Les mer... - Sirdal kommune

Adresseliste
Tonstad 23.februar 2017
Melding om oppstart av planarbeid for Rubetødnane Aust, del av gnr.9 bnr. 9 og 22.
Sinnes – Sirdal kommune, (PlanID 2017002).
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved oppstart av
detaljregulering/endring av plan for ovennevnte område. Planen utarbeides på vegne av
Sirdal Hytteutvikling AS.
Området er i kommuneplanen merket; 120. Planen grenser inntil del av reguleringsplan
Sinnes – Rubetødnan, Signe Lise Berge, Arild Vig og Tor Sigve Vik – planID 1992002,
Andestjønn planID 2014001 og reguleringsplan Sinnes – Rubetødnan, Signe Lise Berge –
planID 2002002 og i sør mot reguleringsplan Sinnes – fv.975, kryss rv45 – Haugen bro –
planID 1992007. Planen vil erstatte hele eksisterende plan for Rubetødnane Aust – planID
2008014.
Formålet med planarbeidet er diverse endringer, bl.a. utvidelse av enkelte tomter,
justering av grenser mellom vei og tomt / byggegrense, flytting av parkeringsplass P1 mot
øst, justering av løypetrase / område for skilek- og aking, diverse justeringer av veier,
innregulering av sommervei til BF24 m. fl., ny plassering av trafo og innregulering av ca.
100 m2 til garasje/serviceformål ved P2. Eventuelt også andre mindre endringer etter
nærmere vurdering. Vedtak om bagatellmessig/mindre endringer siden vedtak av forrige
plan vil bli implementert/videreført i ny plan.
Det meldes også at tidligere varsel fra 4.oktober 2016 om omrokkering av tomter som
skal flytte parkeringsplass fra P8 til P7a videreføres inn i planarbeidet for planID
2017002. Vedr. forbedring av trafikkforholdene over parkeringsarealet på P8 ble det
bestemt å flytte parkeringsplasser fra P8 til parkeringsareal P7a.
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt
kommunen for behandling. Etter førstegangs behandling i kommunen blir planen lagt ut
til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget
for videre politisk behandling.
Det gjøres oppmerksom på at det tilrettelegges for å kunne benytte adgangen i Pbl. § 21-3,
femte ledd til å fremme byggesøknad uten ytterligere nabovarsel. Forutsetningen for dette
er at den vedtatte planen blir detaljert nok. For mindre bygg (<50 m²) vil planen også
utnytte ny mulighet til å bygge uten byggemelding.
Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht pkt.
1.4 i gjeldende kommuneplan.
Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger.
Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i
området omkring og innen planområdet.
Karttjenester AS
Postboks 158
4441 TONSTAD
Telefon: 38 37 05 63
Faks: 38 37 03 43
www.karttjenester.no
[email protected]
Org: 986 597 247
Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal,
tlf 38 37 05 63.
Eventuelle merknader og innspill må sendes skriftlig innen 03.04.2017 til:
Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til: [email protected]
Karttjenester as
Kopi sendt: Sirdal Hytteutvikling v/Tor Sigve Vik
Vedlegg: Kartutsnitt.
Karttjenester AS
Postboks 158
4441 TONSTAD
Telefon: 38 37 05 63
Faks: 38 37 03 43
www.karttjenester.no
[email protected]
Org: 986 597 247
Kartutsnitt:
Detaljreguleringsplan for Rubetødnane Aust. Gjeldende plan (2008014).
Karttjenester AS
Postboks 158
4441 TONSTAD
Telefon: 38 37 05 63
Faks: 38 37 03 43
www.karttjenester.no
[email protected]
Org: 986 597 247
Utsnitt av plankart.
Offentlige instanser mv.
Sirdal kommune, Rådhuset, 4441 Tonstad [email protected]
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Serviceboks 513, Lundsiden, 4605 Kristiansand
[email protected]
Vest-Agder fylkeskommune, Serviceboks 517, Lund, 4605 Kristiansand [email protected]
Statens vegvesen, region sør, Serviceboks 723 Stoa, 4808 Arendal [email protected]
Statnett, Pb 5192 Majorstuen, 0302 Oslo [email protected]
Mattilsynet, Pb 383, 2381 Brumunddal [email protected]
Agder energi nett AS, Pb 794 Stoa, 4809 Arendal [email protected]
Sirdal Bondelag v/ Åse Bente Sinnes [email protected]
Sirdal næringsforening v/Sven Sturla Tonstad, [email protected]
Agder energi produksjon AS, Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand [email protected]
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Pb 3021 Lade, 7441
Trondheim. [email protected]
Karttjenester AS
Postboks 158
4441 TONSTAD
Telefon: 38 37 05 63
Faks: 38 37 03 43
www.karttjenester.no
[email protected]
Org: 986 597 247
Styret i fortidsminneforeninger, Vest-Agder avd., Pb 481, 4664 Kristiansand [email protected]
Sira-Kvina kraftselskap, Pb 38, 4441 Tonstad [email protected]
Norsk ornitologiske avd. v/Kjell Grimsby, N. Høgåsen 11, 4440 Tonstad.
