TIF Fotballgruppa budsjett og resultat

TIF Fotball
Resultatregnskap 2016 – Budsjett 2017
Regnskap 2016
3000
3012
3103
3104
3106
3110
3111
3200
3201
3202
3400
3440
3450
3470
3900
3910
3920
3930
3940
3941
3960
3970
3971
3972
3973
3991
3992
3993
Sponsorinntekter
-721 277,60
Sponsorstøtte
-145 570,00
Kiosk-/kaffesalg
-231 696,30
Egenandel reiser/overnatting
-9 300,00
Billettinntekter kamper
-105 950,00
Tilsynsvakter
Flaskeinnsamling
-20 915,38
Annen dugnad
-202 544,00
Salg av supporterutstyr
-29 310,00
Inntekter Aktiv cup
-168 180,00
Tine Fotballskole
-45 050,00
Offentlige tilskudd
-80 910,00
Egenandeler treningsleir
Baneleie
-58 080,00
Annen driftsrelatert inntekt
-43 553,51
Ekstraordinær inntekt
-88 500,00
Egenandel lissens
- 43 000,00
Medlems-/treningsavgift
-740 732,31
Deltageravgift Norway Cup
-120 950,00
Deltageravgift Darlecarlia-/Bergstadcup-159 675,00
Fotball-lotteriet
-63 900,00
Sesongkort
-163 170,00
Supporterkort
-46 920,00
Kakelotteri
-28 031,00
Salg adventskalendere
-88 840,00
Mva kompensasjon
-150 209,00
Reisefordeling 3 div.
-30 100,00
Kamptips
-8 806,00
Sum inntekter
-3 595 170,10
Regnskap 2015 Budsjett 2016
-505 836,20
-133 960,00
-231 393,69
-15 735,00
-144 830,00
-19 840,00
-28 462,69
-25 420,00
-772 000,00
-130 000,00
-290 000,00
-200 000,00
-25 000,00
-30 000,00
-224 000,00
-30 000,00
-125 000,00
-45 000,00
-80 000,00
Budsjett 2017
-610 000
-145 000
-250 000
-10000
-130 000
-25 000
-30 000
-205 000
-10 000
-120 000
-45 000
-80 000
-150 000
-44 951,00
-80 658,00
-221 516,00
-52 898,00
-72 172,66
-147 041,00
-48 000,00
-409 637,12
-124 019,00
-133 780,00
-58 500,00
-188 350,00
-28 650,00
-29 622,00
-41 270,00
-129 234,00
-37 077,37
-11 680,00
-2 964 533,73
-55 000,00
-60 000,00
-80 000,00
-50 000,00
-700 000,00
-70 000,00
-185 000,00
-75 000,00
-180 000,00
-100 000,00
-52 000,00
-100 000,00
-150 000,00
-10 000,00
-20 000,00
-3 838 000,00
-70 000
-150 000
-45 000
-20 000
-3 640 000
43 107,48
43 107,48
39 517,15
39 517,14
75 000,00
75 000,00
50 000
50 000
5000 Lønn til ansatte
5990 Avslutning spillere
Lønnskostnad
145 502,00
28 706,45
174 208,45
95 500,00
29 202,53
124 702,53
140 000,00
35 000,00
175 000,00
123 500
45 000
168 500
6330
6370
6420
6440
6450
6460
18 777,70
260 000,00
7 936,92
205 000,00
4 494,00
327 383,10
204 115,00
31 841,50
18 000,00
260 000,00
0,00
480 000,00
515 000,00
125 000,00
18 000
320 000
4340 Kjøp varer kiosk
Varekostnad
Drift Vidsyn
Drift Nytrømoen
Leie datasystemer
Leie transportmidler
Leie baner/haller
Sesongforberedelser
369 527,17
397 495,00
116 888,02
-50 000
-80 000
-50 000
-800 000
-70 000
-185 000
-60 000
-160 000
-90 000
550 000
430 000
125 000
Regnskap 2016
6480
6520
6530
6540
6550
6560
6561
6562
6570
6590
6660
6705
6740
6750
6760
6800
6810
6860
6861
6862
6940
7110
7120
7150
7320
7400
7410
7420
7430
7510
7740
7770
7790
7820
7830
Regnskap 2015 Budsjett 2016
Leie overnatting spillere
40 180,00
Kostnader adventskalendere
9 000,00
Kostnader sesongkort
6 000,00
Lodder, fotballotteri
33 300,93
Rekvisita Adidasavtale
96 000,00
Rekvisita sport forhåndsbestilt
157 940,05
Rekvisita sport i butikk
105 325,81
Supporterutstyr
71 947,75
Tine Fotballskole
2 000,00
Annen driftsmateriale
79 980,35
Vedlikehold anlegg
14 394,04
Regnskapshonorar
47 500,00
Honorar dommere
251 727,43
Gebyr overganger
14 900,00
Honorar felles frisklivspass, lege mm
6 050,00
Kontorrekvisita
1 253,00
Data/EDB-kostnad
8 395,00
Møte, kurs, oppdatering o l
42 289,70
Mat trening/kamp/gavekort
2 092,64
Utgifter Aktiv cup
68 504,32
Porto
74,32
Driftskostn. og av- og nedskrivninger
2 221 543,23
40 390,00
26 100,00
6 394,00
1 420 685,79
Kjøregodtgjørelse trenere
65 545,40
Reisekostnader spillere
132 801,60
Reisekostnad styre mm.
