Referat af PU-møde 22.2.2017

Referat for: Gentofte Provstiudvalg
PU møde 22. februar 2017. Kl. 15.00
Mødested: Ordrup sognegård
Til stede: Jens Bache (JB), Flemming Brüggemann (FB), Ida Bäck (IB), Steen Borup-Nielsen (SB),
Marianne Telling (MT), Gert Jørgensen (GJ), Christian Lund (CEL), Peter Birch (PB), Mirjam Hvid
(sekretær).
Afbud: Ulrich Thostrup (UT)
Mødepunkt
Beslutning
1
Godkendelse af dagsorden
Revideret dagsorden med tilføjelse af pkt 8,
udsendt d. 21.2.2017, blev godkendt,
2
Godkendelse af referat 18.1.2016
Referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende.
3
Siden sidst
Korsamarbejdets vedtægter er blevet godkendt. På
økonomimødet skal samarbejdsaftalen vedtages af
alle sogne. Koret ligger nu administrativt under
provstiudvalgskassen, men har fortsat egen
bestyrelse.
Menighedsrådenes referater:
Helleruplund sogn: 17.1.2017 (udsendt 15.2)
Hellerup sogn: 17.1.2017 (udsendt 15.2)
Gentofte sogn: 17.1.2017 (udsendt 15.2)
Skovshoved sogn: 17.1.2017 (udsendt 15.2)
Ordrup sogn: 18.1.2017 (udsendt 15.2)
Dyssegård sogn: 25.1.2017 (udsendt 15.2)
Husk at den sidste frist for tilmelding til
inspirationsdag for menighedsråd er d. 28.2.2017.
Inspirationsdagen afholdes d. 4.3.2017.
Der gennemført syn i Gentofte; synsprotokol
kommer med på martsmødet.
Lutherstafet er skudt godt i gang med flot
fremmøde.
Erfamøde med kontaktpersoner er afholdt. Der er
flere nye kontaktpersoner i menighedsrådene.
Næste erfamøde i gruppen forventes afholdt til
september.
Der er sendt fødselsdagshilsen fra PU til
borgmesteren.
Evaluering af anvendelse af dåbsfolderen sættes i
gang snarest. Der sendes skema ud til præster og
kordegne.
PB har afholdt møde med Dyssegård MR vedr.
tagrenovering for at opklare hvorfor tilbuddene
overskrider anlægsrammen og det oprindelige
overslag. PU afventer nu, hvordan MR ønsker
sagen fremmet.
Referat,22-02-2017
PB er udnævnt til bestyrelsesmedlem i Gl. Hellerup
Gymnasium.
Side: 1
Mødepunkt
Beslutning
Menighedsrådsreferaterne blev taget til
efterretning.
4
Godkendelse af PUK-regnskab 2016
Sag: PUK: regnskab 2016 (588)
Regnskabsstempel: 15.2.2017 - 14:42
Regnskab blev godkendt med følgende tilføjelser til
forklaringen:
Regnskabsforklaring
De nye egenkapital-konti for hhv. GPR,
Skoletjeneste, Udviklingspulje, præsters studietur
fremgår ikke med navn i disponeringen. Kontonr +
navn skal derfor tydeliggøres i forklaring.
Forklaringen skal indeholde en komplet liste over
samarbejdsaftaler i provstiet.
PUK regnskab 2016 afleveret
PU bemærker i øvrigt at egenkapitalen i GPR er
væsentligt forøget og afventer at GPR-bestyrelsen
tager stilling til dette.
5
Lydanlægget i Jægersborg kirke
Sag: Ansøgning om afsluttet anlæg, overskud
ca. kr. 265.000 (732) - Jægersborg Sogn
Anmodning om at overskud fra afsluttet anlæg
vedr. maling af kirken kan bruges som likviditet /
mellemfinansiering til nyt lydanlæg indtil
anlægsbevillingen i løbet af 2017 er tilgået sognets
konto.
Lydanlægget i Jægersborg kirke
PU godkendte dette. Anlægsoverskuddet skal
fortsat fremgå af egenkapitalen som anlægsmidler
(ikke frie midler).
Ved budgetlægning 2018 skal der tages stilling til
hvor anlægsoverskuddet på ca. 265.000 skal
overføres til.
JB deltog ikke i behandling af dette punkt.
6
Provstesyn, Ordrup sogn: Fredensvej 21
Sag: Provstesyn 2017, Fredensvej 21 (703) Ordrup Sogn
Taget til efterretning med følgende bemærkning:
akut behov for undersøgelse af vandindtrængning i
karnap.
Synsprotokol Fredensvej jan 17
7
Ordrup: ansøgning, kr. 15-20.000,
rådgivning til vandindtrænging
Sag: 5%-ansøgninger 2017 (729)
Ordrup: ansøgning, kr. 15-20.000, rådgivning
til vandindtrænging
PU opfordrer MR til at finansiere selve
undersøgelsen via driften. PU afventer herefter
ansøgning på det samlede beløb (undersøgelse og
reparation) PU er enig i at sagen er akut og
opfordrer MR til at sætte gang i undersøgelsen og
ansøge om likviditetslån, hvis der viser sig behov
for det.
