Invitasjon til møte i Levanger kommunale foreldreutvalg og skolenes

Invitasjon til møte i Levanger kommunale
foreldreutvalg og skolenes FAU
DATO
Torsdag 9.03.17
KLOKKA
18.00 – 20.00
STED
Levanger rådhus rom 1119
Enkel bevertning
SAKER:
1. Andre gangs avstemming av vedtektsendringer foreslått i KFU møte 3.11.16
2. KFU orienteres om arbeide med utredning skolemåltid v/Hilde
3. Foreslå arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for FAU ve de enkelte
skoler.
4. Bekledning i skolehverdagen – hva sier ordensreglementet?
5. Saker til årsmøte 8.juni
6. Evaluering av 7. februar
Vel møtt!
Med hilsen
Gudrun Veske
Hilde H. Karlsen
Leder KFU Levanger
Seniorrådgiver grunnskole