European Commission

BILAG: Fem scenarier, der giver indblik i Unionens potentielle tilstand i 2025
Den positive handlingsdagsorden skaber fortsat
konkrete resultater
Uændret kurs
EU-27 fokuserer på at skabe
resultater på baggrund af sin
positive reformdagsorden
Enheden i EU-27 bevares
Enheden i EU-27 kan stadig blive udfordret i
tilfælde af større tvister
Det er kun ved en beslutsom og fælles indsats, at
hullet mellem løfter og resultater gradvist kan
lukkes
Beslutningsprocessen kan være lettere at forstå
Intet andet end det
indre marked
EU-27
kan
på
mange
politikområder
–
med
undtagelse
af
visse
nøgleaspekter af det indre
marked – ikke blive enig om at
gøre mere
Det bliver sværere at håndtere problemer, der
angår mere end en medlemsstat, og hullet mellem
forventninger og resultater bliver derfor større med
hensyn til de fælles udfordringer
Borgernes rettigheder som følge af EU-retten vil
med tiden muligvis blive begrænset
Enheden i EU-27 bevares, mens fremskridt er
muligt for dem, der vil mere
De, som vil mere, gør
mere
EU-27 fortsætter som i dag,
men gør det muligt for
medlemsstaterne sammen at
gøre
mere
på
specifikke
områder
Mindre, men mere
effektivt
EU-27 fokuserer på at gøre
mere og hurtigere på udvalgte
politikområder og gør mindre
på områder, hvor merværdien
ikke opfattes som værende så
stor
Langt mere sammen
Medlemsstaterne beslutter at
gøre langt mere sammen på
alle politikområder
Hullet mellem forventninger og resultater bliver
mindre i de lande, som vil og også vælger at gøre
mere
Der opstår spørgsmål om gennemsigtighed og
ansvarlighed
i
de
forskellige
lag
af
beslutningstagningen
Borgernes rettigheder som følge af EU-retten er
forskellige afhængig af, hvor de bor
Europæerne føler, at EU kun gør en indsats der,
hvor det har reel merværdi.
Et klarere fokus på ressourcer og opmærksomhed
på en række udvalgte områder hjælper EU-27 med
at handle hurtigere
EU har til at begynde med store vanskeligheder
med at nå til enighed om, hvilke områder der bør
prioriteres
Der træffes langt flere beslutninger på EU-plan, og
det sker langt hurtigere
Borgerne har flere rettigheder i henhold til EUretten
Der er risiko for, at der opstår modvilje blandt dele
af befolkningen, som mener, at EU har taget for
meget magt fra de nationale myndigheder