[email protected]
Sirdalsløyper, Kvæven, 4443 Tjørhom. [email protected]
Eldrerådet v/ Elfrida Netland – [email protected]
Råd for funksjonshemmede v/Kåre Lindeland - [email protected]
Ungdomsrådet v/ Sissel Merete Josdal – [email protected]
Barn- og unges representant Lars S. Nedland - [email protected]
Forum for natur og friluftsliv Agder v/koordinator Camilla Moseid - [email protected]
Private
Matrikkelnr
9/1
9/3
9/3/9
9/3/9
9/9
9/9/4
9/9/5
9/9/5
9/9/6
9/9/7
9/9/7
9/9/10
9/9/14
9/9/16
9/9/19
9/9/20
9/9/20
9/9/21
9/9/21
9/9/22
9/9/22
9/9/23
9/11/7
9/11/7
9/14
9/22
9/22/6
Karttjenester AS
Postboks 158
4441 TONSTAD
Navn
ÅRSLAND SIGNE LISE
KLEIBERG LISE
KLEIBERG LISE
LIV OFTEDAL
VIK TOR SIGVE
SANDE TOR ARVID
FOSSAN BJØRN
FOSSAN SØLVI LISBETH
GRINDSTAD KNUT CHRISTEN
NEVLAND INGER TERESE
NEVLAND TOR B
TJELDFLAAT ASTRI THERESE
OTTESEN SØLVE IMS
FOLKVORD ELISE
LARSEN MARTIN NORLAND
FRIESTAD JONAS HAARR
ÅSLAND SOLVEIG
KNUTSEN INGBJØRG
SIREVÅG LEIF
MYKLEBOST LARS
MYKLEBOST MONICA F.
KVIE LEIF
RAVNDAL SVEN
SINNES JOFRID
HELLEBERG LAILA
SINNES KNUT BERTIN
ERIKSEN LEIF (Død)
Adresse
SINNES
4443 TJØRHOM
4443 TJØRHOM
HOLBERGSGATE 22
LANGE BAKKEN 32
VALAHAUG 2 A
BOGANESSTRAEN 39
BOGANESSTRAEN 39
MYKLABERGVEIEN 9
ØVRE VAULABAKKEN 8
ØVRE VAULABAKKEN 8
GULDBERGS VEI 30 D
ROSSALANDTUNET 17 B
STORASTEINEN 14
LABERGET 40 D
RAGNHILDS GATE 64
RAGNHILDS GATE 64
BRØNNGATA 65
BRØNNGATA 65
STEINPERLEVEIEN 43
STEINPERLEVEIEN 43
FOLKE BERNADOTTES VEI 16
PRESTHEIVEIEN 1
SIRDALSVEIEN 7367
SINNES
SINNES
(Adresse mangler) Se nederst.
Telefon: 38 37 05 63
Faks: 38 37 03 43
Poststed
4443 TJØRHOM
4306 SANDNES
4443 TJØRHOM
4070 RANDABERG
4020 STAVANGER
4020 STAVANGER
4314 SANDNES
4330 ÅLGÅRD
4330 ÅLGÅRD
0375 OSLO
4313 SANDNES
4318 SANDNES
4020 STAVANGER
4044 HAFRSFJORD
4044 HAFRSFJORD
4024 STAVANGER
4024 STAVANGER
4032 STAVANGER
4032 STAVANGER
4011 STAVANGER
4325 SANDNES
4443 TJØRHOM
4443 TJØRHOM
4443 TJØRHOM
www.karttjenester.no
[email protected]
Org: 986 597 247
9/22/8
9/22/9
9/22/10
9/22/11
9/22/11
9/22/12
9/22/13
9/22/13
9/22/19
9/22/19
9/22/20
9/22/20
9/22/23
9/22/25
9/22/29
9/22/29
9/22/39
9/22/40
9/22/40
9/22/40
9/22/41
9/22/41
9/22/42
9/22/42
9/22/43
9/22/43
9/22/44
9/22/45
9/22/45
9/22/46
9/22/46
9/43
9/43
9/213
9/224
9/227
9/227
9/244
103/4
103/4
103/5
103/5
OMMUNDSEN BJØRN
LUNDE KARSTEN (Død)
BERTELSEN MARIE
SEL STINA
SVENDSEN SVEIN KJETIL L
ANDERSEN KNUT ERIK
FURULUNDEN 5 B
(Adresse mangler) Se nederst.