Øvrige bemærkninger: PU anmoder om at der altid,
når sogne opgiver beløb i ansøgninger mv., angives
beløb inkl. moms.
IB deltog ikke i behandling af dette punkt.
Referat,22-02-2017
Side: 2
Mødepunkt
8
Ansøgning, Vangede. Kloakrenovering,
forhøjelse kr. 188.000
Sag: Kloakrenovering (735) - Vangede Sogn
Ansøgning, Vangede. Kloakrenovering,
forhøjelse kr. 188.000
Beslutning
PU mener at renoveringen skal laves med det
samme. Beløbet vedrører ikke 5%-midler, men
derimod anlæg. Vangede bevilges kr. 188.000 som
anlægsmidler i 2018. MR opfordres til at ansøge
om likviditetslån til mellemfinansieringen, hvis der
er behov.
FB deltog ikke i behandling af dette punkt.
9
Ansøgning: støtte til etabl. af
gymnasiefunktion kr. 20.000,Sag: Udviklingspulje ansøgninger 2017 (657)
PU bevilger kr. 20.000 fra Udviklingspuljen i 2017.
Projektregnskabet føres over provstiudvalgskassen.
I øvrigt blev det foreslået at faget musik også kan
indrages i det tværfaglige.
Ansøgning: støtte til etabl. af gymnasiefunktion
kr. 20.000,-
10
Forslag til vedtægt for samarb. Tranehaven
Sag: Samarbejdsaftale: Tranehaven 2018
(731)
Forslag til vedtægt for samarb. Tranehaven
PU er indstillet på at udviklingsprojektet med
præstelig betjening på Tranehaven fortsættes som
en permanent samarbejdsaftale i provstiet. Sognene
skal træffe beslutning om
samarbejdsaftalen/vedtægten, det forventes at ske
på budgetsamrådet i august.
I den foreslåede vedtægt skal §10 tilrettes.
11
Provstesyn, Maglegårds sogn: Hartmannsvej
44
Sag: Provstesyn 2016 (702) - Maglegårds
Sogn
Taget til efterretning.
Provstesyn Hartmannsvej 46 nov 16
12
provstesyn, Jægersborg sogn: Kirke, sgd og
boliger
Sag: Provstesyn 2017, alle bygninger (700) Jægersborg Sogn
Taget til efterretning.
Synsprotokol Prins Valdemars Vej 62 0117
Synsprotokol indflytning Prins Valde 40 0117
Synsprot. Jægersborg Kirke og sgd. 0117
13
Høringssvar forsøg Gentofte
Sag: Høring: lov om forsøg i folkekirken (719)
Bilag til orientering, brevet er indsendt rettidigt til
KM.
Høringssvar forsøg Gentofte
Referat,22-02-2017
Side: 3
Mødepunkt
Beslutning
14
Planlægning af økonomimøde i marts
Input til dagsorden:
- gennemgang af økonomi
- Samarbejdsaftale vedr. Det Danske Pigekor
(Gentofte, Jægersborg og Ordrup sogne) til
vedtagelse
- Forslag til kommende samarbejde: Tranehaven
- Udviklingspuljen, bl.a. gymnasietiltaget
- energimærkning, medtag rapport hvis den er klar.
- valg til PU opstillingsmøde i aug.
15
Eventuelt
Dataarkivet har voldt problemer for flere MR: MRreferater skal lægges op ét sted og efterfølgende
skal man ind via "budget" eller "regnskab" og linke
til referaterne - hvilket opleves som bøvlet. Hvis
det ikke gøres korrekt, forhindrer systemet at
regnskab/budget kan offentliggøres. JB mente at
systemstyringen af dokumentflowet i
menighedsrådene førte til unødig kompleksitet og
ekstra bureaukrati og derfor bør denne styring
fjernes fra systemet.
Vedr. MRs arkivering (forespørgsel på sidste PUmøde): Der findes en vejledning fra 2003 om hvad
der skal hhv. arkiveres og kasseres. GJ fortalte at
der var varslet at der kommer en ny vejledning fra
KM. Sekretariatet undersøger hvilke regler, der er
gældende og lægger det op på provstiets
hjemmeside.
Kommende møder:
onsdag d. 29.3.2017 kl. 16-18, efterfulgt af økonomimøde kl. 19-21(Hellerup sognegård)
onsdag d. 19.4.2017 kl. 15-17 (Maglegårds sognegård)
onsdag d. 17.5.2017 kl. 15-17 (Vangede sognegård)
tirsdag d. 20.6.2017 kl. 15-17
onsdag d. 16.8.2017 kl. 16-18, efterfulgt af opstillingsmøde til PU-valg og budgetsamråd kl. 18.30-21
onsdag d. 20.9.2017 kl. 15-17
onsdag d. 25.10.2017 kl. 15-17
onsdag d. 15.11.2017 kl. 15-17
onsdag d. 6.12.2017 kl. 16-17, efterfulgt af Julemøde kl. 17-21
Referat,22-02-2017
Side: 4
Underskrifter vedr. møde d. 22-02-2017
Jens Bache
Christian Erik Lund
Flemming Paridon Brüggemann
Gert Jørgensen
Ida Bäck
Marianne Telling
Peter Birch
Steen Borup-Nielsen
Ulrich Broen Thostrup
Referat,22-02-2017
Side: 5