Manus Tretjakov galleriet norsk

MariaogOlgaerpåTretjakov-galleriet.
Мариянорвежка,онаучитрусскийязыквМоскве.Оналюбитходитьвкафеи
музеи,чробыговоритьпо-русскисдругимилюдьми.Вэтотразонавместес
ОльгойвТретьяковскойгалерее.
MariaerstudentfraNorge,somnåstudererveduniversitetiMoskva.Hunborien
russiskfamilie.Familienbeståravmor,far,datterOlgaogsønnNikolaj.
Mariagårpåuniversitetethverdag.Etterforelesningergårhunpåutstillingerimuseer,
ogogsåpåkafè.Hunvilsnakkebrarussisk,derforinvitererhunoftemedstudenterfra
russiskgruppenpåuniversitetetellerOlgaogNikolaj.Dasnakkerdemyerussiskog
diskutereruliketemaer.
DetermangemuseeroggallerierisentrumavMoskva.Idagerdetsøndag,ogOlga
inviterteMariapåTretjakov-galleriet.Marialikerågåpåmuseer,såhuntakketjamed
engang.
Tretjakov-gallerieteretavdemestkjenteiMoskva,iRusslandogiverden.Igalleriet
kanmansebilderogsamlingeravdemestkjenterussiskekunstnere,foreksempel
malerieravAjvazovskij,Sjagal,Sjisjkin,Vasnecov.Herkanmanseverdenskjenteikoner
tilAndrejRublev.
Museetharulikeinteressanteutstillingerogprosjekter,hvormankansesjeldnebilder.
Museetharvirtuelleturer,somfolkkanbesøkehjemmefraviaInternett.Deterveldig
praktisk!
IdagharOlgaogMariaværtogsettbilderavrussiskeognederlandskekunstnerefra
1800-tallet.Deterenganskestorutstillingmed60bilder.DerkunnemanseRemrandts
kunst.Hanblirkaltforenmaleravgullalderavnederlandskkunst.
Marialikeråseogdiskuteredethunser.Diskuterekunsterikkealltidlikelett,hun
finnerikkealltidrussiskeordforåuttrykkesinetankerogfølelser.Hunprøver,oghun
blirbedreogbedre.
Ettermuseetgikkjentenepåkafè,hvordemøttNikolaj,brorentilOlga.Handrivermed
idrett,hanspillerfotballhversøndag,derforvarikkehanmedOlgaogMaria.
Olyabestiltete,mensMariaogNikolajbestiltevarmsjokolade.Jentenefortalteom
utstillingen,omhvadeharsettogsineinntrykk.Delikteutstillingenveldiggodt.