Bilag 6.1 Forslag til vedtægtsændringer 2017

Bilag 6.1 Forslag til
vedtægtsændringer
Generalforsamling 2017
Christianshavn den 24. februar 2017
Landsstyrelsen fremlægger en række forslag til vedtægtsændringer, som har til primært formål, at
sikre foreningens økonomi og fremtidige eksistens. Dertil fremlægges forslag med formål at
fokusere foreningens indsatser, samt en række konsekvens- og andre mindre rettelser.
Jf. bilag 6.2 for forslag i detaljer.
a) Tidsskriftet Social Politik og redaktionen udskrives af vedtægterne.
Landsstyrelsen foreslår, at tidsskriftet og redaktionen udskrives af vedtægterne. Dette så
foreningens økonomi og eksistens ikke risikeres – og så der er er mulighed for genopbyggelse
af en holdbar økonomi og ressourcesituation for genrejsning af foreningen. Redaktionen
fortsætter som stående udvalg.
Afsnit 8 Udvalg, §22 tilrettes, §24 slettes, §25 rettelser.
b) Indkaldelse til generalforsamling:
Afsnit 3 Ordinær generalforsamling: §4 stk. 3- vedr. indkaldelse til generalforsamling
(Nødvendigt ved vedtagelse af b). Hvis b) ikke vedtages foreslås det vedtaget selvstændigt.
”Indkaldelsen skal ske i foreningens tidsskrift ”Social Politik”.” erstattes af ny formulering:
”Indkaldelsen kan ske pr. email og/eller brev. Det er medlemmernes eget ansvar, at sikre sig at
kontaktoplysninger er opdateret hos foreningen.”
c) Rettelse: § 8 stk. 3 beløb rettes til 600,d) Socialpolitisk Råd foreslås nedlagt og erstattes af ét årligt møde mellem
lokalformænd/kvinder og landsstyrelsen.
Afsnit 7 Socialpolitisk Råd, §21 slettes, konsekvensrettelse i §18 og efterfølgende paragraffer
får ny nummerering.
Ny §21 indføjes i afsnit 6 Landstyrelsen og sekretariatet:
”Landsstyrelsen indkalder til ét årligt møde med lokalforeningernes formænd/kvinder.”
Forslag til afstemningsform og rækkefølge.
Der stemmes om 1) Samtlige af Landstyrelsens forslag (a) – d) vedtages på en gang.
Hvis 1) ikke vedtages 2) Der stemme om hhv. a), b), c) og d) særskilt og i denne rækkefælge.
Vedtages a) stemmes ikke om b), da b) er en integreret del af a). Vedtages a) ikke stemmes der
alligevel særskilt om b).
Strandgade 6, st.
DK 1401 København K
Tlf. +45 40 23 43 20
[email protected]
www.socialpolitisk-forening.dk
Socialpolitisk Forening
CVR nr. 16 96 59 28
Merkur Bank
Reg. 8401 Konto 1107640
www.socialpolitisk-forening.dk
ICSW, International Council
on Social Welfare
Merkur Bank
SWIFT code: MEKUDK21
IBAN: DK3084010001107640