5 581,00
Kampannonser
195 061,46
Cupdeltagelse
306 716,74
Regionsamlinger
11 800,00
Gaver
6 520,00
Lagsavgift/lagsforsikring
215 123,00
Treningsleir
Øreavrunding
-1,32
Bank- og kortgebyr
4 217,65
Annen kostnad
111 878,72
Innkommet på tidl. nedskr. Fordringer
Tap på fordringer
15 000,00
Annen driftskostnad
1 070 244,25
Sum driftskostnader
3 509 103,41
94 823,75
101 235,80
13 974,60
236 778,41
282 703,28
11 900,00
2 330,00
137 050,00
278 835,00
0,98
3 200,50
88 608,11
-2 024,00
8 343,00
1 257 759,43
2 842 664,89
109 448,50
36 599,85
2 000,00
3 589,00
47 274,00
50 000,00
228 381,88
10 800,00
5 550,00
833,20
9 995,00
53 314,56
9 245,28
2 257 500
136 000,00
120 000,00
15 000,00
272 000,00
255 000,00
10 000,00
5 000,00
173 000,00
0,00
131 000
120 000
15 000
222 000
255 000
15 000
5 000
180 000
150 000
4 000,00
104 000,00
0,00
5 000,00
1 099 000,00
3 852 000,00
4 000
73 000
Driftsresultat
8051 Renteinntekt bankinnskudd
8055 Renteinntekt kundefordringer
8155 Rentekostnad leverandørgjeld
Årsresultat
Budsjett 2017
60 000,00
12 000,00
11 000,00
33 500,00
96 000,00
180 000,00
90 000,00
30 000,00
2 000,00
94 000,00
0,00
50 000,00
260 000,00
15 000,00
5 500,00
2 000,00
20 000,00
63 000,00
20 000,00
60 000,00
1 000,00
2 503 000,00
60 000
12 000
10 000
26 000
96 000
30 000
50 000
2 000
42 000
80 000
260 000
15 000
10 000
1 500
10 000
40 000
20 000
50 000
5 000
1 175 000
3 651 000
-
11 000
-11 614,24
-662,71
1 386,33
-14 614,11
-568,66
-14 000,00
0,00
-11 000
-96 957,31
-137 051,61
0,00
0,00
Balanse
EIENDELER
1500 Kundefordringer
1530 Ikke utbetalte inntekter
1570 Forskuddsbetalte kostnader
1579 Andre kortsiktige fordringer
1581 Avsetning tap på kundefordringer
1940 TOS 1885.16.39388 brukskonto
1941 TOS 1885.16.39418 høyrente
1943 TOS 1885.16.39396 dommerkonto
1945 TOS 1885.16.50462 gavekonto
Eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
2050 Annen egenkapital
Udisponert resultat (Ikke bokført)
2160 Avsatt inntekt (gaver)
2400 Leverandørgjeld
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
2915 Mellomregning TIF Tynsethallene
2916 MR Nytrømoenhallen
2961 Annen påløpt kostnad
2990 Annen kortsiktig gjeld
Egenkapital og gjeld
Tylldalen 05.03.17
For TIF Fotball
Astrid Hagen, leder Økonomiutvalget
2016
633 898,04
73 642,70
33 778,60
0,00
-15 000,00
156 205,66
418 295,51
429 812,15
22,19
1 730 654,85
2015
123 992,65
161 255,26
852 999,28
3 162,42
28 154,03
1 300 229,36
-993 175,75
-96 957,31
-72 550,00
-535 442,77
-10 029,02
0,00
-20 750,00
-1 750,00
0,00
-1 730 654,85
-993 175,75
0,00
-72 550,00
-148 829,07
-15 240,59
11 120,00
-70 750,00
-9 603,95
-1 200,00
-1 300 229,36
0,00
130 665,72