål, i tillegg til å byggja opp ein nettbutikk ved sida av. Her vil me satsa
på økologiske og miljøvenlege varer som til dømes utstyr til fermentering. Dette er ein ganske ny
trend innan «sunn matlaging», og me ser at dette er noko det er aukande etterspørsel etter. Me har
god dialog med Agent M, som driv nettbutikk på Hatlestrand, og får gode innspel og tips frå henne på
kva det er etterspørsel etter i markedet. Dette meiner me vil gje oss eit godt utgangspunkt.
I butikkdelen ynskjer me å selja enkle gåveartiklar samt knyta til oss lokale produsentar av ulike varer
som til dømes handarbeid og kortreist mat.
Hildegunn Bjørkelund og mannen er eigar av huset der Kom Innom AS skal leiga. I andre høgda har
dei planlagt å tilby eit felles kontorlandskap til utleige. Her håpar me at Kom Innom AS kan tilby å
servera mat til lunsj og evt møter.
Me ynskjer å vera eit tilbod til bygdefolket, og til reisande i ferjekøen. Det er ikkje konkurrerande
bedrifter på Hatlestrand når det gjeld kafedrift eller gåveartiklar. Når det gjeld utleige av møtelokale,
er det eit lokale på bygda som driv med dette, men til større grupper.
Huseigar har rusta opp kjøkkenet til godkjent standard (godkjent av Mattilsynet), og me søkjer no om
midlar for å kjøpa inn nødvendig utstyr til kjøkkenet for kafedrift, i fyrste omgang eit par dagar i veka.
I tillegg kjem også ein del andre utgifter i forbindelse med oppstart. Sjå tabell.
Kom Innom A/S
Tongavegen 49
5635 Hatlestrand
Hatlestrand, 10.01.2017
Kapitalbehov:
Kassasystem/betalingsterminal
Varelager kafe/butikk
Kjøleskap
Fryseskap/ kjøl
Komfyr
Oppvaskmaskin
Utstyr til servering / kafe
Utstyr til matlaging
Kaffimaskin
Reklame (logo, reklame på vindaugam.m)
Div reolar til lager for nettbutikk og kjøken
Varelager nettbutikk
Beløp
15.000,20.000,7.000,9.000,8.000,7.000,10.000,10.000,3. 000,5.000,15.000.30.000.-
SUM:
139.000.-
Finansiering
Startkapital
Startkapital
Privat lån
Støtte
Støtte
Støtte
Støtte
Støtte
Støtte
Privat lån
Privat lån
Privat lån
Driftsbudsjett
Indirekte kostnadar:
Lønn
Straum
Husleige
Kommunale avgifter
Rekneskap
Kontorutstyr
Telefon/data
Forsikringar
2017
0.18.000.30.000.6.000.5.000.5.000.15.000.2.000.-
2018
80.000.20.000.30.000.10.000.7.500.7.000.15.000.10.000.-
2019
120.000.20.000.36.000.10.000.7.500.10.000.20.000.12.000.-
SUM:
81.000
179.500.-
235.500.-
Inntekter :
Salg over disk
Kommisjonssalg
Nettbutikk
Utleige av lokale
SUM
2017
180.000.7.000.10.000.15.000.212.000.-
2018
230.000
16.000.200.000.20.000.466.000.-
2019
250.000.20.000.300.000.25.000.595.000.-
Kom Innom A/S
Tongavegen 49
5635 Hatlestrand
Hatlestrand, 10.01.2017
Resultatbudsjett :
Salgsomsetning
- Varekostnad
= Total DB
- Lønnskostnader
- Administrasjon
= Driftsresultat
- Finanskostnader
= Ordinært resultat
- Skatt
= Årsresultat
2017
212.000,130.000,82.000,0,81.000,1.000,1.000,0,0,0.,-
2018
466.000,260.000,206.000,80.000,99.500,26.500,5.000,21.500,7.000,14.500,-
Med helsing
Bente Valestrand
(Mobil: 909 79 912)
og
Hildegunn N. Bjørkelund
(Mobil: 918 86 318)
2019
595.000,330 000,265.000,120.000.115.500,29.500,5.000,24.500,7.500,17.000,-
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2017/733-2
Saksgang
Saksnr
2017/9
Karin Thauland
Utval
Møtedato
Styret for næringsfondet
09.03.2017
Behandling - Søknad om midlar frå næringsfondet - innkjøp av tipp/maskinhengar
- Røssland Multiservice AS
Innstilling frå rådmannen:
Georg Røssland vert tildelt kr. 20.000 i tilskot frå næringsfondet til etablering av Røssland
Multiservice AS
Saksutgreiing:
Søkjar: Røssland Multiservice AS, v Georg Røssland, Sundsvegen 146, 5450 Sunde
Kostnadsoverslag: ca 130.000
Søknadssum: Maks
Det vert søkt om midlar til innkjøp av tipp/hengar og utstyr til skogsrydding mm.