GRUDEVEGEN 91
HOLBERGS GATE 28
HOLBERGS GATE 28
NERLIVEIEN 8
(Adresse mangler) Se nederst.
OLSNES KNUT DRANGE (Død)
TJØTTA ODD (Død)
(Adresse mangler)Se nederst.
JENSEN PER JOHAN
GRAVARVERKET 34 B
JENSEN TORHILD S.
GRAVARVERKET 34 B
GUDMESTAD JONE
SORGENFRIVEIEN 36
SCHANCHE ELIN
SORGENFRIVEIEN 36
LUNDEBAKKEN 29
MARIBU ELLEN GISMERVIK
HOLM TERJE
HINDALSBAKKEN 25 A
ØSTENSTAD EGIL JOHAN SUNNIVAKROSSEN 17
ØSTENSTAD HILDE AASE SUNNIVAKROSSEN 17
STEINGATA 80
WESTBØ ÅGE KRISTIANSEN
HEDBERG ANNE GURI
B. CHRISTOPHERSENS G. 20
HØGHALLET 16
HEDBERG KJELLAUG JORUN
HEDBERG KRISTIN
EFØYSVINGEN 21
JENSEN ELISABETH MEGAARD WESTERGÅRDVEIEN 13
JENSEN RUNE EUGEN
WESTERGÅRDVEIEN 13
FERKINGSTAD KARI MJØLHUS GRYTINGS GATE 10
FERKINGSTAD TROND
GRYTINGS GATE 10
KILSTAD HILDE NYGAARD OLAV NILSSONS GATE 69
OLAV NILSSONS GATE 69
KILSTAD PÅL ESPEN MULDER
THORSEN JENS ARNE
FIGGJOGATA 33
ARNESEN JENS JØRGEN HINDALSBAKKEN 36
HINDALSBAKKEN 36
ARNESEN MONICA SURDAL
VARDEN 8
ALSTADSÆTER OLE JØRGEN
KVÅL BRIT
VARDEN 8
AASLAND STEINAR
MIKKELSMESSVEIEN 23
BERGESEN RAGNY
BERBERISVEIEN 10
KLUNGTVEDT KARL ANNSTEIN POSTBOKS 52
SINNES JOFRID
SIRDALSVEIEN 7367
KLEVELAND JANE LINDA BAKKEBRÅTET 6 A
KLEVELAND ODD ARNE
BAKKEBRÅTET 6 A
HOLTA LEIF
KVERNEVIKVEIEN 231
Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL
Postboks 517 Lundsiden
4605 KRISTIANSAND S
Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL
Postboks 517 Lundsiden
4605 KRISTIANSAND S
4018 STAVANGER
9/22/6
9/22/9
9/22/13
Solvor Eriksen
Agnes Elfrida Lunde
Judith K.Tjøtta
4023 Stavanger
4020 Stavanger
4016 Stavanger
Karttjenester AS
Postboks 158
4441 TONSTAD
Stephan Sindings vei 6
Haugliveien 18
Hillevågsveien 44
Telefon: 38 37 05 63
Faks: 38 37 03 43
4352 KLEPPE
4009 STAVANGER
4009 STAVANGER
4020 STAVANGER
4327 SANDNES
4327 SANDNES
4156 MOSTERØY
4156 MOSTERØY
4083 HUNDVÅG
4020 STAVANGER
4046 HAFRSFJORD
4046 HAFRSFJORD
4009 STAVANGER
4009 STAVANGER
4018 STAVANGER
4022 STAVANGER
4032 STAVANGER
4032 STAVANGER
4041 HAFRSFJORD
4041 HAFRSFJORD
4009 STAVANGER
4009 STAVANGER
4015 STAVANGER
4020 STAVANGER
4020 STAVANGER
4340 BRYNE
4340 BRYNE
4046 HAFRSFJORD
4023 STAVANGER
4301 SANDNES
4443 TJØRHOM
4026 STAVANGER
4026 STAVANGER
4073 Randaberg
www.karttjenester.no
[email protected]
Org: 986 597 247