Se indkaldelsen med regnskab og budget her

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup
Lystrup den 05.03.2017
Indkaldelse til generalforsamling i
grundejerforeningen Ørneparken
onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30
i Elsted/Lystrup Beboerhus
Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for kalenderåret 2016
4. Budget/kontingent for 2017
5. Indkomne forslag
a. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen bemyndiges til at investere reetableringsmidlerne i risikofrie
værdipapirer, jævnfør § 12 – bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære
generalforsamling.
6. Valg til bestyrelse og revisorer
a. Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Marianne Simonsen (modtager ikke genvalg)
Egon Rasmussen (modtager ikke genvalg)
Henning Lauritsen
b. Suppleant
Allan Just
c. Revisor på valg:
Thomas H. Andersen
7. Eventuelt
NB. Referat af Generalforsamling vil ikke blive omdelt, men kan læses på hjemmesiden
ca. 4 uger efter.
Papirudgave vil kunne fås ved henvendelse til formanden.
Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup
REGNSKAB FOR ÅRET
2016
Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2016
Realiseret
Budget 2016
277.400,00
1.600,00
279.000,00
277.400
Grønne områder
Snerydn. 2015-2016
Fejning, kloakrens,Legeplads
Rep. SF-belægning
Mødeudgifter
Kontorartikler, porto m.m.
Bankudgifter
Beboerhus, Fællesråd
Forsikring
Diverse
Henlæggelse Reetablering: 146*550
145.717,95
150.000
44.425,75
10.437,50
6.368,20
3.447,53
1.564,53
200,00
3.827,32
4.792,45
80.300,00
60.000
0
8.000
3.000
1.800
1.200
3.850
6.000
80.300
i alt
301.081,23
314.150
-22.081,23
-36.750
80.300,00
13.013,22
93.313,22
80.300
12.500
92.800
0,00
100
100
93.313,22
92.700
Driftindtægter:
Kontingent 146*1900
ekstra betaling
ialt
277.400
Driftudgifter:
Driftsresultat:
Reetableringsmidler
Indtægter
Bidrag 146x550
Nettorenter
i alt
Udgifter
Bankomkostninger m.m.
I alt
Resultat
Balance pr. 31/12 2016
Aktiver
Kassebeholdning
115.868,43
Reetableringsmidler :
Højrente konto
bankkonto reetablering
662.599,53
242.426,05
Aktiver i alt
1.020.894,01
Passiver:
Årets underskud
Egen kapital primo
Årets hensættelse
Skyldig beløb rep. SF-belægning
Passiver i alt
-22.081,23
939.224,52
93.313,22
10.437,50
1.020.894,01
Foreningen har desuden følgende ej bogførte aktiver:
2 stk. Håndboldmål
1 stk. Bord med faste bænke
1 stk. Parkbænk
1 stk.Gynge fugleedderkop
1 stk. Legetårn
1 stk. Gynge barnegynge
1 stk. Gyngestativ
21 stk. Underlagsmåtter
Gunnar Møller Jensen
formand
købt i
Egon Rasmussen
næstformand
Marianne Top Simonsen
kasserer
-1990
-1989
-1987
-2006
-2007
-2007
-2008
-2008
Cita Hansen
Sekretær
Henning Lauritsen
grønne områder
Ovenstående resultatopgørelse og balance, som vi har revideret, er i overensstemmelse med
foreningens kassebog.
Thomas Holmen Andersen
revisor
Kurt Vestergaard
revisor
Forslag til Budget 2017
Kontingent drift:1600+reetabl.:1750, I alt 3350 kr
Indtægter
Kontingent 146*(1600+1750)
ialt
489.100,00
489.100,00
Driftudgifter
Grønne områder
150.000,00
Vinterbekæmpelse veje, legeplads
45.000,00
Ekstra arbejde ØH-areal
24.300,00
Revneforsegling asfalt
30.000,00
Mødeudgifter
8.000,00
Kontorartikler, porto m.m.
3.000,00
Bankudgifter
1.800,00
Beboerhus, Fællesråd
1.200,00
Forsikring
4.700,00
Diverse
6.000,00
Henlæggelse Reetablering 146*1750
255.500,00
i alt
529.500,00
Driftsresultat
-40.400,00
Reetableringsmidler :
Indtægter
Bidrag 146*1750
rente indtægter
i alt
Udgifter
omkostninger
I alt til hensættelse
255.500,00
13.000,00
268.500,00
100,00
268.400,00
Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup
Grundejerforeningen Ørneparkens bestyrelse består af:
Formand :
Gunnar Møller Jensen
Ørnehøjen 27
På valg i 2018
Næstformand :
Egon Rasmussen
Ørnehøjen 24
På valg i 2017
Kasserer :
Marianne Simonsen
Ørnehøjen 17
På valg i 2017
Grønne områder
Henning Lauritsen
Ørnelunden 2
På valg i 2017
Sekretær :
Cita Hansen
Ørnedalen 20
På valg i 2018
Suppleant :
Allan Just
Ørnebakken 5
På valg i 2017
Revisor :
Kurt Vestergaard
Ørnelunden 23
På valg i 2018
Revisor :
Thomas Holmen Andersen På valg i 2017
Ørnehøjen 29
Revisorsuppleant
Per Østergaard
Ørnedalen 28
På valg i 2018
Deklaration og vedtægter kan ses på grundejerforeningens hjemmeside
www.oerneparken.dk
Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup
Ajourføring af kartotek
Jvf. Love og vedtægter § 8 vedr. ejerskifte
I forbindelse med udsendelse til indbetaling af kontingent for 2017, vil vi gerne
have ajourført vores kartotek.
Hvis huset har skiftet ejer i det forløbne år eller vil blive skiftet inden 1. maj
beder vi jer kontakte os på
mail: [email protected] eller aflevere nedenstående talon til:
Marianne Simonsen, Ørnehøjen 17
Ajourføring af kartotek:
Navn: ………………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding spisning efter generalforsamling 22. marts 2017
Som tidligere vil grundejerforeningen, efter generalforsamlingen, byde på et let
traktement til de fremmødte grundejere. Tilmelding senest søndag 19. marts. 2017
Tilmelding kan gøres på tlf. 86 22 57 74, mail: [email protected] eller ved at
aflevere nedenstående tilmeldingsblanket til
Marianne Simonsen, Ørnehøjen 17
GRUNDEJERFORENINGEN ØRNEPARKEN
Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen den 22. marts 2017
Navn: ………………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………
Antal personer: ……….
VI GLÆDER OS TIL AT SE SÅVEL NYE SOM GAMLE
MEDLEMMER AF GRUNDEJERFORENINGEN