Søkjar starta i 2016 opp firmaet Røssland Transport & Vedlikehald med servicetilbod til båt,
mindre gravingsarbeid, muring, beplantning, maling mm .
Gode erfaringar med omsyn til marknaden gjer at han nå ønskjer å starte AS og utvide tilbodet.
Han ser og for seg eit samarbeid med NAV i samband med personar som treng arbeidstrening.
Linjerydding
Industrimekanikar med allsidig erfaring.
Målet er å skape arbeidsplass til seg sjølv og evt tilsette nokon på sikt.
Det er ulike firma i kommunen som tilbyd, men det er etter vårt syn plass til fleire.
Vedlegg: Søknad
Kvinnherad kommune
side
1
Budsjett 2017 Røssland Multiservice AS
INNTEKTER (jf. salgsbudsjett/kalkyler)
Sum driftsinntekter
Variable kostnader:
Andre kostnader
Sum variable kostnader
DEKNINGSBIDRAG
Indirekte kostnader:
Lønn, inkl. sosiale kostnader (feriepenger, arbeidsgiveravgift, o.l.)
(blir ikkje tatt ut lønn i 2017 som nemnt i søknad pga oppbygging)
Leasingavtale henger
Leasingavtale bil
Drivstoff
Forsikringer Bil/yrkesskade/ansvar
Regnskap
Revisjon (ikkje aktuelt, omsetn. under 5 mill.)
Kurs
Kontorutstyr/kontorrekvisita
Telefon/elektronisk kommunikasjon
Andre driftskostnader
Arbeidsklær/utstyr
Markedsføring
Sum indirekte kostnader
DRIFTSRESULTAT
Renteinntekter
Rentekostnader (Ingen lån)
Netto finanskostnader
RESULTAT
300 000
300 000
300 000
0
40 000
96 000
12 000
17 000
30 000
1 500
10 000
7 000
10 000
5 000
228 500
71 500
71 500
10.02.2017
Georg Røssland
Røssland Multiservice AS
Sundsvegen 146
5450 SUNDE
Kvinnherad kommune v/ Karin Thauland
Rosendalsvegen 10
5470 ROSENDAL
Søknad om midlar frå næringsfondet
Eg søkjer herved Kvinnherad kommune om midlar til oppstart av AS ved årsskiftet 2016/17. Sidan 6/116 har eg drive einmannsføretaket Røssland Transport & Vedlikehald. Her har eg jobba med alt frå
service på båt & motor, tomtastedl (rydding og stell/vedlikehald av uteområde) til mindre gravejobbar/
grusing, beplantning, muring m.m. Flytting, transport og malingsarbeid er også ein del av det eg kan
utføra. Har annonsert litt i lokalavisa i vår og ellers hatt rikeleg og gjera på, deriblant nokre faste avtalar
gjennom sesongen. Dette er noko eg har drive med på sida av full jobb på Hydro Husnes som
skiftoperatør i anodeverkstaden.
