Hent som PDF - Danmarks Statistik

Selskabsbeskatning i indkomståret
2015
Nationalregnskab og offentlige finanser
9. marts 2017
Nr. 100
Provenuet fra selskabsskatten steg lidt
Selskabsskatten indbragte 56,6 mia. kr. til staten i 2015. Det er en lille stigning –
0,2 mia. kr., svarende til 0,4 pct. – i forhold til 2014. Årsagen er en stigning i den
skattepligtige indkomst på 10,2 mia. kr., svarende til 3,9 pct. Den skattepligtige
indkomst udgjorde 267,4 mia. kr. i 2015. Negativ indkomst fra tidligere år kan
fremføres og kan således reducere den skattepligtige indkomst og dermed skattebetalingen. Stigningen i den skattepligtige indkomst mere end modsvarede effekten
af, at skatteprocenten i 2015 blev nedsat med 1 procentpoint til 23,5 pct. I 2016
falder den yderligere til 22,0 pct.
Selskabsskatten
70
Mia. kr.
60
Andre
selskaber
mv.
50
40
Anpartsselskaber
30
Aktieselskaber
20
10
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
* Foreløbige tal.
Aktieselskaberne står stadig for 60 pct. af provenuet
Ligesom i 2014 betalte aktieselskaberne i 2015 over halvdelen af selskabsskatterne,
nemlig 33,8 mia. kr., svarende til 60 pct. Målt på antal udgjorde aktieselskaberne
kun 10 pct. Anpartsselskaber betalte 17,5 mia. kr. i 2015 i selskabsskat svarende til
31 pct., mens de udgjorde 86 pct. af alle skatteydende selskaber.
29 pct. af selskaberne betalte selskabsskat
I 2015 var der 245.346 registrerede selskaber. Af disse havde 71.204, svarende til
29 pct., en positiv skattepligtig indkomst efter tillæg, nedslag eller lempelser og
skulle dermed betale selskabsskat. I 2014 var andelen 28 pct., mens den i 2005 var
37 pct. Indførelsen af ændrede sambeskatningsregler i 2005 betyder, at datter- og
koncernforbundne selskaber skal indberette skatteoplysninger via moder- eller administrationsselskabet. Fraregnes disse datter- og koncernforbundne selskaber, var
andelen, der betalte selskabsskat, 42 pct. i 2015, 40 pct. i 2014 og 47 pct. i 2005.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/23511
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Stigning i de fleste brancher
Den største stigning i selskabsskatteprovenuet kom fra branchen finansiering og
forsikring med 2,4 mia. kr. Desuden steg skatteprovenuet fra bl.a. handel samt fra
møbel og anden industri og fra maskinindustri. Det største fald kom fra råstofindvinding med 2,6 mia. kr. Desuden faldt skatten for selskaber fra bl.a. transport
samt fra plast-, glas- og betonindustri og fra hoteller og restauranter.
Selskabsskattesatser i udvalgte EU lande
40
Pct.
Frankrig
35
Tyskland
30
Sverige
Danmark
25
EU-28
20
15
Irland
10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Anm: Bemærk at figuren viser de formelle selskabsskattesatser. EU-28 er de nuværende medlemslande.
Kilde: EU-Kommissionen: Taxation Trends in the European Union 2016.
Danmarks selskabsskattesats over EU-gennemsnittet
Irland er et af de EU-lande, hvor selskabsskattesatsen er lavest (12,5 pct.). Frankrig
havde i 2015 den højeste sats – 38 pct. Danmark har siden 2002 ligget over EU-28
gennemsnittet, men under satsen i Tyskland, mens den svenske og danske selskabsskattesats har fulgt nogenlunde samme udvikling.
Selskabsskatternes andel af de samlede skatter
9
Pct.
8
7
EU-28
6
Danmark
5
4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kilde: EU-Kommissionen: Taxation Trends in the European Union 2016 og Eurostat.
Dansk selskabsskat udgør en mindre andel af de samlede skatter
Danmark ligger under EU-28 gennemsnittet, hvad angår selskabsskatternes andel
af de samlede skatter. Malta ligger i 2015 i toppen med 19,2 pct., mens Slovenien
ligger i bunden med 4,0 pct.
Mere information: Se i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/397. Detaljerede opgørelser af selskabsskatten
og branchefordelingen for 2015 er offentliggjort i abonnementsserien Offentlige finanser 2017:3 (Statistiske
Efterretninger), som offentliggøres i dag, samt i årspublikationen Skatter og afgifter – oversigt 2017, der udkommer i slutningen af september 2017.
Kilder og metoder: Oplysningerne om selskabsbeskatningen 2014 er baseret på udtræk fra SKATs selskabsskatteregister (DIAS) foretaget i december 2016 og således revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal.
Oplysningerne for året 2015 er baseret på udtræk fra SKATs selskabsskatteregister (DIAS) foretaget i december
2016.
Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen DB07.
Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentation.
Næste offentliggørelse: Selskabsbeskatning i indkomståret 2016 udkommer uge 10 i 2018.
Henvendelse: Per Svensson, tlf. 39 17 34 53, [email protected]