Navnet mitt er Georg Røssland, er 27 år gamal og er frå Sunde. Eg likar og få ting til og ynskjer difor og
skapa noko positivt og nyttig i kommunen i desse tider. Av dette års erfaring så ser eg at her er det
moglegheit til og få til noko som kan hjelpa mange, alt ifrå folk som treng hjelp til ulike ting til og på sikt
kunna ansetta folk i jobb. Av bakgrunn har eg utdanning som industrimekanikar. Eg har bla. tidlegare
jobba innan vannkraft, skipsbygging, oppbygging av prosessanlegg på land, mekanikar offshore i 3 år, til
butikk og plukka tomater og agurk hjå Ragnvald Vaage på Sunde.
Eg stifta einmannsføretaket for og sjå an markedet etter desse tenestene i kommunen. No etter eit års
drift ser eg at dette er det ein absolutt marknad for. Difor satsar eg no på eit AS, der eg på sikt også vil
tilby skogsrydding for kraftlag o.l og då skapa arbeidsplassar i tillegg til at eg etter kvart vil koma til og
driva sjølv på heiltid. Det vil også kunna bli aktuelt med eit samarbeid i forhold til personar som treng
arbeidstrening gjennom NAV o.l. Eg byrjar i det små og jobbar meg oppover, målet er og ha ei solid og
brei drift der ein kan tilby ulike tenester med god kvalitet. Målet er og driva allsidig og ha noko og driva
med gjennom heile året. Endo er dette med NAV på ide-stadiet, og har så vidt drøfta innleige hjå
Kvinnherad Energi. Eg vil også sjå til andre kommunar ang arbeid, som t.d ein ferjetur over til Skånevik
der ein har moglegheit for utleige til Skånevik & Ølen kraftlag. Dei har konstant mangel på folk til
linjerydding.
NAV vil eg gå i dialog med no på vårparten og høyra om interessen for eit samarbeid er til stades. Mest
truleg vil då eit slikt samarbeid starta vinter/vår 17/18.Uansett vil aksjeselskapet bli oppretta 1.1.17 og
frå då går eg inn med forespørslar til ulike aktørar som driv innan det eg kan bistå med, også innan
industri.
I denne omgong søkjer eg midlar til innkjøp av tipp/maskinhengar. Eg veit ikkje kor mykje ein kan vera
heldig og få, prisen på ein slik hengar ligg på vèl 104.000,- inkl. mva. Dette er noko eg må ha for og
transportera alt i frå gravemaskin, massar o.l. Eg har allereie ein ny solid firmabil som kan trekkja 3500
kg, og stiller såleis sterkt i forhold til transport og anna. Innkjøp av ryddesag, verneutstyr, verktøy o.l er
òg ting eg kan nemna som står på ynskjelista for og få firmaet klart til innsats, då spesielt til det vårast
att.
Slik eg ser det så har eg ikkje nokre direkte konkurrentar i nær omkrets. Det er fleire firma som driv
både innan gartnar/beplantning og graving, men akkurat det eg siktar meg inn på er meir rydding av tun
m.m innan den sjangeren. I tillegg kan eg ta mindre gravejobbar på same tunet, noko som gjerne blir
sett på som for små prosjekt hjå andre større aktørar i kommunen. Litt min tanke er og kunna tilby ein
totalpakke der me kan ordna fleire ting samstundes medan kunden kun treng forhalda seg til eit og same
firma, og no i byrjinga, også same person.
Når det gjeld båt- og motordelen så kan eg ikkje sei det er stort med konkurranse her på fastlandssida.
Eg har fått ein god del forespørslar ang. service m.m, mange som syns det er bale og reisa heilt til
Larsstø på Halsnøy for motorsjekk med meir.
Forventa inntekt i firmaet vert minimum det same som eg har hatt i år, røffleg 300.000,- Eg kan igjen
presisera at dette kun er drive på fritida mellom annan jobb m.m, og har difor stort potensiale. Eg har
ikkje planar om og ta ut løn kommande år heller av 2 grunnar; eg har fast inntekt hjå Hydro Husnes, og
eg ynskjer heller og tena opp kapital i aksjeselskapet for at det skal stå sterkare rusta mot 2018 og evt
ansettelsar om det visar seg at det skulle vera arbeid for fleire, noko eg både trur og veit at blir ein
realitet. Frå 2018 ser eg for meg og kunna driva firmaet på fulltid. I mellomtida byggjer eg opp kapital
og er klar til innsats. Fordelen min er at eg har lite utgifter no når eg ikkje tek ut løn og kan difor spara
opp. Spesifikke utgifter er på bil, yrkes- og ansvarforsikring og reknskap.
Med dette års erfaring så må eg sei at eg har god tru på dette, og det håpar eg De også har. 2016 har vore
svært lærerikt, eg har lært mykje rundt dette med reknskap, inntekt og utgifter, moms, fakturering og
annonsering. Dette, ilag med at eg ser eg har funne meg fleire `nisjer`, gjer at eg no går over til AS og
jobbar hardt for og få til eit firma i Kvinnherad som kan bistå både eldre og yngre, hyttefolk og båtfolk,
bygdafolk og bedrifter med god kvalitet.
Om De ynskjer, og har anledning til og bistå meg med litt midlar til oppstart så hadde eg vore svært
takksam for det.
Røssland Multiservice AS
Har De spørsmål ang drifta dette året, omsetning m.m så skal De sjølvsagt få sjå reknskap om ynskjeleg
2
Med venleg helsing
Georg Røssland
Dagleg leiar og eigar
Røssland Multiservice AS
5450 SUNDE
90059252
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/3986-3
Saksgang
Saksnr
2017/10
Karin Thauland
Utval
Styret for næringsfondet
Møtedato
09.03.2017
Behandling - Søknad om midlar frå næringsfondet - Utstyr til fosterteljing på sau Janne Alsaker
Innstilling frå rådmannen:
Janne Alsaker vert tildelt kr 30.000 frå næringsfondet til oppstart av firma med tenester knytt til
husdyrhald
Saksutgreiing:
Søkjar: Janne Alsaker, Fitjaheio 53, 5464 Dimmelsvik
Kostnad: kr 215.000
Søknadssum: kr 30.000
Søkjar har starta opp firma som tilbyr saueeigar fosterteljing. Ho har utdanna seg innan faget i
Skotland, og kjøpt inn ultralydutstyr. Det er fleire som etter kvart etterspør denne tenesta. Pr i dag
er det ingen firma i Hordaland som tilbyd fosterteljing. Ho har avtale med ein som i dag gir tilbodet
her i Sunnhordland om å ta arbeidet for han her i distriktet , og har elles samarbeid med
Landbrukstenester Folgefonna. Firma har organisasjonsnummer 94889374 i bransjen Skoing av
hest og fostertelling på sau.
Tidspunktet for lamming og med dette teljing varierer etter klima og nærleik til kysten. Arbeidet
med fosterteljing vert utført i løpet av ein 3 månadersperiode i året i snitt i fylke.
Ho tilbyd og barfottrimming. (Beskjæring/trimming/verkinga av hestar som ikkje bær sko).
Fjesbokside:
Janne Alsaker - Fostertelling på sau og barfottrimming
Vurdering:
Det er pr i dag ingen i fylke som tilbyd slik teljing. Søkjar har avtale med det firma frå Telemark
som i dag tel foster i vårt område om å verta den lokale marknaden.
Rådmannen meiner det et positivt at saueeigarar kan får tilbod om teljing av foster og andre
tenester frå eit lokalt firma, og rår til at det vert ytt tilskot til etableringa
Vedlegg: Søknad
Kvinnherad kommune
side
1
side
2
Kvinnherad kommune
Søknad om tilskot til utstyr i forbindelse med fostertelling på sau.
Eg vil med dette søke om tilskot på 30.000 frå Næringsfondet handsama av Kvinnherad
Kommune til skanning boks.
Søkjar:
Janne Alsaker
Fitjaheio 53, 5464 Dimmelsvik
Org nr: 917 461 295
Tlf Nr: 94889374
[email protected]
Bakgrunn:
Ettersom eg ikkje hadde odelen heime så måtte eg tenke nytt for å kunne holde meg
innanfor landbruket. Det er slik tanken ved fostertelling på sau har dukka opp. Dette har
dei siste åra kun vore ein tanke. Men når vi gjennom jobb fekk beskjed om å tenke over
kva vi ønske å kunne tilby bøndene utenom avløysing så blei tankane omgjort til
handling.
Før jul i fjor undersøkte eg kven som driv med fostertelling her i sør-Norge for å kunne
vere med ein av desse. Etter ein telefon til Noel Herbert som har hovudområdet sitt i
Buskerud, Sunnhordaland og nordlege delen av Rogaland, så blei avtalen at eg skulle
følgje han dei dagane han var i Sunnhordalandsområdet. Gjennom eit par dagar i januar
telde vi alle sauene i Kvinnherad. Dette var grunnlaget for at eg no skal til Skotland på
kurs, og har invistert i eige ultralyd utstyr.
Ide:
Eg er innflytta kvinnhering, oppvaksen i Olden i Stryn kommune. Fødd på gard med gris,
sau og melkeproduksjon i stor skala. Frå eg var 18 har eg stortsett hatt tilholdsstad i
Omvikdalen. Her nede har eg fast stilling gjennom Landbruksteneste Folgefonna, der eg
sit om lag halvparten på kontoret, og er halvparten ute i felten som Landbruksvikar. Det
er og gjennom dei at eg har fått denne moglegheita til å kunne reise til Skotland, og
bruke delar av året mitt på å drive med fostertelling.
Bøndene som i dag byggjer til sau tenkjer framtidsretta. Meir teknologi har innteke
sauebruka, og bøndene tenkjer meir økonomisk. Det er på denne måten at fostertellinga
er eit tilbod for bøndene som dei ser nytta av å bruke: dei sparar pengar.
Sauene blir para i desember. Frå fosteret er 30-90 dagar så vil en kunne skanne dei for å
telle kor mange lam dei ventar. Foringsautomaten er innstilt til kvar enkelt sau. Sauene
som ventar 1 lam, treng mindre kraftfor enn dei som ventar 3. På denne måten kan
bøndene tilpasse fôringa mykje betre, både for sauen og lammet. Sauene vil då føde lam
i passelege størrelsar. Lam som er fødde for små har større problem med å klare seg på
eigenhand, lam som er for store under fødsel vil kunne gje fødselsvanskar for mor. Små
lam vil i tilegg krevje meir tidsbruk for å få dei opp i rett slaktevekt, dette krever og meir
av bonden som gjer at han tapar pengar.
I Norge i dag har vi ikkje noko slags form for opplæring igjennom fostertelling på sau. Ein
kan følgje dei som alt driv med dette her i landet, men den beste opplæringa får ein i
utlandet, både når det gjeld praksis og teori. Duncan Kennedy er ein einar på dette
området, og han tek for seg mestedelen av opplæringa gjennom BCF technology. Dei er
ein av få som held opplæring i ultralydscanning på sau og ku.
Nøyaktig antal personar som skannar i Noreg pr i dag er uvisst. Men det blei sendt 2 stk
til Skotland i fjor på opplæring, i år møter kun eg frå Norge. Der er pr i dag ingen som bur
i Hordaland som driv med skanning. Folk blir innleigd enten frå Trøndelag, eller
Buskerud.
Etter at sauene er para, så startar skanninga i mellom januar og mars. Dei som bur i
kystområdene har ofte paring tidlegare enn dei som bur meir i indre strøk. På denne
måten blir og tellingsperioden om lag 3 månadar i løpet av eit år.
Til samarbeidspartar har eg Landbruksteneste Folgefonna som vil stå for fakturering,
derifrå vil eg fakturere dei for mine tenester. Utstyret som er innkjøpt er kjøpt direkte frå
BCF tehnology i Skotland. Skanning apparatet er kome til Norge. Dette er eit dyrt og
eksklusivt apparat som kosta i underkant av 180 000. Skanningboksen er bestilt, denne
vil kome til å koste rundt 35 000, avhengig av prisen på frakt til Norge.
Målet med dette tilbudet er å kunne vere den leiande innan fostertelling i Hordaland.
Tilbodet vil og bli gitt i Sogn og Fjordane, men primærområdet vil bli i området der vi har
kundekrets gjennom Lt Folgefonna. Ettersom at dei står som samarbeidspartnarar så vil
dei og promotere tilbudet mitt. Eg har oppretta ei facebookside, der det vil bli lagt ut
planar for kor eg opphelde meg til ei kvar tid. Framtidsplanen er og etter kvart kunne
utvide tilbodet til at det samtidig kan gjelde skanning på ku. Med å gje tilbodet både til
ku og sau, så vil eg kunne sitte igjen med 1 årsverk.
Vedlegg: Driftsbudsjett og invisteringsbudsjett.
Driftsbudsjett heilt driftsår
Pesemistisk
Optimistisk
Inntekt
65000
75000
Sum Driftsinntekter
65000
75000
Vedlikehold på utstyr
Diverse
Telefon
Rekneskap
Administrasjon
Arbeidsgodtgjersle
8 000
2000
800
9 000
4000
10000
10000
2500
1000
10000
5000
20000
Sum Variable Kostnader
37800
53500
Dekningsbidrag
27200
21500
Faste Kostnader:
Avdrag og renter
Forsikring
6802
5000
6802
5000
20398
14698
Variable Kostnader
Driftsresultat
Invisteringsbudskjett fostertelling
Total kostnad: Skanningboks og utralydapparat
Lån
Midlar kommunalt næringsfond
Eigenkapital
215 000
160 000
30 000
25 000
Fostertelling 2019
Budsjett
Resultat
Inntekt
125000
Lån
41088
Forsikring
5000
Vedlikehold på utstyr10 000
Diverse
2500
Telefon
1000
Rekneskap
10 000
Administrasjon
5000
Avvik
Invisteringsbudskjett fostertelling
Total kostnad: Skanningboks og utralydapparat
Lån
Midlar kommunalt næringsfond
Eigenkapital
215 000
160 000
30 000
25 000
Rosendalsvegen 10
Kvinnherad kommune
5470 ROSENDAL
Tel: 53483100
Fax: 53483130
Org. nr: 964 967 636
Bankgiro: 3460.07.00083
Rådmannen
Samfunnsutvikling
[email protected]
www. kvinnherad.kommune.no
facebook.com/kvinnherad
Janne Alsaker
Fitjaheio 53
5464 DIMMELSVIK
_
Saksbehandlar
Karin Thauland
Tlf. direkte innval
90978556
Vår ref.
2016/3986-2
Dykkar ref.
Dato
15.11.2016
Vedkjem søknad om midlar frå næringsfondet
Vi takkar for motteke søknad om tilskot til fostertelling på sau motteke 10.11.2016
Det er diverre ikkje midlar att på næringsfondet i 2016 . Søknaden kan difor ikkje handsamast
før nye midlar vert avsett i 2017.
Søknaden vert handsama i 2017. Dersom du har meir informasjon om bedrifta di, så sende det
gjerne inn.
Dersom eg treng meir opplysningar i samband med sakshandsaming i 2017, tek eg kontakt.
Lykke til med bedrifta
Med helsing
Karin Thauland
næringsrådgjevar
Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst